ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*偏*

   
195 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -偏-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[偏, piān, ㄆㄧㄢ] slanting, inclined; prejudiced
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  扁 (biǎn ㄅㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,204

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piān, ㄆㄧㄢ, ] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical, #1,880 [Add to Longdo]
[piān piān, ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ, ] (indicates that sth turns out just the opposite of what one would expect or what would be normal); unfortunately; against expectations, #7,054 [Add to Longdo]
[piān chā, ㄆㄧㄢ ㄔㄚ, ] bias; deviation, #11,499 [Add to Longdo]
[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, / ] deviate; diverge; wander, #13,141 [Add to Longdo]
[piān pì, ㄆㄧㄢ ㄆㄧˋ, ] remote; desolate; far from the city, #13,886 [Add to Longdo]
[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] prejudice, #14,154 [Add to Longdo]
[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation), #14,380 [Add to Longdo]
[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, / ] favor; preference, #14,509 [Add to Longdo]
[piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ, ] remote; far from civilization, #15,291 [Add to Longdo]
[piān zhòng, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄥˋ, ] to stress in a prejudiced way; to emphasize sth unduly, #18,275 [Add to Longdo]
[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ, ] partial; biased; prejudiced; eccentric, #27,893 [Add to Longdo]
[piān tǎn, ㄆㄧㄢ ㄊㄢˇ, ] side with; discriminate in favor of, #35,732 [Add to Longdo]
[piān zhuǎn, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄢˇ, / ] deflection (physics); deviation (away from a straight line), #40,603 [Add to Longdo]
不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] even-handed; impartial; unbiased, #46,890 [Add to Longdo]
执狂[piān zhí kuáng, ㄆㄧㄢ ㄓˊ ㄎㄨㄤˊ, / ] paranoia, #53,156 [Add to Longdo]
[jiū piān, ㄐㄧㄡ ㄆㄧㄢ, / ] to correct an error, #55,387 [Add to Longdo]
[piān páng, ㄆㄧㄢ ㄆㄤˊ, ] the left- and right-side of a split Chinese character, often the key (radical) and phonetic, #58,161 [Add to Longdo]
[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest, #61,525 [Add to Longdo]
[piān zhèn, ㄆㄧㄢ ㄓㄣˋ, ] polarization (of waves), #70,415 [Add to Longdo]
[piān sī, ㄆㄧㄢ ㄙ, ] practice favoritism, #96,739 [Add to Longdo]
振光[piān zhèn guāng, ㄆㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄍㄨㄤ, ] polarization of light; polarized light, #118,226 [Add to Longdo]
[Piān guān, ㄆㄧㄢ ㄍㄨㄢ, / ] (N) Pianguan (place in Shanxi), #155,211 [Add to Longdo]
心眼[piān xīn yǎn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] bias; partiality; to be partial, #161,567 [Add to Longdo]
救弊[bǔ piān jiù bì, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] to remedy defects and correct errors (成语 saw); to rectify past mistakes, #251,818 [Add to Longdo]
[piān dài, ㄆㄧㄢ ㄉㄞˋ, ] to favor sb, #513,028 [Add to Longdo]
[bù piān xié, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] not leaning to one side; impartial; even-handed [Add to Longdo]
[bù piān jí, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] unpolarized (light) [Add to Longdo]
[piān guāng, ㄆㄧㄢ ㄍㄨㄤ, ] polarized light [Add to Longdo]
差距离[piān chā jù lí, ㄆㄧㄢ ㄔㄚ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] offset distance [Add to Longdo]
微分[piān wēi fēn, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ, ] (math.) partial differential; (math.) partial derivative [Add to Longdo]
微分方程[piān wēi fēn fāng chéng, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] partial differential equation (PDE) [Add to Longdo]
振波[piān zhèn bō, ㄆㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄅㄛ, ] polarized wave [Add to Longdo]
[piān jí, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] polarity; polarized (light) [Add to Longdo]
极化[piān jí huà, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] polarization; polarized [Add to Longdo]
极滤光镜[piān jí lǜ guāng jìng, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄌㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˋ, / ] polarizing filter [Add to Longdo]
极镜[piān jí jìng, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] polarizing lens; polarizer [Add to Longdo]
正式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
[piān zhù, ㄆㄧㄢ ㄓㄨˋ, / ] to stress in a prejudiced way; to emphasize sth unduly [Add to Longdo]
傲慢与[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀 [Add to Longdo]
[xìng piān hào, ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄢ ㄏㄠˋ, ] sexual preference [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
基準[きじゅんへんさ, kijunhensa] (n) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
水平[すいへいへんぱ, suiheihenpa] (n) Horizontal Polarization
垂直[すいちょくへんぱ, suichokuhenpa] (n) Vertical Polarization

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノ米;釆[のごめへん(釆);ノごめへん(ノ米), nogomehen ( han hen ); no gomehen ( no kome hen )] (n) kanji "topped rice" radical (radical 165) [Add to Longdo]
ノ木;禾[のぎへん, nogihen] (n) kanji "two-branch tree" radical at left (radical 115) [Add to Longdo]
位相移変調[いそうへんいへんちょう, isouhen'ihenchou] (n) {comp} (See 位相シフトキーイング) phase-shift keying; PSK [Add to Longdo]
[ころもへん, koromohen] (n) kanji "clothes" radical at left [Add to Longdo]
一タ[いちたへん, ichitahen] (n) (See 歹) kanji "bare bone" radical at left [Add to Longdo]
[えんへんこう, enhenkou] (n) circular polarization of light; circular polarisation of light [Add to Longdo]
[おうへん, ouhen] (n) (See 玉) kanji "jewel" radical at left (looks like "king") (radical 96) [Add to Longdo]
[ひへん, hihen] (n) kanji "fire" radical at left [Add to Longdo]
回転[かいてんへんこう, kaitenhenkou] (n) rotatory polarization; rotatory polarisation [Add to Longdo]
[かいへん, kaihen] (n) kanji "shell" radical at left [Add to Longdo]
[つのへん, tsunohen] (n) kanji "horn" radical at left [Add to Longdo]
[かわへん, kawahen] (n) kanji "leather" radical (radical 177) [Add to Longdo]
学歴[がくれきへんちょう, gakurekihenchou] (n) overstressing academic background [Add to Longdo]
[ほとぎへん, hotogihen] (n) kanji "jar" radical at left [Add to Longdo]
[ゆみへん, yumihen] (n) kanji "bow" radical at left [Add to Longdo]
[うしへん, ushihen] (n) kanji "cow" radical at left [Add to Longdo]
[うおへん, uohen] (n) kanji "fish" radical at left [Add to Longdo]
[たまへん;ぎょくへん, tamahen ; gyokuhen] (n) kanji "jewel" radical at left (radical 96) [Add to Longdo]
[はばへん;きんべん, habahen ; kinben] (n) (uk) kanji "cloth" radical at left [Add to Longdo]
[かねへん, kanehen] (n) (1) kanji "metal" or "gold" radical at left; (2) the metal industry [Add to Longdo]
景気[かねへんけいき, kanehenkeiki] (n) metal industry boom [Add to Longdo]
[つきへん, tsukihen] (n) (See 肉月) kanji "moon" radical at left (usually classified as radical 130) [Add to Longdo]
[ごんべん, gonben] (n) kanji "word" radical at left [Add to Longdo]
[くちへん, kuchihen] (n) kanji "mouth" radical at left [Add to Longdo]
行人[ぎょうにんべん, gyouninben] (n) kanji "going man" radical (radical 60) [Add to Longdo]
[ほねへん, honehen] (n) kanji "bone" radical at left [Add to Longdo]
差動位相移変調[さどういそうへんいへんちょう, sadouisouhen'ihenchou] (n) {comp} differential phase-shift keying; DPSK [Add to Longdo]
[やまへん, yamahen] (n) kanji "mountain" radical at left [Add to Longdo]
[こへん, kohen] (n) kanji "child" radical at left [Add to Longdo]
[とめへん, tomehen] (n) kanji "stop" radical at left [Add to Longdo]
[いとへん, itohen] (n) (1) kanji "thread" radical at left; (2) textile industry [Add to Longdo]
景気[いとへんけいき, itohenkeiki] (n) textile boom [Add to Longdo]
[はへん, hahen] (n) kanji "tooth" radical at left [Add to Longdo]
[しめすへん, shimesuhen] (n) kanji "show" radical at left [Add to Longdo]
[みみへん, mimihen] (n) kanji "ear" radical at left [Add to Longdo]
[くるまへん, kurumahen] (n) kanji "vehicle" radical at left [Add to Longdo]
[てへん, tehen] (n) kanji "hand" radical at left [Add to Longdo]
周波数[しゅうはすうへんい, shuuhasuuhen'i] (n) frequency shift [Add to Longdo]
[ふねへん, funehen] (n) kanji "boat" radical at left [Add to Longdo]
[けものへん, kemonohen] (n) kanji "dog" or "animal" radical at left [Add to Longdo]
[おんなへん, onnahen] (n) kanji "woman" radical at left [Add to Longdo]
[しょくへん, shokuhen] (n) kanji "food" radical at left [Add to Longdo]
振れる;震れる;れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) (振れる, 震れる only) to swing; to shake; to wave; (2) to veer; to deflect; to lean towards [Add to Longdo]
[みへん, mihen] (n) kanji "body" radical at left [Add to Longdo]
人種的[じんしゅてきへんけん, jinshutekihenken] (n) race prejudice; racial prejudice [Add to Longdo]
[にんべん, ninben] (n) person radical (ninben) [Add to Longdo]
[いしへん, ishihen] (n) kanji "stone" radical at left [Add to Longdo]
赤方[せきほうへんい, sekihouhen'i] (n) red shift [Add to Longdo]
[したへん, shitahen] (n) kanji "tongue" radical at left [Add to Longdo]
[あしへん;あとへん, ashihen ; atohen] (n) (1) kanji "leg" or "foot" radical at left; (2) (あとへん only) being (too) late; the past; the previous [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この選択が政治的にったものだって分かってるよ。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な世界市民になろうとするのなら、見は持たないように努力すべきである。
Excessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.インフレを抑制しようとして金融政策に重すると、金融、したがって景気を必要以上に締め付けることになりかねない。
He will never get anywhere with that prejudiced idea.そんな見を持っていると決してうまくいかない。
Your diet is going to be really unbalanced if all you eat is hamburgers.ハンバーガーばかり食べていると、栄養がるよ。
We should not be influenced in our decisions by our prejudices.我々は決定にあたって見に左右されない。
I don't have a prejudice against foreign workers.外国人労働者に見は持っていない。
You seem to be prejudiced against ideas that come from foreign countries.君は外来思想に見を抱いているようだ。 [M]
Intellectually we know prejudice is wrong.私たちは頭では見が間違っていることは知っている。
Intellectually we know prejudice is wrong.私たちは頭では見が間違っていることを知っている。
Ethnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.少数民族たちは見や貧困など、いろいろなことと戦っている。
Ethnic minorities struggle against prejudice and poverty.少数民族達は見や貧困と戦っている。
There is no denying the fact that no one is free from racial prejudice.人種的見のない人はいないという事実は否定できない。
People tend to look at others with bias.人々は他人を見で見がちだ。
Looking for somebody sincere, open-minded, thoughtful.誠実で見がなく思慮深い人を捜しています。
The villagers had a bias against any newcomer.村人達は新参者に対しても見を持っていた。
It will take you a whole lifetime to understand a crank like him.彼のような屈を理解するには一生かかるよ。
His opinion is free from prejudice.彼の意見には見がない。
His action sprang from prejudice.彼の行動は見から発していた。
He's biased against Christianity.彼はキリスト教に見を抱いている。
He has a prejudice against jazz.彼はジャズに見を持っている。
He had a prejudice against women drivers.彼は女性ドライバーに見を抱いていた。
He is not a person who has strong racial prejudice.彼は人種的な見を強く持っている人ではない。
He is prejudiced against her.彼は彼女に見を持っている。
They contended against prejudice.彼らは見と戦った。
She wrote on gender bias in science.彼女は科学における性的見について書いた。
She is very biased against abstract painting.彼女は抽象画に対して強い見を持っている。
He puts on a show of being impartial and unbiased but I think he's just a guy with no opinion of his own.不党の精神で、などとかっこ付けているけど、結局のところ自分の意見を持っていないだけじゃないの。
It is useless to reason with a bigot.屈な奴とまともに話し合っても無駄だ。
We shouldn't have any prejudice.見は持つべきではない。
I have a migraine.頭痛がします。
Ethnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.民族的少数派は見、貧困、抑圧と戦っている。
When attaching a polarizing plate (PL), set it first and then attach a protective plate (a clear acrylic plate).光板の時は、まず光板をつけ上に保護板(透明アクリル板)をつけセットします。
It's the prevention of migraines during daily life that's important, not dealing with migraines when they occur.頭痛がおこったときに対処するだけではなく、普段の生活のなかで、頭痛をなるべく防いでいくのも大事なことです。
I like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.たまには差値の高い人とレベルの高い会話してみたい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hamas. You have a problem with Muslims, Mr. Palmer?[JA] イスラム教に見を? Tribes (2008)
But even then the morning cock crew loud and at the sound, it shrunk in haste away and vanished from our sight.[CN] 就在这时候 鸡叫了 一听见这声音 他就一缩 马上就不见了 Hamlet (1948)
You're wrong about things being different... because they're not the same.[CN] 你应该困惑的 你对事情不同的理解有差 因为是不一样 The Awful Truth (1937)
You're not a team player.[JA] あんたは屈ものだ Space Cowboys (2000)
Why, this is the most remote, uninhabited place east of the Mojave.[CN] 为什么, 这是最远最渺无人烟的地方 Leave Her to Heaven (1945)
I enjoy the streets at night... when they're empty.[CN] 我爱夜晚的街道,空无一人的时候 The Lodger (1944)
Mamy, stop being so prejudiced![JA] お祖母ちゃん 見は止めて! 8 Women (2002)
Oh, you are prejudiced against actresses, aren't you?[CN] 噢,你对女演员有见是吗? The Lodger (1944)
There's no place as obscure as Harpenden.[CN] 汉平顿再僻不过了 Foreign Correspondent (1940)
I believe your prejudice toward humans is clouding your judgment.[JA] 人間に対するあなたの見が あなたの判断を鈍らせると信じてます Awakening (2004)
I know that's a lonely stretch, but cars come by here once and a while, and we have plenty of crack ups.[CN] 我知道这是僻路段 但这里偶尔有车经过 而且... ...我们经常有撞车事故 Detour (1945)
I think Kitty would like it... if you overcame your prejudices and saw the show.[CN] 如果你克服见,去看演出的话 The Lodger (1944)
The general prejudice against Mr. Darcy is so violent, and Wickham will soon be gone.[JA] 彼への見は強いし ウィッカムは出ていくわ Episode #1.4 (1995)
Good God, Darcy! I wouldn't be as fastidious as you are for a kingdom![JA] 僕は君のように 屈になれないよ Pride and Prejudice (1995)
You do me an injustice.[CN] 你对我有 Ninotchka (1939)
Let us once again assail your ears that are so fortified against our story, what we two nights have seen.[CN] 我们要再讲给你听听 就是你 死也不肯相信我们 那两晚见到的情形 Hamlet (1948)
Well, it's so remote up there, wild and rugged and miles from the nearest town.[CN] 那里太僻了 离最近的小镇也有很远 Leave Her to Heaven (1945)
Check the deflector shield.[JA] 向シールドをチェックしろ Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
It behoves us all to take very careful thought before pronouncing an adverse judgement on any of our fellow men.[JA] "深く考慮せよ" "人に対し 見を持つ前に" Episode #1.3 (1995)
Deflector shields up at maximum.[JA] 向シールド最大出力 Star Wars: The Phantom Menace (1999)
You're a neat worker yourself. Well, we're both prejudiced.[JA] - お互い見を持ってる Hollow Triumph (1948)
What Europe needs is a fresh, unused mind. - Foreign correspondent, huh?[CN] 欧洲需要的是无见的角度 Foreign Correspondent (1940)
An Eastern prejudice.[CN] 东方人的 The Mummy (1932)
Start getting suspicious, paranoid.[JA] ‐ 懐疑的、執的に仕向けるのよ ‐ 彼女の言う通りだ Litmus (2004)
And never allow yourself to be blinded by prejudice?[JA] 見で判断を誤る事は? Episode #1.2 (1995)
I mean, people have always discriminated against me.[JA] 私も人から 見の目で見られるの Strange Love (2008)
Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth.[JA] しかも 見は 真実を曇らせる 12 Angry Men (1957)
You are so prejudiced.[JA] 見が多すぎるわ Designated Target (2007)
Try and hold 'em off. Angle the deflector shields while I make the calculations... for the jump to light speed.[JA] 光速にジャンプするまで 向シールドを張っておけ Star Wars: A New Hope (1977)
You're prejudiced.[CN] 你是不是持有见? Apostasy (1948)
Not if you're the paranoid secretive type.[JA] 君が執狂や 秘密主義でもない限り Ladies in Red (2008)
Probably I'm prejudiced, but it seems to me that Susie is a pretty cute young lady.[CN] 我并非心 苏丝确实很可爱 Saboteur (1942)
I wish they'd stray off far enough to fall down about 2,000 feet of gorge.[CN] 真希望他们离的远一点 直接掉到2千英尺的山谷里 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
He's quite tall. On the thin side.[CN] 他很高, The Naked City (1948)
I'm afraid the deflector shield... will be quite operational when your friends arrive.[JA] 残念ながらそなたの友人たちが 到着するときも 向シールドは完全に 機能していることであろう Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Sir, we just lost the main rear deflector shield.[JA] 船長 後方の向シールドが 破られました Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
But I cannot choose but weep to think they should lay him in the cold ground![CN] 我忍不住想哭 想到他躺在冰冷的泥土里 Hamlet (1948)
Switch all power... to front deflector screen. Switch all power... to front deflector screen.[JA] 前面の向スクリーンに 全パワーを切り替えろ Star Wars: A New Hope (1977)
Shuttle Tydirium requesting deactivation of the deflector shield.[JA] <タイディリアム>だ 向シールドの解除を要求する Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
We both know what's going on here. You won't give me a loan because you're a bigot.[JA] お金を貸せないのは 見のせいね Burning House of Love (2008)
No such luck![CN] 但没那么走运! The Mummy (1932)
So that evening I took her to dinner... at a Mexican restaurant down on Olvera Street where nobody would see us.[CN] 那天晚上我带她到奥维拿街 一间僻的 墨西哥餐厅 Double Indemnity (1944)
Switch your deflectors on. Double front.[JA] 向シールドを張れ 前面を強化だ Star Wars: A New Hope (1977)
Prejudiced?[CN] 见? Apostasy (1948)
I wouldn't want to say he's prejudiced 'cause I'm clean-minded, I am.[CN] 我不想说这会有见 - 因为我是心底无私的 Pursued (1947)
You can't really care what happens to her.[CN] 我不了解你为什么有如此 The Paradine Case (1947)
We're losing a deflector shield. Go strap yourselves in.[JA] 向シールドが切れた つかまっとけ Star Wars: A New Hope (1977)
I've had the sammigraine since '87.[JA] 私なんて87年からずっと頭痛持ちなの Now You Know (2007)
It was about to speak when the cock crew.[CN] 他刚刚想说话 公鸡叫了 Hamlet (1948)
Kovac, you're so prejudiced, you can't think straight.[CN] 考威你太激了 你根本无法思考 Lifeboat (1944)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かたより, katayori] bias [Add to Longdo]
り誤差[かたよりごさ, katayorigosa] bias error [Add to Longdo]
向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] deflection circuit [Add to Longdo]
向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation [Add to Longdo]
向抄録[へんこうしょうろく, henkoushouroku] selective abstract, slanted abstract [Add to Longdo]
向板[へんこうばん, henkouban] deflection plate [Add to Longdo]
[へんさ, hensa] deviation [Add to Longdo]
標準[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] standard deviation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふへん, fuhen] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
不党[ふへんふとう, fuhenfutou] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
[へんこう, henkou] -Hang, Neigung, Tendenz [Add to Longdo]
[へんさ, hensa] Abweichung, Deklination [Add to Longdo]
[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]
[へんけん, henken] Vorurteil [Add to Longdo]
[へんしょく, henshoku] einseitige_Ernaehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top