ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟糕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟糕-, *糟糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟糕[zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ, ] too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad, #6,187 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's too bad you have so few more days here in Paris.[CN] 你在巴黎待不了几天了 真的很糟糕 Ninotchka (1939)
Perhaps you're right. Not such a good morning after all.[CN] 也许事情就像你说的那样,, 这真是一个糟糕的早上 The Great Dictator (1940)
"If something smells bad, why put your nose in it?"[CN] 如果东西闻起来很糟糕 为什么要把你的鼻子靠近它呢? Ninotchka (1939)
Too bad, Anna.[CN] 太糟糕了. Ninotchka (1939)
It's such a rare five-pound note too. The watermark's upside down.[CN] 真糟糕这是很稀有的五英磅钞 Foreign Correspondent (1940)
What a shame.[CN] 真糟糕 His Girl Friday (1940)
Now isn't that too bad? The last time I jumped, I forgot to time it.[CN] 现在并没有那么糟糕 我最后一次跳下来的时候我忘记计时了 Ninotchka (1939)
That kind of propaganda is bad anywhere, but inciting the attendants... of the powder room to go on strike?[CN] 那种宣传在任何地方 都非常糟糕 但是她在煽动 化妆室的服务员们罢工呢 Ninotchka (1939)
Too bad we have to waste all that time.[CN] 浪费这些事情 真的太糟糕 Ninotchka (1939)
I know it's extremely cruel to awaken anyone at such an hour.[CN] 我知道在这个时间吵醒 别人是非常糟糕 Ninotchka (1939)
Suffering Moses! It's colder than kittens up there.[CN] 天气真糟糕 这儿比厨房那边还冷 The Long Voyage Home (1940)
Couldn't be much worse, from his point of view.[CN] 真糟糕 糟糕的是他 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top