ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

米歇尔

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -米歇尔-, *米歇尔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
米歇尔[Mǐ xiē ěr, ㄇㄧˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Michel (name), #43,587 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll be notified shortly... that Sister Michael is going to be in charge next year.[CN] 你稍后回收到通知... 明年,米歇尔修女将会负责 The Bells of St. Mary's (1945)
Your name's Michel Kraus and you're an artist.[CN] 你是米歇尔・库尔斯,一个画家 Port of Shadows (1938)
For God's sake![CN] 米歇尔 Diabolique (1955)
Michel Kraus.[CN] "米歇尔・库尔斯 Port of Shadows (1938)
BENEDICT: Good-bye, Sister Michael.[CN] 再见,米歇尔修女 The Bells of St. Mary's (1945)
Michael Zakharovich! Come quickly![CN] 米歇尔・扎哈洛维奇,快来。 Baltic Deputy (1937)
- Miguel.[CN] 米歇尔 Diabolique (1955)
For your sake as well, Michel. It will be better for both of us.[CN] 也是为了你,米歇尔 Diabolique (1955)
- Good evening, Michel.[CN] 晚上好,米歇尔 Diabolique (1955)
- Of course, Michel. Who else?[CN] 当然,米歇尔,还会有谁 Diabolique (1955)
Michiel.[CN] 米歇尔 Oorlogswinter (2008)
Michel Kraus. - Will you have a drink with me?[CN] 米歇尔・库尔斯 跟我去喝点,怎样? Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top