ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

年糕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -年糕-, *年糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年糕[nián gāo, ㄋㄧㄢˊ ㄍㄠ, ] nian gao, New Year cake made of steamed glutinous rice; Japanese mochi, #19,781 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks for the rice cake.[CN] 謝謝你的年糕. Guns & Talks (2001)
Just like you, I eat the New Year's ceremonial soup.[CN] 过年时会吃煮年糕 Apostasy (1948)
Have some rice cake.[CN] 吃些年糕. Guns & Talks (2001)
He gave us the only cake he had.[CN] 還把他家僅有的一塊年糕給我們吃 Fei hu wai zhuan (1993)
Do you? Come with me.[CN] 你要吃年糕吗 跟我来 Eighteen Springs (1997)
When I kowtowed, she gently stroked my hair and introduced me to them.[CN] 师傅摸我的头发,叫师姐们来 泰子更烤年糕给我吃 Ballad of Orin (1977)
You're the new neighbor who gave me rice cakes.[CN] 你就是那位給我年糕吃的新鄰居﹖ Guns & Talks (2001)
Eunchae, let's go home and make and eat spicy rice cake. Ok...[CN] 恩彩我们回家做炒年糕来吃 Episode #1.2 (2004)
I will cook you some new year cake[CN] 我做年糕给大家吃吧 King of Beggars (1992)
Given the choice would you rather have a rice cake or a Big Mac?[CN] 再来选 ...你会要一块年糕呢还是一个巨无霸? A Cinderella Story (2004)
I want some rice cakes.[CN] 我要吃年糕 Eighteen Springs (1997)
Ttok ramen.[CN] 年糕 One Fine Spring Day (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top