ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

荒谬

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荒谬-, *荒谬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒谬[huāng miù, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ, / ] ridiculous, #18,619 [Add to Longdo]
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly, #103,118 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ridiculous.[CN] -真是荒谬 His Girl Friday (1940)
Ridiculous.[CN] 荒谬 Helios (2015)
Nonsense.[CN] 荒谬 Bordertown (1935)
But this is ridiculous, sir. Couldn't you delay it for a few hours?[CN] 但是这太荒谬了,长官 您就不能再推迟几个小时吗? Night Train to Munich (1940)
It's ridiculous for us to worry about him.[CN] 我们还得担心这个小子 实在太荒谬 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Is it?[CN] 这太荒谬 The Danish Girl (2015)
- Right to the funny bone.[CN] -真是荒谬 The 39 Steps (1935)
How can you say that?[CN] 简直就是荒谬到了极点 不懂吗 Episode #1.7 (2004)
Ridiculous.[CN] 太荒谬 It Happened One Night (1934)
There, it's out. i know it's silly but--[CN] 很荒谬吧 我知道很愚蠢但是... The Awful Truth (1937)
But that's ridiculous. I was on that bus. I told them to wait.[CN] 这太荒谬了 我也坐那班巴士 我有叫他们等我 It Happened One Night (1934)
Not you too![CN] 这不只是荒谬 Episode #1.7 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top