ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inorganic chemistry

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inorganic chemistry-, *inorganic chemistry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inorganic chemistry[N] เคมีอนินทรีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inorganic chemistryอนินทรียเคมี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inorganic chemistryเคมีอนินทรีย์, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอนินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคมีอนินทรีย์[N] inorganic chemistry, Example: อรอนงค์เรียนต่อทางด้านเคมีอนินทรีย์, Thai definition: วิชาเคมีแขนงที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับธาตุทั้งสิ้น และสารประกอบของธาตุเหล่านั้น ยกเว้นธาตุคาร์บอนซึ่งศึกษาแต่เพียงตัวธาตุคาร์บอน สารประกอบออกไซด์ สารประกอบซัลไฟด์ และโลหะคาร์บอเนตเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคมีอนินทรีย์[n. exp.] (khēmī aninsī) EN: inorganic chemistry   FR: chimie inorganique

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机化学[wú jī huà xué, ㄨˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] inorganic chemistry, #81,053 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無機化学[むきかがく, mukikagaku] (n) inorganic chemistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inorganic \In`or*gan"ic\, a. [Pref. in- not + organic: cf. F.
   inorganique.]
   1. Not organic; without the organs necessary for life; devoid
    of an organized structure; unorganized; lifeness;
    inanimate.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Of or pertaining to compounds that are not
    derivatives of hydrocarbons; not organic[5].
    [PJC]
 
   Note: The term inorganic is used to denote any one the large
      series of substances (as minerals, metals, etc.), which
      are not directly connected with vital processes, either
      in origin or nature, and which are broadly and
      relatively contrasted with organic substances. See
      {Organic}[5].
      [1913 Webster]
 
   {Inorganic Chemistry}. See under {Chemistry}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chemistry \Chem"is*try\ (k[e^]m"[i^]s*tr[y^]; 277), n. [From
   {Chemist}. See {Alchemy}.]
   1. That branch of science which treats of the composition of
    substances, and of the changes which they undergo in
    consequence of alterations in the constitution of the
    molecules, which depend upon variations of the number,
    kind, or mode of arrangement, of the constituent atoms.
    These atoms are not assumed to be indivisible, but merely
    the finest grade of subdivision hitherto attained.
    Chemistry deals with the changes in the composition and
    constitution of molecules. See {Atom}, {Molecule}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Historically, chemistry is an outgrowth of alchemy (or
      alchemistry), with which it was anciently identified.
      [1913 Webster]
 
   2. An application of chemical theory and method to the
    consideration of some particular subject; as, the
    chemistry of iron; the chemistry of indigo.
    [1913 Webster]
 
   3. A treatise on chemistry.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word and its derivatives were formerly written
      with y, and sometimes with i, instead of e, in the
      first syllable, chymistry, chymist, chymical, etc., or
      chimistry, chimist, chimical, etc.; and the
      pronunciation was conformed to the orthography.
      [1913 Webster]
 
   {Inorganic chemistry}, that which treats of inorganic or
    mineral substances.
 
   {Organic chemistry}, that which treats of the substances
    which form the structure of organized beings and their
    products, whether animal or vegetable; -- called also
    {chemistry of the carbon compounds}. There is no
    fundamental difference between organic and inorganic
    chemistry.
 
   {Physiological chemistry}, the chemistry of the organs and
    tissues of the body, and of the various physiological
    processes incident to life.
 
   {Practical chemistry}, or {Applied chemistry}, that which
    treats of the modes of manufacturing the products of
    chemistry that are useful in the arts, of their
    applications to economical purposes, and of the conditions
    essential to their best use.
 
   {Pure chemistry}, the consideration of the facts and theories
    of chemistry in their purely scientific relations, without
    necessary reference to their practical applications or
    mere utility.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inorganic chemistry
   n 1: the chemistry of compounds that do not contain hydrocarbon
      radicals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top