ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inorganically

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inorganically-, *inorganically*, inorganical
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inorganically มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inorganically*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inorganically    (a) ˌɪnɔːgˈænɪkliː (i2 n oo g a1 n i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anorganisch {adv}inorganically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inorganically \In`or*gan"ic*al*ly\, adv.
   In an inorganic manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inorganically
   adv 1: not involving carbon compounds; "inorganically bound
       molecules" [ant: {organically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top