ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谬论

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谬论-, *谬论*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谬论[miù lùn, ㄇㄧㄡˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] misconception; fallacy, #22,478 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
E this is not a lie, it happened some times without account.[CN] 而这不是一个谬论 我们以前经常这样做(吃罐头食品) Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
When I hear the word culture, I reach for my revolver.[CN] 我听见教养这两个字就想开腔 资产阶级谬论 Mephisto (1981)
We won at Stirling, and still you quibble.[CN] 我们在史特灵一战大捷 而你们仍在发谬论 Braveheart (1995)
That is a paradox, sir. I hate paradoxes.[CN] 那是谬论,先生,我讨厌谬论 An Ideal Husband (1999)
Yes. Perverted scientists who advance an insidious theory called evolution.[CN] 他们用进化论这种谬论 来误导科学 Planet of the Apes (1968)
More bullshit for your thesis?[CN] 又是你论文的谬论 Marathon Man (1976)
And no more of this Twilight Zone stuff.[CN] 而不是谬论 Virus (1999)
The exception that disproves the rule?[CN] 更正谬论的一个例外? The Negotiator (1998)
If I ask you about women, you'll probably give me a syllabus of your personal favorites.[CN] 如果我问关于女人的事 你八成会说出个人偏好的谬论 Good Will Hunting (1997)
That beggar-faced philosopher shouldn't be stuffing your luscious little head with such nonsense.[CN] 那个有张乞丐脸的哲学家不该 在你的小脑袋里塞这些谬论 Quo Vadis (1951)
Everyone one meets is a paradox nowadays.[CN] 现今人人碰到的都是谬论 An Ideal Husband (1999)
I don't want to hear a lot of malarkey about goblins, spooks and demons.[CN] 我不要听这些谬论 Ghostbusters II (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top