ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*糕*

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -糕-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[dàn gāo] (n ) ขนมเค้ก

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糕, gāo, ㄍㄠ] cake, pastry
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] rice,  Rank: 2,413

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn gāo, ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] cake, #3,892 [Add to Longdo]
[zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ, ] too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad, #6,187 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] cake, #12,136 [Add to Longdo]
[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, ] ice cream, #17,262 [Add to Longdo]
[nián gāo, ㄋㄧㄢˊ ㄍㄠ, ] nian gao, New Year cake made of steamed glutinous rice; Japanese mochi, #19,781 [Add to Longdo]
[gāo diǎn, ㄍㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] pastry, #22,428 [Add to Longdo]
[bīng gāo, ㄅㄧㄥ ㄍㄠ, ] ice-cream; popsicle; ice-lolly; sorbet, #82,471 [Add to Longdo]
[zhá gāo, ㄓㄚˊ ㄍㄠ, ] fried cake, #90,732 [Add to Longdo]
[fēng gāo, ㄈㄥ ㄍㄠ, ] sponge cake (light steamed flour or rice cake), #376,511 [Add to Longdo]
玉米[yù mǐ gāo, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄍㄠ, ] corn cake; polenta (corn mush) [Add to Longdo]
生日蛋[shēng rì dàn gāo, ㄕㄥ ㄖˋ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] birthday cake [Add to Longdo]
[zhēng gāo, ㄓㄥ ㄍㄠ, ] steamed cake [Add to Longdo]
[sōng gāo, ㄙㄨㄥ ㄍㄠ, / ] sponge cake [Add to Longdo]
黑森林蛋[Hēi sēn lín dàn gāo, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] Black forest gateau; schwarzwälder Kirschtorte [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit![CN] 糟 Strange Gardens (2003)
Have you sold a lot?[CN] 快来买哦还有点 生意好不好 Episode #1.4 (2004)
Yoo Soo Kyung[CN] 大叔你真的很糟 Episode #1.7 (2004)
And you'll forgive me for my car's imperfect performance?[CN] 你得原谅我 昨天我那辆糟的车出了故障 The Awful Truth (1937)
Crap.[CN] 糟 Bloody Mary (2005)
Cake.[CN] 蛋 Heart of a Dragon (1985)
"But, worst of all, you must face the consequences of the evil you have wrought during your lifetime."[CN] "但最糟的是,你必须面对你在 地球上的期间所犯下的邪恶行为的后果" The Phantom Carriage (1921)
No.[CN] 糟 Wash (2007)
Makes me feel terrible.[CN] 讓我覺得很糟 Applause (1929)
We've had the most terrible time.[CN] 我们今天糟透了 The Awful Truth (1937)
Whoops![CN] 糟 For Your Eyes Only (1981)
Well, I wouldn't make him such a bad boss at that.[CN] 我不会是个你他一样的糟的老板 Bordertown (1935)
You've got so many flacons, you are worse than my daughter.[CN] 你划拉了那么多瓶子 你比我女儿还要糟 Seduction (1929)
That's too bad.[CN] 太糟 Design for Living (1933)
You better get wise to yourself and figure out where the coffee and cake's money is coming from next season.[CN] 你最好聰明點,好好想想下一季的咖啡蛋錢怎麼弄 Applause (1929)
Looki ng bad, rea bad. We're out of luck here,[CN] 真糟这么不妙的签子 Taki no shiraito (1933)
I was telling Mr. Leeson, I mean Daniel... about how badly we were doing, and he thought maybe he could do better.[CN] 我告诉利森先生 我是说丹尼尔 我们经营得有多糟 所以他想或许他可以经营得更好 The Awful Truth (1937)
Eat your chocolate cake.[CN] 快吃你的巧克力蛋 Applause (1929)
That's terrible.[CN] 那太糟 It Happened One Night (1934)
- Shit.[CN] -糟 Matchstick Men (2003)
I didn't have any cake. Nothing at all.[CN] 我沒要蛋,一點都沒要 À Nous la Liberté (1931)
Eunchae, let's go home and make and eat spicy rice cake. Ok...[CN] 恩彩我们回家做炒年来吃 Episode #1.2 (2004)
Shit man.[CN] 糟 Coldwater (2013)
Armand's car broke down last night miles from nowhere... and we had to stay at the nastiest inn ever.[CN] 阿曼德的车昨晚坏了 不知道停在了什么鬼地方 我们不得不待在那儿 一点都不方便,真是糟透顶 The Awful Truth (1937)
I hear ya[CN] 这里有刚做好热腾腾的 Episode #1.8 (2004)
My existence is hanging by a thread.[CN] 我的處境已經很糟了. Grand Hotel (1932)
Shit.[CN] 糟 Gravity (2013)
Oh, shoot.[CN] 糟 Bad Food Bares (2013)
I didn't get any cake.[CN] 我沒有要蛋 À Nous la Liberté (1931)
Where's my N adeshiko? ,[CN] 真糟他妈的 Taki no shiraito (1933)
Don't feel bad! Mine is Ms Kazu in the bakery.[CN] 别妒忌,我写给点店的阿和 A Mother Should Be Loved (1934)
- Terrible.[CN] - 很糟. Grand Hotel (1932)
Well, cookie, old girl, here, how would you like to be a barmaid?[CN] 还会做点呢,厨娘 你想不想当酒吧招待呀 Cavalcade (1933)
Not as bad as I thought.[CN] 没有我想的那么糟. The Scarlet Empress (1934)
What'll I do about this.[CN] 真糟这下完了 Taki no shiraito (1933)
That's too bad, Jerry.[CN] 太糟了,杰瑞 The Awful Truth (1937)
Mafeking's in a very bad way.[CN] 玛斐津的情况很糟 Cavalcade (1933)
The roads are bad, aren't they?[CN] 道路很糟 不是吗? The Scarlet Empress (1934)
"Deal with Manchester definitely off." Is that something terrible?[CN] "和曼徹斯特的生意完全破裂了." 很糟嗎? Grand Hotel (1932)
"That's awful!"[CN] 太糟 The Circus (1928)
I can't eat this stuff.[CN] 牛血真的很好吃 Episode #1.5 (2004)
Yeah! Yeah.[CN] 太糟 You Bet (1999)
Gee, that's too bad. - If there's anything I can do...[CN] 真糟,如果我能帮得上忙... Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Could I have another piece of cake?[CN] 我可以再吃块蛋 Cavalcade (1933)
You're even worse! Writing to your own mother?[CN] 你只会写信给妈妈,比我更糟 A Mother Should Be Loved (1934)
Shit.[CN] -糟 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
Buy some dukkbogi![CN] 这里也有点寿司 快来买来买 Episode #1.4 (2004)
Too bad your Mob didn't keep their promise.[CN] 你的同伙没有遵守他们的承诺 真是太糟 'G' Men (1935)
But things ain't as bad as that.[CN] 但是這兒也沒那麼的糟 Applause (1929)
Too bad you didn't have that on when it happened.[CN] 太糟了 事情发生的时候 你没有把它戴着 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top