ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*meticulously*

M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meticulously, -meticulously-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meticulously[ADV] อย่างพิถีพิถัน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, Syn. punctiliously, literally

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each one was forged meticulously by the craftsmen of High Mountain!เราต้องไปรายงานนายท่าน One Piece: Wan pîsu (1999)
A killing meticulously planned, ruthlessly executed.เป็นการฆาตกรรมเลือดเย็น ที่เตรียมการมาอย่างดี Nothing But the Blood (2009)
It means it was organized, meticulously planned,นั่นหมายความว่ามันถูกวางแผนมาแล้ว อย่างพิถีพิถัน Mosley Lane (2010)
You always do your job meticulously, so I'm very confident.คุณทำงานอย่างละเอียดรอบคอบเสมอ ผมไว้ใจคุณ Personal Taste (2010)
The first impression that anyone is going to have, before they ever experience my meticulously-appointed candy/scare station is of you going to the front door in that Rite Aid witch outfit.คิดดูสิ ความประทับใจครั้งแรกที่ใครๆจะได้เห็น Halloween: Part 1 (2011)
Everything was meticulously restored by a couple of the previous homos.ทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างพิถีพิถัน โดยคู่รักเกย์คู่ก่อน Open House (2011)
Or someone who's studied him meticulously.หรือบางคนที่ศึกษาเขา โดยละเอียด True Genius (2012)
It was meticulously planned...มันเป็นแผนการณ์ที่ปราณีตมากๆเลย Undead Again (2012)
He always spends a great deal of time meticulously planning his kills.เขามักจะใช้เวลาอย่างมาก วางแผนการฆ่าอย่างพิถีพิถัน Pay It Forward (2013)
You keep your porn meticulously organized, but not --คุณเก็บหนังสือโป๊้ไว้เป็นระเบียบ แต่กลับไม่... Slumber Party (2013)
Meticulously stage your crime scene... with just enough mistakes to raise the specter of doubt.ช่วงพิถีพิถันของการทำฉากอาชญากรรม ด้วยขอผิดพลาดนิดหน่อย เพื่อให้เกิดข้อสงสัย Gone Girl (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meticulouslyThe coup was meticulously executed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผจง[V] do something meticulously, See also: do something painstakingly, Syn. ตั้งใจ, บรรจง, Example: เขาค่อยๆ ผจงแกะห่อกระดาษนั้นอย่างระมัดระวัง, Thai definition: ตั้งใจทำให้ดี, Notes: (เขมร)
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
อย่างพิถีพิถัน[ADV] carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
พิถีพิถัน[ADV] punctiliously, See also: carefully, meticulously, fastidiously, Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด, Thai definition: อย่างละเอียดลออเกินปกติ
ละเอียดถี่ถ้วน[ADV] carefully, See also: meticulously, thoroughly, scrupulously, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ละเอียดลออ[ADV] scrupulously, See also: meticulously, thoroughly, carefully, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: ผู้รับจำนำพิจารณาดูแหวนอย่างละเอียดลออเป็นนานสองนาน
ประณีตบรรจง[ADV] delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต[ADV] neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยประณีต[adj.] (dōi pranīt) EN: meticulously ; scrupulously   
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet thīthūan) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
METICULOUSLY    M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meticulously    (a) mˈɪtˈɪkjuləsliː (m i1 t i1 k y u l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search, #3,689 [Add to Longdo]
钻研[zuān yán, ㄗㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] to study meticulously; to delve into, #13,953 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
getüfteltworked meticulously [Add to Longdo]
sorgfältig {adv}meticulously [Add to Longdo]
tüfteln | tüftelnd | tüfteltto work meticulously | working meticulously | works meticulously [Add to Longdo]
übergenau; peinlich genau {adv}meticulously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meticulous \Me*tic"u*lous\, a. [L. meticulosus, fr. metus fear:
   cf. F. m['e]ticuleux.]
   Timid; fearful. [archaic]
   [1913 Webster]
 
   2. Taking great care to get every detail correct; working
    thoroughly and with precision; as, meticulous workmanship.
    [PJC] -- {Me*tic"u*lous*ly}, adv.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top