ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猛烈

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猛烈-, *猛烈*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猛烈[měng liè, ㄇㄥˇ ㄌㄧㄝˋ, ] fierce; violent (criticism etc), #8,160 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P) [Add to Longdo]
猛烈社員;モーレツ社員[もうれつしゃいん(猛烈社員);モーレツしゃいん(モーレツ社員), mouretsushain ( mouretsu shain ); mo-retsu shain ( mo-retsu shain )] (n) gung-ho organization (corporate) man (woman); go-getter worker; hard-driving worker; workaholic employee [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When he saw a policeman coming, he began to run like anything.警官がやってくるのを見ると彼は猛烈に走り出した。
The LDP brought out a bill to raise taxes, but they met with such violent opposition that they backed down.自民党は増税の法案を提出したが、猛烈な反対にあって撤回した。
The bill was passed by a majority, although the Socialist Party was strongly opposed to it.社会党の猛烈な反対にもかかわらず、その議案は過半数で可決された。
I tried to give him some advice, but he just abused me violently.助言をしてやろうとしたのに彼は私に向かって猛烈に悪態をつくだけだった。
The baby began to cry like anything.赤ちゃんは猛烈に泣き始めた。
He is really putting the squeeze on me.彼は私に猛烈な圧力をかけています。
He didn't half swear.彼は猛烈に毒ついた。
They fight like cat and dog.彼らは、猛烈にいがみあっている。
The heat is intense.猛烈な暑さだ。
It is good that you do not have to study so hard.猛烈に勉強しなくてもすむとは、結構ですね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a powerful urge to kiss you right now.[JA] 猛烈にキスしたい衝動が The Fearsome Dr. Crane (2015)
I see Howard Beale as a latter-day prophet... a messianic figure inveighing against the hypocrisies of our times![CN] 我把霍华德看成是 一个现代的预言家 一个猛烈攻击我们这个 虚伪的时代的大救星 Network (1976)
An eternity, during which we'll be vulnerable to attack.[CN] 在这段时间足让敌人猛烈轰击 Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Citizens of National City, this is Cat Grant, broadcasting live from Catco Plaza, which despite a vicious attack yesterday, is still open for business.[JA] 市民の皆さん キャット・グラントです キャットコー・プラザから 生放送でお送りしています 昨日 猛烈な攻撃を受けながらも まだ営業しています How Does She Do It? (2015)
I give you the ferocious... the terrifying...[JA] 私は猛烈なものを与える ... 恐ろしい ... The Legend of Hercules (2014)
It's a highly toxic nerve gas that appears to have no effect on animals.[CN] 那是毒性猛烈的神经毒气 但对动物没影响 Moonraker (1979)
Her immune system went into overdrive producing antibodies, the same antibodies that your husband was being given anti-rejection drugs to combat.[JA] あなたの言葉を彼女は信用したのね 彼女の免疫システムは 猛烈に活動を開始して抗体を作った Blood Is Thicker (2013)
No, but Midway is reporting very heavy air attack, so I'm gambling that that sighting report was wrong and that Jap carriers are all there together.[CN] 不,中途岛报告遭到猛烈攻击 据此情报,我打算把宝押在那个 侦测报告有误上面 赌日军的所有航母都在一起 Part III (1988)
The impact was tremendous.[CN] 冲击很猛烈 Starcrash (1978)
But then we can hit them hard.[CN] 不过到时候我们可以更猛烈地打击他们 Part I (1988)
Maybe Alan'll know why it reacted so violently - to the growth factor.[JA] アランなら分かるかも なぜ猛烈に反応したか 274 (2014)
On the other side of the world, in Cairo, the British command reports heavy German bombings...[CN] 在世界的另一端 开罗 英国的指挥官报告,遭到德军猛烈轰炸 Part III (1988)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
猛烈[もうれつ, mouretsu] -heftig, -stark [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top