Search result for

พิทักษ์

(44 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิทักษ์-, *พิทักษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิทักษ์[V] protect, See also: watch over, guard, Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, ดูแล, อภิบาล, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน, Thai definition: ดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิทักษ์ก. ดูแลคุ้มครอง เช่น พิทักษ์สันติราษฎร์.
พิทักษ์ว. สันทัด.
พิทักษ์ทรัพย์น. คำสั่งศาลในคดีล้มละลายเพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าควบคุมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย.
พิทักษ์สันติน. ชื่อเพลงไทย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
I have a patient's daughter needs a guardian ad litem. That's it.ผมมีลูกสาวคนไข้ ต้องการผู้พิทักษ์เซ็นต์เรื่องนี้ Joy (2008)
I am Anhora, keeper of the unicorns.ฉันคือแอนฮอรา/Nผู้พิทักษ์ยูนิคอน The Moment of Truth (2008)
All I've ever wanted to do was protect and serve.ผมแค่อยากพิทักษ์และรับใช้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
"Save the planet.""พิทักษ์โลก" Babylon A.D. (2008)
"Save the planet.""พิทักษ์โลก" Babylon A.D. (2008)
What for?พิทักษ์ทำไม Babylon A.D. (2008)
And from what, ourselves?พิทักษ์จากใคร จากพวกเราเองงั้นเหรอ Babylon A.D. (2008)
Save the planet... one child at a time.พิทักษ์โลก ถ้ามาทีละคน Babylon A.D. (2008)
Even the most heroic heroes in China, the Furious Five, bowed in respect to this great master.แม้แต่วีรบุรุษแห่งแผ่นดินจีน ห้าผู้พิทักษ์ ยังต้องก้มหัวให้กับอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นี้ Kung Fu Panda (2008)
Everyone! Get to the Jade Palace! One of the Five is gonna get the Dragon Scroll!ทุกคน ไปที่วังหยก 1 ใน 5 ผู้พิทักษ์ จะได้รับคัมภีร์มังกร Kung Fu Panda (2008)
And the Five! Man, you should've seen them! They totally hate me.ห้าผู้พิทักษ์ ข้าเค้าเกลียดข้าสุด ๆ Kung Fu Panda (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard   FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
พิทักษ์รักษา[v.] (phithakraksā) EN: protect   

English-Thai: Longdo Dictionary
EPA(n) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, S. Environmental Protection Agency,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fend[VT] ป้องกัน (คำโบราณ), See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, Syn. parry, repel
safeguard against[PHRV] ปกป้อง, See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน
tutor[VT] ดูแล, See also: พิทักษ์, ปกครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
conservator(คอน'เซอ เวเทอะ) n. ผู้พิทักษ์,ผู้ควบคุม
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defend(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้าน,พิทักษ์,แก้ตัวให้,เป็นทนายให้,แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee

English-Thai: Nontri Dictionary
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defender(n) ผู้ป้องกัน,ผู้ปกป้อง,ผู้พิทักษ์
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top