ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冰糕

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冰糕-, *冰糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰糕[bīng gāo, ㄅㄧㄥ ㄍㄠ, ] ice-cream; popsicle; ice-lolly; sorbet, #82,471 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The dessert, a selection of sorbets.[CN] -上甜点,一套果汁冰糕的精选 What a Girl Wants (2003)
They're just handing out partnerships like Popsicles.[CN] 他们的邀请 就像派发冰糕那样随意 The Seven Day Rule (2013)
Very Berry Sorbet, and...[CN] 非常莓果冰糕 Enough Said (2013)
The Popsicle?[CN] 那支冰糕 The Seven Day Rule (2013)
Have you tried our new sorbet?[CN] 你尝试过我们的新冰糕 Italian for Beginners (2000)
I know it's a potentially risky move... wedding sorbet![CN] 我知道这是一个潜在的风险的举动.. 婚礼冰糕 Hot Tub Time Machine 2 (2015)
Popsicles?[CN] 冰糕? The Seven Day Rule (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top