ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歇业

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歇业-, *歇业*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歇业[xiē yè, ㄒㄧㄝ ㄧㄝˋ, / ] to close down; to go out of business; same as 停業|停业, #36,082 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm sorry. We're closed.[CN] - 对不起 我们歇业 The Suspicious Death of a Minor (1975)
CLOSED[CN] 歇业 The Suspicious Death of a Minor (1975)
Well I had thought of shutting up shop at dinner time today because Vincent had suggested[CN] 你会在你的商店里吧? 我想过要在今天的午饭时间 歇业休息 因为文森特建议我 The Red Headed League (1985)
You would be out of business in a week's time.[CN] 一周之内你们肯定歇业 The Gang Gets Trapped (2011)
Bomber Command stood to be put out of business.[CN] 轰炸机司令部面临被迫歇业(的可能) Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
I'm a drug addict, a tennis champion... and, what's more, my company is out of business![CN] 我是瘾君子 乒乓冠军 而且我的公司歇业了! I Love You (1981)
They'll close up for a week and then reopen.[CN] 银行歇业一周后会重新开业 It's a Wonderful Life (1946)
Tomorrow we pull out.[CN] 明天就歇业 Wings of Desire (1987)
George, there is a rumor around town that you've closed your doors.[CN] 乔治,听说你们歇业 It's a Wonderful Life (1946)
"You've been murdered." Open up![CN] "你被谋杀了" 歇业 下午6点开门 开门! D.O.A. (1949)
we can't have the theatre dark.[CN] 我们不能让剧院歇业 Being Julia (2004)
So, we are being fobbed off with second rate American junk by smart Aleck salesmen from Pittsburgh while British factories stand empty and British workmen queue up for the dole.[CN] 所以 我们被美国匹兹堡聪明的 So, we are being fobbed off with second rate American junk 推销员用二等货给欺骗了 by smart Aleck salesmen from Pittsburgh 而英国的工厂却歇业 while British factories stand empty Open Government (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top