ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-vehement-

V IY1 AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vehement, *vehement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vehement(adj) เร่าร้อน, See also: รุนแรง, Syn. ardent, passionate, strong, Ant. apathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vehement(วี'ฮะเมินทฺ) adj. เร่าร้อน, แรงกล้า, รุนแรง, ดุเดือด, โกรธเคือง, มีพลังสูง, กระตือรือร้น., Syn. impassioned

English-Thai: Nontri Dictionary
vehement(adj) รุนแรง, เร่าร้อน, ดุเดือด, มีพลังสูง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VEHEMENT V IY1 AH0 M AH0 N T
VEHEMENT V AH0 HH IY1 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vehement (j) vˈiːəmənt (v ii1 @ m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忿[fèn, ㄈㄣˋ, 忿] vehement, #34,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vehement; ungestüm; leidenschaftlich { adj }vehement [Add to Longdo]
vehement; ungestüm; leidenschaftlich { adv }vehemently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vehement \Ve"he*ment\, a. [L. vehemens, the first part of which
   is perhaps akin to vehere to carry, and the second mens mind:
   cf. F. v['e]h['e]ment. Cf. {Vehicle}, and {Mental}.]
   [1913 Webster]
   1. Acting with great force; furious; violent; impetuous;
    forcible; mighty; as, a vehement wind; a vehement torrent;
    a vehement fire or heat.
    [1913 Webster]
 
   2. Very ardent; very eager or urgent; very fervent;
    passionate; as, a vehement affection or passion. "Vehement
    instigation." --Shak. "Vehement desire." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Furious; violent; raging; impetuous; passionate; ardent;
     eager; hot; fervid; burning.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vehement
   adj 1: marked by extreme intensity of emotions or convictions;
       inclined to react violently; fervid; "fierce loyalty";
       "in a tearing rage"; "vehement dislike"; "violent
       passions" [syn: {fierce}, {tearing}, {vehement},
       {violent}, {trigger-happy}]
   2: characterized by great force or energy; "vehement deluges of
     rain"; "vehement clapping"; "a vehement defense"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top