ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歇斯底里

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歇斯底里-, *歇斯底里*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歇斯底里[xiē sī dǐ lǐ, ㄒㄧㄝ ㄙ ㄉㄧˇ ㄌㄧˇ, ] hysterical, #24,672 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was pure fear of course. And I was hysterical.[CN] 这是恐惧在作祟 而我已经歇斯底里 Detour (1945)
(Hysterical laughter)[CN] (歇斯底里地笑) Brighton Rock (1948)
Oh, Marc, please believe me. I'm not hysterical now.[CN] 哦,马克,相信我,我没有歇斯底里 The House on Telegraph Hill (1951)
Came up here and had hysterics.[CN] 上来这里后就变的歇斯底里 His Girl Friday (1940)
- Don't you get hysterical.[CN] -你不是有点歇斯底里 His Girl Friday (1940)
All this hysteria because of an impulsive excited kid and a professional manure-slinger named DeWitt.[CN] 你这样小题大作和歇斯底里 只为了一个小孩 受到杜威纵容 而一时口无遮拦? All About Eve (1950)
You're deliberately whipping yourself into a fit of hysterics.[CN] 你在故意把自己 逼到歇斯底里的境地 Leave Her to Heaven (1945)
Expected tears, hysteria.[CN] 「沒有流淚,沒有歇斯底里 相反的,非常冷靜」 The Uninvited (1944)
Of all the star-ridden, presumptuous, hysterical...[CN] 明星的臭架子 傲慢无理、歇斯底里 All About Eve (1950)
She isn't well. She's been crying all night and she's hysterical.[CN] 她人不舒服 她整夜哭个不停,歇斯底里 All About Eve (1950)
- Please stop being hysterical.[CN] -请你不要歇斯底里 Gaslight (1944)
-...a kid to turn you into a screaming harpy.[CN] 使你变得像个歇斯底里的泼妇 All About Eve (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top