ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偏爱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏爱-, *偏爱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏爱[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, / ] favor; preference, #14,509 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've always had a preference for legitimate enterprises.[CN] 我总是偏爱做合法生意 Dead Reckoning (1947)
The early Greeks considered those who suffered from it to be favored by the gods.[CN] 古希腊人认为 患者因此得神偏爱 Cleopatra (1963)
Today that boy wiped his feet on the choice, on the predilections of 60 million people in the greatest country in the world.[CN] 今天他其实说的没错 这个国家有六百万人偏爱这个 Sweet Smell of Success (1957)
How would he know that? ! Silly woman![CN] 他不会那么聪明的, 你太偏爱 Being Two Isn't Easy (1962)
You like black? I'm kind of partial to blonde myself.[CN] 你喜欢黑发,我比较偏爱金发 MASH (1970)
-And, you, what's your favorite toy?[CN] 你呢? 你偏爱什么样的玩具? Wait Until Dark (1967)
I generally prefer doing this to music.[CN] 我通常偏爱做这 对音乐。 Rosemary's Baby (1968)
Father almost disinherited him because of slave girls.[CN] 因为他偏爱奴隶女子 父亲差点剥夺他的继承权 Spartacus (1960)
Or as I prefer to call it... the final test.[CN] 或当做我偏爱呼叫它。 。 。 How I Won the War (1967)
Why do I like this room so much?[CN] 为什么我如此偏爱这个 房间? Le Silence de la Mer (1949)
Thank you.[CN] 我相信那是你偏爱的曲子谢谢 Casablanca (1942)
I enjoy the streets at night... when they're empty.[CN] 我偏爱夜晚的街道,空无一人的时候 The Lodger (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top