ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狼狈

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狼狈-, *狼狈*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼狈[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure, #14,708 [Add to Longdo]
狼狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] battered and exhausted; stuck in a dilemma, #42,100 [Add to Longdo]
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends), #56,887 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only statement those clothes have got to make is, "I look like hell."[CN] 这套衣服唯一的宣言就是 "我很狼狈" The Blob (1988)
But collaborating like that![CN] 狼狈为奸! Kolya (1996)
Hey, go home and get some rest. You look like hammered shit.[CN] 我要你回家休息 你的模样看来狼狈极了 Point Break (1991)
- l'm so embarrassed.[CN] - 我会如此? 狼狈 The Mighty Ducks (1992)
When they found out who was shouting, that it was someone under the table, they dragged him out, kicked him in the bum and rubbed in pepper and salt.[CN] 被他们发现后,就被拽了出来 狠揍了一顿,浑身狼狈不堪 Larks on a String (1990)
That's all I can do.[CN] 不像我弄得那么狼狈 Kiki's Delivery Service (1989)
As I was about to tell your friends, the number one thing to know about Nicky is that throughout his brief life, he has been very confused, and perhaps traumatized by a persistent random misfortune.[CN] 正如我准备向你朋友说的 关于要了解尼克的 第一件事 就是他这小小年纪 就已经被搞的非常狼狈 Episode #2.12 (1991)
And take a bath.[CN] 而且洗澡! 惊愕狼狈时所发出的声音! Street Fighter (1994)
They won't indict. It doesn't make any difference.[CN] 他们和狼狈为奸有什么区别 Mulholland Falls (1996)
You look like hell.[CN] -你真狼狈 The Blob (1988)
Witches get no respect these days.[CN] 想不到魔女也会这么狼狈 Kiki's Delivery Service (1989)
"It is so easy to commit embarrassing blunders, but etiquette tells us just what is expected of us... and guards us from all humiliation and discomfort."[CN] 我们难免会犯尴尬的错误 但礼仪能使我们知所进退 避免陷入狼狈失礼及不安中 Edward Scissorhands (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top