ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chemical

K EH1 M IH0 K AH0 L   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chemical-, *chemical*
English-Thai: Longdo Dictionary
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , S. agrochemical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chemical[ADJ] ทางเคมี
chemical[N] สารเคมี, Syn. substance
chemicals[SL] ยากล่อมประสาทที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น แอมเฟตามีน
chemical formula[N] สูตรเคมี
chemical product[N] เคมีภัณฑ์
chemical warfare[N] สงครามที่ใช้สารเคมี
chemical equation[N] สมการเคมี
chemical fertilizer[N] ปุ๋ยเคมี
chemical engineering[N] ิวิศวกรรมเคมี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chemical(เคม'มิเคิล) n. สารเคมี'-adj. เกี่ยวกับวิชาเคมีหรือสารเคมี
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ
petrochemical(พิทระเคม'มิเคิล) n. สารที่ได้มาจากน้ำมันปิโตรเลียมเช่นน้ำมันgasoline,kerosene,petrolatumหรืออื่น ๆ adj. เกี่ยวกับสารดังกล่าว,เกี่ยวกับ petrochemistry (ดู)
pyrochemical(ไพ' ระเคม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่อุณหภูมิสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
chemical(adj) ทางเคมี,เกี่ยวกับสารเคมี
chemical(n) วัตถุเคมี,เคมีภัณฑ์,สารเคมี
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chemical diabetesเบาหวานเชิงเคมี [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, latent; prediabetes] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemical limestoneหินปูนเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chemical oxygen demand (COD)ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chemical prophylaxisการป้องกันโรคด้วยสารเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemical remanent magnetisationการเป็นแม่เหล็กถาวรเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chemical stimulusตัวกระตุ้นเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemical weatheringการผุพังทางเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemicalทางเคมี [การแพทย์]
Chemical Agentsสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเคมี,สารเคมี,องค์กรทางเคมี,สารเคมี [การแพทย์]
Chemical analysisการวิเคราะห์ทางเคมี [เศรษฐศาสตร์]
Chemical Analysis การวิเคราะห์ทางเคมี
การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางเคมี เพื่อหาองค์ประกอบและความเข้มของสาร [สิ่งแวดล้อม]
Chemical Analysisการตรวจทางเคมี [การแพทย์]
Chemical arms controlการควบคุมอาวุธเคมี [TU Subject Heading]
Chemical Asphyxiantsก๊าซพิษที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Chemical Assayการตรวจทางเคมี [การแพทย์]
Chemical Bondแรงที่ยึดกันทางเคมี,แรงยึดทางเคมี,พันธะเคมี,พันธะเคมี [การแพทย์]
chemical bond [bond]พันธะเคมี, แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมหรือไอออนเข้าไว้ด้วยกันเป็นโมเลกุลหรือเป็นกลุ่มอะตอม ตัวอย่างเช่น พันธะไอออนิก  พันธะโคเวเลนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chemical products เคมีภัณฑ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
James Moriarty was involved with four political assassinations, over 70 assorted robberies and terrorist attacks, including a chemical weapons factory in North Korea, and had latterly shown some interest in tracking down the Black Pearl of the Borgias,เจมส์ มอริอาร์ตี้ไปเกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าทางการเมือง 4 ครั้ง การปล้นและก่อการร้ายมากกว่า 70 ครั้ง รวมถึงอุตสาหกรรมอาวุทเคมีในเกาหลีเหนือ The Six Thatchers (2017)
Mr. Berne write down the chemical formula for phosphate, please.คุณเบิร์น... ...เขียนสูตรเคมี ของฟอสเฟตให้ผมดูทื Allied (2016)
Western intelligence sources have identified chemical traces that are the hallmark of the infamous arms-dealer, Aarmir Barkawiแหล่งข่าวกรองของชาติตะวันตก ระบุว่า พบร่องรอยสารเคมีที่เป็นสัญญลักษณ์ ของพ่อค้าอาวุธผู้อื้อฉาว, อาเมียร์ บาร์คาวี London Has Fallen (2016)
Physical and chemical barriers along... Wait!เอาแผงกั้นและที่กักสารเคมีมาเดี๋ยว Inferno (2016)
The chemical composition of their spaceship is unknown.องค์ประกอบทางเคมีของยาน อวกาศของมันเป็นที่รู้จัก Arrival (2016)
An explosive chemical compound used in experiments with early flash photography.เป็นสารเคมีที่ระเบิดได้ มีการใช้ทดลองสร้างแฟลชถ่ายรูปยุคแรก The Sisters Mills (2015)
- ...electricity, chemical reactions.- ... ไฟฟ้า ปฏิกิริยาเคมี Pilot (2015)
And chemical weapons manufacture at our WellZyn affiliate.และโรงงานผลิตอาวุธเคมี ที่บริษัทลูกเวลล์ซีน The Blind Fortune Teller (2015)
It's the chemical formula for fertilizer.มันเป็นสูตรทางเคมีสำหรับปุ๋ย Draw Back Your Bow (2014)
Now you want me to blow up a chemical weapon inside a crowded building?คุณอยากให้ผมระเบิด อาวุธเคมี กลางตึกที่มีแต่ฝูงชน งั้นหรือ Cain and Gabriel (2014)
Based on the chemical agent, we don't think exposure to the toxin will result in death.จากส่วนผสมทางเคมี เราไม่คิดว่า การนำพิษไปใช้ จะก่อให้เกิดความตาย Cain and Gabriel (2014)
These chemicals have a half-life. They degrade quickly.สารเคมีพวกนี้มีอายุแค่ครึ่งเดียว มันลดคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว Cain and Gabriel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chemicalAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
chemicalChemical companies are waiting until everything dies down before reinvesting.
chemicalChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
chemicalCoal is chemically allied to diamonds.
chemicalDNA is a complex chemical that makes up a gene.
chemicalDon't expose this chemical to direct sunlight.
chemicalEveryone knows that this chemical is harmful to man.
chemicalHeat will break this chemical down into harmless gases.
chemicalImmediately after it caught fire, the chemical factory blew up.
chemicalIt contained harmful chemicals.
chemicalIt is cheaper than chemical fertilizers.
chemicalIt is only recently that crude oil has come to be used to make chemical products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิกิริยาเคมี[N] chemical reaction, Example: การทำงานของเซลล์อาศัยปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนมากมายหลายอย่าง, Thai definition: การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่ทำปฏิกิริยากัน
อาวุธเคมี[N] chemical weapon, Example: การปฏิบัติการก่อการร้ายอิสลามนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ความรุนแรงสูงสุดถึงขั้นใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธร้ายทั่วๆ ไป
วิศวกรรมเคมี[N] chemical engineering, Example: วิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ทางเคมีมาผนวกใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สารเคมี[N] chemicals, See also: chemical substance, Example: แม่น้ำลำคลองในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเน่าเสียมากขึ้นเพราะมนุษย์ได้ทิ้งขยะ สารเคมี ปุ๋ย ซากสัตว์ น้ำสกปรกจากโรงงานผงซักฟอก ฯลฯ ลงไปในแม่น้ำ
เคมี[N] chemical, Example: เขาพ่นน้ำยาเคมีลงบนต้นข้าวเพื่อป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว
เคมีภัณฑ์[N] chemicals, See also: chemical supplies, chemical product, Example: การผลิตวัคซีนน้ำยาวินิจฉัยโรคและเคมีภัณฑ์หลายชนิดต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารบริสุทธิ์ที่เตรียมได้โดยกรรมวิธีเคมีหรือที่ใช้ในกรรมวิธีเคมี
ปุ๋ยเคมี[N] chemical fertilizer, Example: สมัยนี้ชาวนานิยมใช้ปุ๋ยเคมีกันมากขึ้น
สมการเคมี[N] chemical equation, Thai definition: สมการที่เขียนขึ้นโดยอาศัยสัญลักษณ์ของธาตุ เพื่อแสดงปฏิกิริยาเคมีและปริมาณของธาตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีนั้นๆ, Notes: (เคมี)
สูตรเคมี[N] chemical formula, Example: อาจารย์สอนเขียนสูตรเคมีแบบต่างๆ ที่เข้าใจง่ายๆ ให้พวกเราทุกคน, Count unit: สูตร, Thai definition: หมู่สัญลักษณ์ของธาตุซึ่งเขียนขึ้นแทนสารใดสารหนึ่งเพื่อแสดงให้ทราบว่า 1 โมเลกุลของสารนั้นๆ ประกอบด้วยธาตุใดบ้าง และมีอย่างละกี่อะตอม
น้ำยา[N] solution, See also: chemical solution, Example: น้ำยาที่นักวิทยาศาสตร์ผลิตขึ้นในห้องทดลองยังไม่มีประสิทธิภาพ, Thai definition: น้ำที่ผสมสารเคมีเพื่อใช้ในกิจการบางอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]
ด่าง[adj.] (dāng) EN: alkaline ; chemically basic   FR: alcalin ; basique
การดัดแปลงเคมี[n. exp.] (kān datplaēng khēmī) EN: chemical modification   FR: modification chimique [f]
เคมี[adj.] (khēmī) EN: chemical   FR: chimique
เคมีภัณฑ์[n.] (khēmīphan) EN: chemicals ; drugs   
ลักษณะของเคมี[n. exp.] (laksana khøng khēmī) EN: chemical properties   FR: propriété chimique [f]
นักเคมีวิเคราะห์[n. exp.] (nakkhēmī wikhrǿ) EN: chemical analyst   FR: chimiste analyste [m]
ปฏิกิริยาเคมี[n. exp.] (patikiriyā khēmī) EN: chemical reaction   FR: réaction chimique [f]
พลังงานเคมี[n. exp.] (phalang-ngān khēmī) EN: chemical energy   
พันธะเคมี[n. exp.] (phantha khēmī) EN: chemical bond   FR: liaison chimique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEMICAL    K EH1 M IH0 K AH0 L
CHEMICALS    K EH1 M IH0 K AH0 L Z
CHEMICAL'S    K EH1 M IH0 K AH0 L Z
CHEMICALLY    K EH1 M IH0 K L IY0
CHEMICALS'    CH EH1 M IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chemical    (n) kˈɛmɪkl (k e1 m i k l)
chemicals    (n) kˈɛmɪklz (k e1 m i k l z)
chemically    (a) kˈɛmɪkliː (k e1 m i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, ] chemical engineering; chemical industry, #4,703 [Add to Longdo]
化合物[huà hé wù, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ, ] chemical compound, #12,537 [Add to Longdo]
化纤[huà xiān, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢ, / ] chemical fiber, #17,046 [Add to Longdo]
化学品[huà xué pǐn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, / ] chemicals, #17,289 [Add to Longdo]
化工厂[huà gōng chǎng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] chemical factory, #24,587 [Add to Longdo]
化学工业[huà xué gōng yè, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] chemical industry, #26,260 [Add to Longdo]
化学反应[huà xué fǎn yìng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] chemical reaction, #26,599 [Add to Longdo]
极性[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] chemical polarity, #35,214 [Add to Longdo]
化学性[huà xué xìng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] chemical, #57,997 [Add to Longdo]
化合[huà hé, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ, ] chemical combination, #61,121 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chemie-Abfälle {pl}chemical waste [Add to Longdo]
Chemiefaser {f}chemical fibre [Add to Longdo]
Chemikalie {f} | Chemikalien {pl}chemical | chemicals [Add to Longdo]
Chemikalienlager {n}chemical storage [Add to Longdo]
Chemikalienschutz {m}chemical protection [Add to Longdo]
Schnellbleiche {f}chemical bleaching [Add to Longdo]
Verfahrenstechnik {f} [chem.]chemical engineering [Add to Longdo]
Zellstoff {m}chemical wood pulp [Add to Longdo]
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer [Add to Longdo]
アグリケミカル[, agurikemikaru] (n) agrichemicals [Add to Longdo]
ガス化学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry [Add to Longdo]
ケミカル[, kemikaru] (n) chemical; (P) [Add to Longdo]
ケミカルシューズ[, kemikarushu-zu] (n) chemical shoes [Add to Longdo]
ケミカルパルプ[, kemikaruparupu] (n) chemical pulp [Add to Longdo]
ケミカルヒートポンプ[, kemikaruhi-toponpu] (n) chemical heat pump [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chemical \Chem"ic*al\, n.
   A substance used for producing a chemical effect; a reagent.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chemical \Chem"ic*al\, a.
   Pertaining to chemistry; characterized or produced by the
   forces and operations of chemistry; employed in the processes
   of chemistry; as, chemical changes; chemical combinations.
   [1913 Webster]
 
   {Chemical attraction} or {Chemical affinity}. See under
    {Attraction}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chemical
   adj 1: relating to or used in chemistry; "chemical engineer";
       "chemical balance" [syn: {chemical}, {chemic}]
   2: of or made from or using substances produced by or used in
     reactions involving atomic or molecular changes; "chemical
     fertilizer"
   n 1: material produced by or used in a reaction involving
      changes in atoms or molecules [syn: {chemical}, {chemical
      substance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top