ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punctiliously

P AH0 NG K T IH1 L IY0 AH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punctiliously-, *punctiliously*, punctilious
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา punctiliously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *punctiliously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
punctilious[ADJ] พิถีพิถัน, See also: ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Syn. exact, careful, scrupulous
punctiliousness[N] ความเจ้าระเบียบ, See also: ความพิถีพิถัน, Syn. conscientiousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punctilious(พังคฺทิล'เลียส) adj. หยุมหยิม,ระเบียบหยุมหยิม,เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง., See also: punctiliousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
punctilious(adj) เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง,หยุมหยิม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิถีพิถัน[V] be punctilious, See also: be careful, be meticulous, be fastidious, Syn. ละเอียดลออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: ครูภาษาไทยจะพิถีพิถันและระมัดระวังกับการใช้ภาษาค่อนข้างมาก, Thai definition: ละเอียดลออเกินปกติ
พิถีพิถัน[ADV] punctiliously, See also: carefully, meticulously, fastidiously, Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด, Thai definition: อย่างละเอียดลออเกินปกติ
คนเจ้าระเบียบ[N] ceremonious person, See also: punctilious person, scrupulous person, Syn. คนพิถีพิถัน, คนละเอียดถี่ถ้วน, Ant. คนไม่มีระเบียบ, Example: คุณแม่เป็นคนเจ้าระเบียบมาก ของใช้ทุกอย่างในบ้านเมื่อใช้แล้วต้องเก็บให้ถูกที่ทุกครั้ง, Count unit: คน
คนพิถีพิถัน[N] fastidious person, See also: meticulous person, punctilious person, delicate person, Syn. คนละเอียด, คนเนี๊ยบ, Example: เขามักจะแต่งตัวแบบง่ายๆ ไม่เป็นคนพิถีพิถันเท่าใดนัก, Count unit: คน
คนมีระเบียบ[N] punctilious person, Syn. คนเจ้าระเบียบ, คนมีวินัย, Example: น้องสาวแสนขี้เกียจอย่างเธอน่ะหรือจะไปอยู่กับคนมีระเบียบที่บ้านใหญ่ได้, Count unit: คน
ความพิถีพิถัน[N] punctiliousness, See also: fussiness, Syn. ความละเอียดลออ, ความประณีต, Ant. ความหยาบ, Example: เครื่องจักสานเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความพิถีพิถันในการสาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิถีพิถัน[adj.] (phithīphithan) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous   FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNCTILIOUS    P AH0 NG K T IH1 L IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
punctilious    (j) pˈʌŋktˈɪlɪəʳs (p uh1 ng k t i1 l i@ s)
punctiliously    (a) pˈʌŋktˈɪlɪəʳsliː (p uh1 ng k t i1 l i@ s l ii)
punctiliousness    (n) pˈʌŋktˈɪlɪəʳsnəs (p uh1 ng k t i1 l i@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咬文嚼字[yǎo wén jiáo zì, ㄧㄠˇ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˊ ㄗˋ, ] to bite words and chew characters (成语 saw); punctilious about minutiae of wording, #61,461 [Add to Longdo]
拘礼[jū lǐ, ㄐㄩ ㄌㄧˇ, / ] to stand on ceremony; punctilious, #109,413 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förmlichkeit {f}punctiliousness [Add to Longdo]
korrekt; peinlich genau; förmlich {adj}punctilious [Add to Longdo]
korrekt; peinlich genau; förmlich {adv}punctiliously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一点一画もおろそかにしない[いってんいっかくもおろそかにしない, itten'ikkakumoorosokanishinai] (exp) always dot the i's and cross the t's; don't neglect the slightest detail; be punctilious [Add to Longdo]
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious [Add to Longdo]
小笠原流[おがさわらりゅう, ogasawararyuu] (n) (1) (col) Ogasawara-ryu (school of etiquette); (2) punctilious etiquette; (3) Ogasawara-ryu (school of archery, inc. horseback archery); (4) Ogasawara-ryu (school of military strategy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punctilious \Punc*til"ious\ (-y[u^]s), a. [Cf. It. puntiglioso,
   Sp. puntilloso.]
   Attentive to punctilio; very nice or exact in the forms of
   behavior, etiquette, or mutual intercourse; precise; exact in
   the smallest particulars. "A punctilious observance of divine
   laws." --Rogers. "Very punctilious copies of any letters."
   --The Nation.
   [1913 Webster]
 
      Punctilious in the simple and intelligible instances of
      common life.               --I. Taylor.
   [1913 Webster] -- {Punc*til"ious*ly}, adv. --
   {Punc*til"ious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 punctiliously
   adv 1: in a punctilious manner; "he launched into a long history
       of the birth of communism, giving credit punctiliously to
       the work of Marx and Engels"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top