ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fend

F EH1 N D   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fend-, *fend*, fen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fend[VT] ป้องกัน (คำโบราณ), See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, Syn. parry, repel
fender[N] บังโคลนรถ, See also: สิ่งป้องกันการกระแทก, Syn. guard, mudguard, shield
fend for[PHRV] ดูแล, See also: จัดหาให้, Syn. shift for
fend off[PHRV] ผลักหนี, See also: ดันให้ห่างออก, Syn. fence off
fend off[PHRV] ขจัด, Syn. stave off, ward off
fend off[PHRV] ป้องกัน, Syn. stave off, ward off
fender-bender[SL] อุบัติเหตุเล็กน้อย
fender-bender[SL] คนขับรถอย่างประมาท, See also: คนขับรถอย่างอันตราย, คนขับที่ไม่ยั้งคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
defend(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้าน,พิทักษ์,แก้ตัวให้,เป็นทนายให้,แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
defendant(ดิเฟน'เดินทฺ) n. จำเลย adj. เป็นจำเลย,ซึ่งเป็นการป้องกันหรือแก้ต่าง
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
public defendern. ทนายของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defendant(n) จำเลย
defender(n) ผู้ป้องกัน,ผู้ปกป้อง,ผู้พิทักษ์
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Murph, of Murph and the Magic Tones. Remember me? I bought three Fender amps.จำผมได้ไหม ผมซื้อสามแอมป์เฟนเดอ The Blues Brothers (1980)
Perhaps that's why she has eight arms to fend them off.บางที นั่นคือเหตุผลที่เธอมี 8 แขน เพื่อปัดเป่าพวกเขา Basic Instinct (1992)
Chris Chambers, Janice Reuben, Ben Fender, Dick Smith.คริส แซมเบอร์, แจนนิส รูบิน, เบน เฟนเดอร์, ดิ๊ด สมิธ Event Horizon (1997)
This is the exact height of the front fender. Looked left instead of right.ตรงกับกันชนมันพอดี มัวแต่มองซ้าย Gattaca (1997)
He's fending them off.เขาปัดป้องพวกเขาออก Princess Mononoke (1997)
- Followed by a man with flowers and a Volkswagen with a dented fender.ตามมาด้วยผู้ชายถือดอกไม้ แล้วก็รถเต่ากันชนบุบ The Truman Show (1998)
Nice ride. Vintage fenders.รถสวยนี่ เฟนเดอร์ รุ่นคลาสสิค 10 Things I Hate About You (1999)
My fenders don't really whip me into a verbal frenzy.รถไม่ได้ทำให้ฉันน่าสนใจ จนอยากคุยกับนาย 10 Things I Hate About You (1999)
- Nice, huh? - A Fender Strat?สวยมั๊ย กีตาร์เฟนเดอร์? 10 Things I Hate About You (1999)
Louis can fend for himself, Your Majesty.Louis can fend for himself, Your Majesty. Anna and the King (1999)
If you do it again, you'll have to fend for yourselfถ้าแกทำแบบนี้อีกครั้ง จะไม่มีใครช่วยแกได้แล้ว Bad Guy (2001)
My father died outside, trying to fend them off.พ่อฉันตายข้างนอก, เขาปกป้องพวกเรา Underworld (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fendIn the past, the boys were taught to fend for themselves while still very young.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
บังโคลน[n.] (bangkhlōn) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing   FR: garde-boue [m]
บังโคลนหน้า[n. exp.] (bangkhlōn nā) EN: front mudguard ; front fender (Am.)   FR: garde-boue avant [m]
บังโคลนหลัง[n. exp.] (bangkhlōn lang) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)   FR: garde-boue arrière [m]
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off   FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant   
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves   FR: fendre les flots

CMU English Pronouncing Dictionary
FEND    F EH1 N D
FENDI    F EH1 N D IY0
FENDT    F EH1 N T
FENDS    F EH1 N D Z
FENDER    F EH1 N D ER0
FENDED    F EH1 N D AH0 D
FENDERS    F EH1 N D ER0 Z
FENDING    F EH1 N D IH0 NG
FENDLER    F EH1 N D L ER0
FENDLEY    F EH1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fend    (v) fˈɛnd (f e1 n d)
fends    (v) fˈɛndz (f e1 n d z)
fended    (v) fˈɛndɪd (f e1 n d i d)
fender    (n) fˈɛndər (f e1 n d @ r)
fenders    (n) fˈɛndəz (f e1 n d @ z)
fending    (v) fˈɛndɪŋ (f e1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fender {m}fender [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
サイドバック[, saidobakku] (n) sideback; defender (soccer) [Add to Longdo]
ディフェンダー[, deifenda-] (n) defender [Add to Longdo]
ディフェンディング[, deifendeingu] (n) defending [Add to Longdo]
ディフェンディングゾーン[, deifendeinguzo-n] (n) defending zone [Add to Longdo]
ディフェンディングチャンピオン[, deifendeinguchanpion] (n) defending champion [Add to Longdo]
フェンダー[, fenda-] (n) (1) Fender (guitar company); (2) fender; wing (of car) [Add to Longdo]
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fend \Fend\, n.
   A fiend. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fend \Fend\, v. t. [imp. & p. p. {Fended}; p. pr. & vb. n.
   {Fending}.] [Abbrev. fr. defend.]
   To keep off; to prevent from entering or hitting; to ward
   off; to shut out; -- often with off; as, to fend off blows.
   [1913 Webster]
 
      With fern beneath to fend the bitter cold. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {To fend off a boat} or {To fend off a vessel} (Naut.), to
    prevent its running against anything with too much
    violence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fend \Fend\, v. i.
   To act on the defensive, or in opposition; to resist; to
   parry; to shift off.
   [1913 Webster]
 
      The dexterous management of terms, and being able to
      fend . . . with them, passes for a great part of
      learning.                --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fend
   v 1: try to manage without help; "The youngsters had to fend for
      themselves after their parents died"
   2: withstand the force of something; "The trees resisted her";
     "stand the test of time"; "The mountain climbers had to fend
     against the ice and snow" [syn: {resist}, {stand}, {fend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top