Search result for

custodian

(38 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -custodian-, *custodian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
custodian[N] ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินมีค่า, Syn. guardian, caretaker, keeper
custodian[N] ภารโรง, Syn. janitor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custodian(คัสโท'เดียน) n. ผู้ปกครอง,ผู้อารักขา,ผู้ที่เก็บรักษา, See also: custodianship n. ดูcustodian

English-Thai: Nontri Dictionary
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
custodianผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Custodianผู้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นลูกค้า [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, it appears that I've been made official custodian of the warheads.ดูเหมือนฉันจะได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ดูแลหัวรบแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Wanted to turn in that custodian who had stolen office supplies from the faculty lounge?Wanted to turn in that custodian who had stolen office supplies from the faculty lounge? Your Secrets Are Safe (2010)
Yeah, he was high school custodian, but they didn't have enough to hold him.ใช่ เขาเป็นภารโรงที่โรงเรียน แต่พวกเราไม่มีหลักฐานเพียงพอจะจับเขาไว้ The Death of the Queen Bee (2010)
How well do you know this, uh, custodian?คุณรู้จักสนิทกับ ผู้ดูแลคนนี้ ดีแค่ไหน? The Death of the Queen Bee (2010)
Well, in high school, you had a creepy custodian as a, as a best friend.เอ่อ ในโรงเรียน คุณมีภารโรงที่น่าขนลุก เป็นเพื่อนสนิท The Death of the Queen Bee (2010)
I'm the custodian.ฉัน เป็น คนให้ความคุ้มครอง Vatos (2010)
More than a custodian, overseeing the boardมากกว่าการเป็นผู้ดูแลจัดการคณะกรรมการ The Townie (2010)
Well, the custodian didn't even want to let me in.ภารโรงจะไม่ให้ฉันเข้ามา The Homecoming Hangover (2010)
I'd have to find the custodian. Do you want to follow me?ฉันต้องตามภารโรง ไปด้วยกันมั้ย? The Perfect Storm (2010)
Scott mccue, head custodian, only guy with universal access.สก็อตต์ แมคคิว หัวหน้าภารโรง เป็นคนเดียวที่สามารถเข้าได้ทุกที่ The Hot Potato Job (2011)
Gives you an appreciation for what our custodians do every day.คุณต้องขอบคุณสำหรับ สิ่งที่ภารโรงเราทำทุกๆวัน That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
The women who are custodians of the faith turn themselves over to it completely.ไม่มี ผู้หญิงที่มานี่ด้วยความเชื่อ เพื่อเปลี่ยนตัวเองไปสู่สิ่งที่เชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์ Perennials (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คุม[N] custodian, See also: caretaker, warden, Example: เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (jaophanakngān phithak sap) EN: official custodian   
ภารโรง[n.] (phānrōng) EN: janitor ; custodian   FR: concierge [m, f] ; gardien [m] ; gardienne [f]
ผู้ควบคุมนักโทษ[n. exp.] (phū khūapkhum nakthōt) EN: warder ; prison officer ; guard ; wardress ; custodian ; screw   FR: gardien [m]
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak sap) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian   FR: liquidateur [m]
ผู้รับฝากทรัพย์สิน[n. exp.] (phūrap fāk sapsin) EN: custodian   

CMU English Pronouncing Dictionary
CUSTODIAN    K AH0 S T OW1 D IY0 AH0 N
CUSTODIANS    K AH0 S T OW1 D IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
custodian    (n) (k uh1 s t ou1 d i@ n)
custodians    (n) (k uh1 s t ou1 d i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depotbank {f}; verwahrende Bank {f}custodian bank [Add to Longdo]
Depotgebühr {f}; Verwahrgebühr {f}custodian fee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
監守人[かんしゅにん, kanshunin] (n) custodian [Add to Longdo]
管財[かんざい, kanzai] (n) administration of property; custodianship; receivership; (P) [Add to Longdo]
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman [Add to Longdo]
保管人[ほかんにん, hokannin] (n) custodian; trustee [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保管员[bǎo guǎn yuán, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] custodian; storeroom clerk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custodian \Cus*to"di*an\ (k?s-t?"d?-an), n. [From {Custody}.]
   One who has care or custody, as of some public building; a
   keeper or superintendent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 custodian
   n 1: one having charge of buildings or grounds or animals [syn:
      {custodian}, {keeper}, {steward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top