Search result for

อินทรีย์

(32 entries)
(0.2283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อินทรีย์-, *อินทรีย์*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินทรีย์    [N] intelligence, See also: wisdom, intellect, Syn. สติปัญญา, Example: ฤาษีท่านนี้มีอินทรีย์แก่กล้ายิ่งนัก, Thai definition: ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิด
อินทรีย์    [N] mind and soul, See also: body and spirit, Example: ท่านควรสำรวมอินทรีย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุด, Thai definition: ร่างกายและจิตใจ
อินทรีย์    [N] organism, See also: living things, Example: ปุ๋ยชนิดนี้เกิดจากการทับถมของอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นเวลานาน, Thai definition: สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organismอินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmopolitan organism; cosmopoliteอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmopolite; cosmopolitan organismอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerobeอินทรีย์ใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil Organism อินทรีย์ในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Organic Nitrogen อินทรีย์ไนโตรเจน
ไนโตรเจนที่อยู่ในโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เช่น โปรตีน อามีนส์ และกรดอะมิโน [สิ่งแวดล้อม]
Total Organic Carbon, TOC อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด, ทีโอซี
หน่วยวัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย หาได้เร็วกว่าการวัดค่าบีโอดี [สิ่งแวดล้อม]
Chemistry, Organicอินทรีย์เคมี,เคมีอินทรีย์ [การแพทย์]
organic chemistryอินทรีย์เคมี, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรีย์[n.] (insī) EN: body ; organ   FR: corps [m] ; organe [m] ; organisme [m]
อินทรีย์[adj.] (insī) EN: organic   FR: organique
อินทรีย์วัตถุ[adj.] (insī watthu) EN: organic   FR: organique
อินทรีย์เคมี[n. exp.] (insī khēmī) EN: organic chemistry   FR: chimie organique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organic chemistry    [N] อินทรีย์เคมี, See also: การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารคาร์บอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
amineสารประกอบอินทรีย์สารที่มีไนโตรเจน
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
aquiline(แอค'วิลิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนกอินทรีย์,เป็นรูปขอ,เป็นรูปปากนกอินทรีย์
bird of preyn. นกล่านก (เช่นเหยี่ยว,นกอินทรีย์)
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
organic(ออร์แกน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะ,อินทรีย์,องค์ประกอบ,เนื้อเยื่อชีวิต,กฎ,องค์,องค์การ. n. อินทรียสาร., See also: organicity n.
radiocarbon(เรดิโอคาร์'เบิน) n. ไอโซโทบ (isotope) กัมมันตภาพรังสีที่มีมวลเท่ากับ14และมีค่าhalf-lifeเท่ากับ5.568ปีใช้ในการคำนวณอายุของวัตถุอินทรีย์., Syn. carbon14,carbon-14
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -

English-Thai: Nontri Dictionary
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร

German-Thai: Longdo Dictionary
Adler(n) |der, pl. Adler| นกอินทรีย์
zersetzen(vt) |zersetzte, hat zersetzt| ย่อยสลาย เช่น Mikroorganismen zersetzen organisches Material. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้

Are you satisfied with the result?

Go to Top