ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糕点

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糕点-, *糕点*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糕点[gāo diǎn, ㄍㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] pastry, #22,428 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must develop the Napoleon before he develops Beef Wellington.[CN] 我们必须在他做出"惠灵顿牛肉"之前 做出"拿破仑糕点"。 Love and Death (1975)
I bought some cakes. You want some?[CN] 我买了一些糕点,要吃吗? Tokyo Eyes (1998)
It's a bit late to be making pastry, isn't it?[CN] 现在做糕点,是不是太晚了? Under Suspicion (1991)
And behind those windows - the pastries, bottles, tins.[CN] 在那些橱窗后 那些糕点 瓶子 罐头 Calamari Union (1985)
We're by the candy shop[CN] 大叔,到糕点铺了 The Yellow Handkerchief (1977)
If this pastry is to bear my name, it must be richer.[CN] 如果这种糕点要以我的名字命名, 那它必须更加华美! Love and Death (1975)
For a few yuan, you can get broad noodles and flatbreads.[CN] 花几分钱就能吃到面条和糕点 Chung Kuo - Cina (1972)
Pie and ale, do you want it?[CN] 你要的糕点和酒 Highlander (1986)
Food, cake, uh, some watered-down champagne?[CN] 食物? 糕点? 掺水的香槟? Die Hard (1988)
It's Russian, sir.[CN] 俄式糕点,先生 Womanlight (1979)
I was let go.[CN] 他们决定要从英格兰进口糕点 The Van (1996)
I lost my grip and dropped two trays of pastries just now.[CN] 我失去了抓地力和下降 两盘糕点刚才。 Italian for Beginners (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top