ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fervid

F ER1 V AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fervid-, *fervid*, fervi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fervid(adj) ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า, Syn. ardent, fervent, Ant. apathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fervid(เฟอ'วิด) adj. ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้., See also: fervidity n. fervidness n., Syn. fervent

English-Thai: Nontri Dictionary
fervid(adj) เผ็ดร้อน, ร้อน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FERVID F ER1 V AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fervid (j) fˈɜːʳvɪd (f @@1 v i d)
fervidly (a) fˈɜːʳvɪdliː (f @@1 v i d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fervid \Fer"vid\, a. [L. fervidus, fr. fervere. See {Fervent}.]
   1. Very hot; burning; boiling.
    [1913 Webster]
 
       The mounted sun
       Shot down direct his fervid rays.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Ardent; vehement; zealous.
    [1913 Webster]
 
       The fervid wishes, holy fires.    --Parnell.
    -- {Fer"vid*ly}, adv. -- {Fer"vid*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fervid
   adj 1: characterized by intense emotion; "ardent love"; "an
       ardent lover"; "a fervent desire to change society"; "a
       fervent admirer"; "fiery oratory"; "an impassioned
       appeal"; "a torrid love affair" [syn: {ardent},
       {fervent}, {fervid}, {fiery}, {impassioned}, {perfervid},
       {torrid}]
   2: extremely hot; "the fervent heat...merely communicated a
     genial warmth to their half-torpid systems"- Nathaniel
     Hawthorne; "set out...when the fervid heat subsides"- Frances
     Trollope [syn: {fervent}, {fervid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top