ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偏见

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏见-, *偏见*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏见[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] prejudice, #14,154 [Add to Longdo]
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A minority view? What's she gonna say next?[CN] 少数派偏见 她接下来难道还要说 Tin Man Is Down (2013)
Mark Twain once wrote that the very ink with which all history is written is merely fluid prejudice.[CN] 马克・吐温曾写到「撰写历史的墨水 不过是流动的偏见罢了」 Killing Lincoln (2013)
So fuck you and your albino prejudice![CN] 要怪就怪你和你对白子的偏见 The Heat (2013)
Drop the Middle Ages attitude![CN] 放下你们中世纪的偏见 Vive la France (2013)
- He was an idiot, who happened to be fat, and now I look like I'm prejudice against fat people.[CN] 是个白痴,都是脂肪, 我现在似乎对肥胖人有偏见 The Returned (2013)
And do you find any, uh, bias in how I'm handling things?[CN] 你有没有感到我 做事情时有任何偏见? 我知道 我知道 Je Ne Sais What? (2013)
Well, I think that might just be your own very personal association with koala bears.[CN] 嗯,我觉得这只是你的偏见 你对考拉的个人偏见 Welcome to the Jungle (2013)
No, Maddie Hayward is going after race-- racial bias.[CN] 不 Maddie Hayward准备打种族牌 种族偏见 Je Ne Sais What? (2013)
I have no preconceived notions or... or preferences.[CN] 因为我没有个人喜好 和偏见 Nymphomaniac: Vol. II (2013)
Not that I would judge. We've all done it.[CN] 不会有偏见的 谁没做过啊 Chapter 9 (2013)
But you're biased.[CN] 因为你们有很多读者 但你有偏见 The Great Beauty (2013)
There is no racial bias. Don't worry.[CN] 没什么种族偏见 别担心 Je Ne Sais What? (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top