ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parry

P EH1 R IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parry-, *parry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parry[VI] ปัดป้อง, See also: หลบ, หลีก, หลบเลี่ยง, Syn. evade, sidestep
parry[VT] ปัดป้อง, See also: หลบ, หลีก, Syn. evade, sidestep
parry[N] การป้องปัด, See also: การหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parry(แพ'รี่) n.,vi. ป้องปัด,หลบหลีก

English-Thai: Nontri Dictionary
parry(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,ปัดป้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fighting with a sword, but you can learn the basics - the stance, how to parry a blow, how to land your own.การใช้ดาบเป็นนั้น, ต้องเรียนขั้นต้นของ ตำแหน่ง The Moment of Truth (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARRY P EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parry (v) pˈæriː (p a1 r ii)
parrying (v) pˈærɪɪŋ (p a1 r i i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリー[, pari-] (n) parry (fencing) [Add to Longdo]
パリング[, paringu] (n) parrying [Add to Longdo]
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away [Add to Longdo]
肩透かし;肩すかし[かたすかし, katasukashi] (n) (1) dodging; parrying (questions); (2) under-shoulder swing down (sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parry \Par"ry\ (p[a^]r"r[y^]), v. t. [imp. & p. p. {Parried}
   (p[a^]r"r[e^]d); p. pr. & vb. n. {Parrying}.] [F. par['e], p.
   p. of parer. See {Pare}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To ward off; to stop, or to turn aside; as, to parry a
    thrust, a blow, or anything that means or threatens harm.
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Vice parries wide
       The undreaded volley with a sword of straw.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To avoid; to shift or put off; to evade.
    [1913 Webster]
 
       The French government has parried the payment of our
       claims.                --E. Everett.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parry \par"ry\, v. i.
   To ward off, evade, or turn aside something, as a blow,
   argument, etc. --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parry \par"ry\, n.; pl. {Parries}.
   A warding off of a thrust or blow, as in sword and bayonet
   exercises or in boxing; hence, figuratively, a defensive
   movement in debate or other intellectual encounter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parry
   n 1: (fencing) blocking a lunge or deflecting it with a circular
      motion of the sword
   2: a return punch (especially by a boxer) [syn: {counterpunch},
     {parry}, {counter}]
   v 1: impede the movement of (an opponent or a ball); "block an
      attack" [syn: {parry}, {block}, {deflect}]
   2: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top