ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

密歇根州

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -密歇根州-, *密歇根州*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密歇根州[Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ, ] Michigan, #61,687 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
William P. Moran of Detroit, Michigan.[CN] 密歇根州底特律市的威廉·皮·莫伦 The Conversation (1974)
That's Lake Michigan, the fourth bridge.[CN] 這裏是密歇根州湖 第四個橋... Brother 2 (2000)
"The Detroit Zoo, Michigan,...[CN] "密歇根州底特律动物园... The Castle of Purity (1973)
E. coli outbreak in Michigan in a steak house franchise.[CN] 密歇根州一家餐馆发现大肠杆茵 Outbreak (1995)
He came from Michigan. Broken home, alcoholic mother.[CN] 他来自密歇根州的离异家庭 母亲酗酒 True Crime (1999)
In Sterling. A man named...[CN] 在斯特灵(密歇根州),一个叫什么的人 Dollar for the Dead (1998)
A brilliant physics student at the University of Michigan... who paradoxically chose to turn his back on science... and taste of life through a seemingly... random series of occupations.[CN] 他作为一个密歇根州大学优秀的物理专业学生 他错误的选择了回归大自然 通过表面上看起来是任意的一系列工作 The Big Chill (1983)
"Also attending will be William P. Moran... of Detroit, Michigan."[CN] "来自密歇根州底特律市的 威廉·皮·莫伦也将参加" The Conversation (1974)
Then, in 1972... you returned to the University of Michigan... to enter the doctoral program in psychology.[CN] 在1972年.. 你回到了密歇根州大学... 去完成心理学博士的学业. The Big Chill (1983)
State of Michigan, anyway.[CN] 密歇根州,不管怎样. Reindeer Games (2000)
Your sister? -Thought your sister lived in Michigan.[CN] 你的姐妹吗 我以为你的姐妹住在密歇根州 Short Cuts (1993)
I'm a police chief from Michigan.[CN] 我是密歇根州警察局局长 Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top