ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偏狭

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏狭-, *偏狭*
Japanese-English: EDICT Dictionary
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His tiny brain has been calcified by intolerance.[CN] 他那小小的脑子已经 被偏狭的观念所僵化 Loose Lips (2004)
Not that you are, necessarily.[JA] 偏狭な田舎者だから あなたが実際そうだとは 必ずしも言えない Blood Brothers (2009)
Schools like this, there's an insularity, a culture of secrecy and self-preservation.[CN] 类似这样的学校, 会有一种保密和自卫的偏狭性格 Lessons Learned (2012)
No, it's starting.[CN] 你是个偏狭的人 You intolerant piece of shit. Sausage Party (2016)
Every major media watchdog group has labeled this news program... as the most biased right-wing news program on television.[CN] 每个主流媒体都认为这个新闻节目 是最偏狭 右翼的节目 Let Sales Ring (2005)
Why are the others so stubborn and violent ?[CN] 他们怎么那么偏狭暴力 The Source (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top