ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

间歇

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -间歇-, *间歇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
间歇[jiàn xiē, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄝ, / ] to stop in the middle of sth; intermittent; intermittence, #25,779 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where does he go between killings?[CN] 他杀人间歇躲那里去了? The Night Strangler (1973)
They stink like that. Remember in Yellowstone?[CN] 或者是间歇泉,它们发出的臭味象这个 还记得在国家黄石公园那一次吗? Tremors (1990)
Lonely, Fred. Lonely... I'm between shows, have till 12:00.[CN] 孤单 弗雷德 孤单 我演出间歇抽空来的 十二点就得走 The Big Combo (1955)
Constantly, or periodically?[CN] 一直痛还是间歇的痛? Magnificent Obsession (1954)
- Periodically.[CN] - 间歇 Magnificent Obsession (1954)
Making it periodically out of control.[CN] 所以会引起你间歇性的无法控制 The Big Heat (1988)
You must be firm with inferiors, but you must be gentle with them... especially darkies.[CN] 你是否间歇性暴噪? Gone with the Wind (1939)
No.[CN] 不是,我昨天利用去图书馆的间歇 The Mask of Dimitrios (1944)
When I could tell them that we were even more confident than we had been the previous night that the fine, or improved, quieter interlude would indeed come along, the joy on the faces of the supreme commander and his commanders[CN] 当我能够告诉他们 我们甚至比前一晚更有信心 那就是良好的,或改善的,更平静 的间歇期确实会出现 能在最高统帅和他的指挥官们 的脸上看到(他们的)高兴 Morning: June-August 1944 (1974)
Your left side will feel stiff occasionally.[CN] 你左边身会有间歇性抽促 Serpico (1973)
Counterattacks in between. Tell him to keep his men in the bunkers.[CN] 在炮击间歇会有反攻 告诉他让他的人呆在掩体里 Pork Chop Hill (1959)
Compound transmission of the pandemonium with percussion and spasmodic frantic disintegration![CN] 错乱的复合传播疾病 附带打击与间歇性神经分裂 Pinocchio (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top