ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inorganic*

IH2 N AO0 R G AE1 N IH0 K   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inorganic, -inorganic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inorganic[ADJ] อนินทรีย์, See also: ซึ่งไม่มคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต, Syn. artificial, chemical, Ant. organic
inorganic chemistry[N] เคมีอนินทรีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inorganic(อินออร์แกน'นิค) adj. เกี่ยวกับอนินทรียสาร,ไม่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต,ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ,มาจากภายนอก.
inorganic chemistryอนินทรียเคมี

English-Thai: Nontri Dictionary
inorganic(adj) อนินทรีย์,ไม่มีรูปร่าง,มาจากภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inorganicอนินทรีย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inorganic polymerโพลิเมอร์อนินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioinorganic chemistryเคมีชีวอนินทรีย์ [TU Subject Heading]
Chemistry, Inorganicอนินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Inorganic Fertilizer ปุ๋ยอนินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยที่ได้มาจากบ่อแร่ธาตุเป็นส่วนใหญ่ เช่น ร็อคฟอสเฟต หรือได้จากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งทางตรงและผลพลอยได้ ปุ๋ยอนินทรีย์นี้ มีธาตุอาหารสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาก และอยู่ในรูป ที่สามารถละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว พืชจึงสามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันที แม้ว่าปุ๋ยเคมีจะมีธาตุอาหารสูงกว่าปุ่ยอินทรีย์มากก็ตาม แต่ถ้าใช้ปุ่ยเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ จะมีผลทำให้สภาพโครงสร้างของดินเสียไป [สิ่งแวดล้อม]
Inorganic Matter สารอนินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Arsenic, Inorganic and Organicสารหนูพวกอนินทรีย์และอินทรีย์ [การแพทย์]
Carbonates, Inorganicคาร์บอเนตที่เป็นสารอนินทรีย์ [การแพทย์]
Catalysts, Inorganicตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์ [การแพทย์]
Complex, Inorganicสารประกอบเชิงซ้อนอนินทรีย์ [การแพทย์]
Compounds, Inorganicสารประกอบอนินทรีย์,สารเคมีพวกอนินทรีย์เคมี [การแพทย์]
Copper, Inorganicสารอนินทรีย์ของทองแดง [การแพทย์]
Drugs, Inorganicตัวยาพวกอนินทรีย์ [การแพทย์]
inorganic acid [mineral acid]กรดอนินทรีย์, กรดซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนกับธาตุอื่น หรืออาจมีออกซิเจนรวมอยู่ด้วย เช่น กรดซัลฟิวริก (H2SO4) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inorganic chemistryเคมีอนินทรีย์, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอนินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inorganic compoundสารประกอบอนินทรีย์, สารประกอบของธาตุทั้งหมด ยกเว้นสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบบางพวกของคาร์บอน  เช่น พวกคาร์บอเนต ไซยาไนด์ ออกไซด์ จัดเป็นสารประกอบอนินทรีย์ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insecticides, Inorganicยาฆ่าแมลงที่เป็นสารอนินทรีย์ [การแพทย์]
Iodides, Inorganicอินออแกนนิคไอโอไดด์ [การแพทย์]
Ions, Inorganicประจุอนินทรีย์ [การแพทย์]
Iron, Inorganicเหล็กในรูปของอนินทรีย์สาร [การแพทย์]
Ligands, Inorganicลิแกนด์อนินทรีย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Biological and inorganic matter detected.ตรวจพบองค์ประกอบชีวภาพและอชีวภาพ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Both organic and inorganic materials.ขั้ว เป็นทั้งวัสดุชีวะและอชีวะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
- Well, first I would need to break her into her organic and inorganic parts.ได้อยู่ แต่ก่อนอื่น ผมคงต้องแยกร่างเธอ ออกเป็นสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์เสียก่อน Earthling (2009)
Rat excrement will contain not only inorganic clues but digested remains from the victim.ขี้หนูไม่ได้มีแค่ของเสียแต่ยังมีของย่อยจากศพอีก The Bones on the Blue Line (2010)
It can clone cells, but not inorganic material.คุณสามารถที่จะโคลนเซลล์แต่นั่นไม่ใช่สิ่งมีชีวิต The Thing (2011)
It can't imitate inorganic material.มันไม่สามารถเลียนแบบวัสดุที่ไม่ใช่อินทรีย์ The Thing (2011)
Mm-hmm. It's a combination of organic and inorganic materials.ใช่ค่ะ เป็นการผสมผสาน ระหว่างสารอินทรีย์กับวัตถุอนินทรีย์ God Complex (2012)
Yeah, Sir. Seo Jiwoo. Sophomore, department of inorganic engineering.ผมชื่อโซจีวู นิสิตปี 2 คณะวิศกรรมเคมีอนินทรีย์ A Muse (2012)
If you are in inorganic industry the star may seem full of pesticide.และสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีแล้ว ดาวดวงนั้นอาจอุดมไปด้วยสารเคมี A Muse (2012)
Inorganic means materials like ceramics and minerals.อนินทรียสารนั้นหมายถึงวัตถุ อย่างเซรามิกหรือแร่ธาตุทั้งหลาย A Muse (2012)
Not inorganic food.ไม่ใช่อนินทรีย์ที่เป็นอาหารนะครับ A Muse (2012)
It's inorganic.มันเป็นอนินทรีย์ The Gunk in the Garage (2012)
The numbers define the recurrence relation of interconnecting parallel and distributed systems-- systems that strive for beauty and completeness, that permeate all structures, forms and proportions, whether cosmic or individual, organic or inorganic, acoustic or optical.ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของเส้นขนานที่เชื่อมต่อกันและบอกให้รู้ถึงระบบ ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของเส้นขนานที่เชื่อมต่อกันและบอกให้รู้ถึงระบบ ระบบที่แสดงให้เห็นความสวยงามและสมบูรณ์แบบ ของโครงสร้างเรื่องราวทั้งหมด Perfect Storm (2013)
Neither do I. Now, if the bones were damaged by being smashed against the rocks, why do these injuries form an inorganic pattern?ผมก้เหมือนกัน\ ถ้ากระดูก บาดเจ็บจากการที่ไป กระแทกกับก้อนหิน ทำไมรูปแบบการบาดเจ็บ มันดูไม่ปกติ The Friend in Need (2013)
And with my breakthrough shrinking inorganic material,และจากการบรรลุวิธีย่อส่วน อนินทรีย์สาร Ant-Man (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนินทรีย์[ADJ] inorganic, Ant. อินทรีย์, Example: แร่คือทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ
เคมีอนินทรีย์[N] inorganic chemistry, Example: อรอนงค์เรียนต่อทางด้านเคมีอนินทรีย์, Thai definition: วิชาเคมีแขนงที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับธาตุทั้งสิ้น และสารประกอบของธาตุเหล่านั้น ยกเว้นธาตุคาร์บอนซึ่งศึกษาแต่เพียงตัวธาตุคาร์บอน สารประกอบออกไซด์ สารประกอบซัลไฟด์ และโลหะคาร์บอเนตเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนินทรีย์[adj.] (aninsī) EN: inorganic   FR: inorganique
เคมีอนินทรีย์[n. exp.] (khēmī aninsī) EN: inorganic chemistry   FR: chimie inorganique
สารประกอบอนินทรีย์[n. exp.] (sān prakøp aninsī) EN: inorganic compound   FR: composé inorganique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INORGANIC IH2 N AO0 R G AE1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inorganic (j) ˌɪnɔːgˈænɪk (i2 n oo g a1 n i k)
inorganically (a) ˌɪnɔːgˈænɪkliː (i2 n oo g a1 n i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机[wú jī, ㄨˊ ㄐㄧ, / ] inorganic (chem.), #24,115 [Add to Longdo]
无机盐[wú jī yán, ㄨˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, / ] inorganic salt, #47,956 [Add to Longdo]
无机物[wú jī wù, ㄨˊ ㄐㄧ ㄨˋ, / ] inorganic compound, #75,135 [Add to Longdo]
无机化学[wú jī huà xué, ㄨˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] inorganic chemistry, #81,053 [Add to Longdo]
定性分析[dìng xìng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] qualitative inorganic analysis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chemie {f} | anorganische Chemiechemistry | inorganic chemistry [Add to Longdo]
anorganisch {adj}inorganic; non-organic [Add to Longdo]
anorganisch {adv}inorganically [Add to Longdo]
unorganischinorganic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無機[むき, muki] (n,adj-no) inorganic [Add to Longdo]
無機化学[むきかがく, mukikagaku] (n) inorganic chemistry [Add to Longdo]
無機化合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] (n) inorganic compound [Add to Longdo]
無機高分子[むきこうぶんし, mukikoubunshi] (n) inorganic polymer [Add to Longdo]
無機質[むきしつ, mukishitsu] (n) (1) inorganic matter; mineral matter; (adj-na) (2) cold; inhuman; robotic [Add to Longdo]
無機質肥料[むきしつひりょう, mukishitsuhiryou] (n) inorganic fertilizer; mineral fertilizer [Add to Longdo]
無機的[むきてき, mukiteki] (adj-na) inorganic [Add to Longdo]
無機肥料[むきひりょう, mukihiryou] (n) inorganic fertilizer; inorganic fertiliser [Add to Longdo]
無機物[むきぶつ, mukibutsu] (n) inorganic substance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inorganic \In`or*gan"ic\, a. [Pref. in- not + organic: cf. F.
   inorganique.]
   1. Not organic; without the organs necessary for life; devoid
    of an organized structure; unorganized; lifeness;
    inanimate.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Of or pertaining to compounds that are not
    derivatives of hydrocarbons; not organic[5].
    [PJC]
 
   Note: The term inorganic is used to denote any one the large
      series of substances (as minerals, metals, etc.), which
      are not directly connected with vital processes, either
      in origin or nature, and which are broadly and
      relatively contrasted with organic substances. See
      {Organic}[5].
      [1913 Webster]
 
   {Inorganic Chemistry}. See under {Chemistry}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top