ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糕-, *糕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糕, gāo, ㄍㄠ] cake, pastry
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] rice,  Rank: 2,413

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn gāo, ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] cake, #3,892 [Add to Longdo]
[zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ, ] too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad, #6,187 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] cake, #12,136 [Add to Longdo]
[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, ] ice cream, #17,262 [Add to Longdo]
[nián gāo, ㄋㄧㄢˊ ㄍㄠ, ] nian gao, New Year cake made of steamed glutinous rice; Japanese mochi, #19,781 [Add to Longdo]
[gāo diǎn, ㄍㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] pastry, #22,428 [Add to Longdo]
[bīng gāo, ㄅㄧㄥ ㄍㄠ, ] ice-cream; popsicle; ice-lolly; sorbet, #82,471 [Add to Longdo]
[zhá gāo, ㄓㄚˊ ㄍㄠ, ] fried cake, #90,732 [Add to Longdo]
[fēng gāo, ㄈㄥ ㄍㄠ, ] sponge cake (light steamed flour or rice cake), #376,511 [Add to Longdo]
玉米[yù mǐ gāo, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄍㄠ, ] corn cake; polenta (corn mush) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit![CN] 糟 Strange Gardens (2003)
Yeah! Yeah.[CN] 太糟 You Bet (1999)
Shit.[CN] 糟 Gravity (2013)
Crap.[CN] 糟 Bloody Mary (2005)
Cake.[CN] 蛋 Heart of a Dragon (1985)
No.[CN] 糟 Wash (2007)
Shit.[CN] -糟 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
- Shit.[CN] -糟 Matchstick Men (2003)
Buy some dukkbogi![CN] 这里也有点寿司 快来买来买 Episode #1.4 (2004)
Whoops![CN] 糟 For Your Eyes Only (1981)
Shit man.[CN] 糟 Coldwater (2013)
I can't eat this stuff.[CN] 牛血真的很好吃 Episode #1.5 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top