ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雪糕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雪糕-, *雪糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪糕[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, ] ice cream, #17,262 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep your nickel and buy yourself an ice-cream cone.[CN] 留着这硬币 自己买雪糕 Double Indemnity (1944)
Your ice cream is mild, it tastes good[CN] 很好味,媽做的雪糕不是太甜 The Discarnates (1988)
Oh, I wish you were a - an ice cream salesman or something.[CN] 真希望你是当雪糕 推销员或者其他的职业 The Naked City (1948)
Then eat ice cream. Mom makes good ice cream[CN] 這樣吃媽做的雪糕 The Discarnates (1988)
Come to have ice-cream[CN] 吃雪糕 The Forbidden Past (1979)
Where are we going after the ice-cream?[CN] 媽咪,我們吃完雪糕去哪裏呀? The Forbidden Past (1979)
Unlimited resources, air conditioning, 28 flavors of ice cream in the restaurant.[CN] 那里有无限的资源,空调设备 餐廰里的雪糕有28种味道 Never Say Never Again (1983)
Ifl were an ice cream salesman, I'd get fat.[CN] 要是我是个雪糕推销员 我会变胖的 The Naked City (1948)
We got some new clothes and ice-cream[CN] 又買新衣服,又吃雪糕 The Forbidden Past (1979)
I'm making ice cream[CN] 這是制雪糕 The Discarnates (1988)
The others don't seem to be in the mood for ice cream.[CN] 其它人好像没有什么心情吃雪糕 Rope (1948)
I've kept it all incognito, they're gonna collect the body in an ice cream van.[CN] 他们不会把这事情说出去的 会用一辆雪糕车把他运出去 The Long Good Friday (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top