Search result for

conservator

(43 entries)
(0.1401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conservator-, *conservator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conservator[N] ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บรักษางานศิลปะ
conservator[N] ผู้ปกป้อง, Syn. protector, guardian
conservatory[N] เรือนกระจกสำหรับเก็บต้นไม้, Syn. glasshouse, greenhouse, nursery
conservatory[N] โรงเรียนสอนดนตรี, Syn. college of music, conservatoire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conservator(คอน'เซอ เวเทอะ) n. ผู้พิทักษ์,ผู้ควบคุม
conservatory(คันเซอ'วะโทรี) n. ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้,โรงเรียนดนตรี,สถานที่เก็บรักษาของ. adj. เกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือสงวน,เกี่ยวกับการดอง, Syn. greenhouse,conservatoire

English-Thai: Nontri Dictionary
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conservatories of musicการอนุรักษ์ดนตรี [TU Subject Heading]
Conservatories of musicโรงเรียนดนตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were helping him to audition for the National Conservatory, and he seemed so excited.พวกนั้นช่วยเหลือเขา เพื่อเข้าทดสอบที่โรงเรียนสอนดนตรี 'The National Conservatory' เขาดูตื่นเต้นมาก The Plain in the Prodigy (2009)
It was about six months ago, Karen and I were walking by one of the practice rooms of the conservatory.ประมาณ 6 เดือนก่อน คาเรนและผมกำลังเดินผ่าน ห้องซ้อมดนตรีที่โรงเรียนดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)
A conservatory?โรงเรียนสอนดนตรี? The Plain in the Prodigy (2009)
We just figured he'd changed his mind about the conservatory and gone back to his family.เราคิดแค่ว่าเขาเปลี่ยนใจ เรื่องโรงเรียนสอนดนตรี และกลับไปอยู่กับครอบครัวของเขา The Plain in the Prodigy (2009)
For the National Conservatory.สำหรับโรงเรียนสอนดนตรี 'The National Conservatory' The Plain in the Prodigy (2009)
He talked about going to the conservatory.เขาพูดเกี่ยวกับการเข้า โรงเรียนสอนดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)
It could've happened when he was practicing at the conservatory.มันอาจเกิดขึ้นเมื่อเขาทำการฝึก ที่โรงเรียนสอนดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)
There was only one place available at the conservatory.มีเพียงที่เดียวที่สามารถซ้อมได้ ที่โรงเรียนสอนดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)
So, you were competing with Levi for a spot at the conservatory.คุณแข่งกับลีวายสำหรับการคัดตัว เข้าโรงเรียนสอนดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)
Did you see Levi at the conservatory the day before he disappeared when his hand got smashed?คุณเจอลีวายที่โรงเรียนสอนดนตรีรึเปล่า? วันก่อนที่เขาจะหายตัวไป ตอนที่มือเขาเจ็บ? The Plain in the Prodigy (2009)
Guaranteeing you a place at the conservatory.เป็นหลักค้ำประกันที่นั่ง ในโรงเรียนสอนดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)
FBI techs found a grand piano at the conservatory with bits of dried flesh and blood inside the keyboard lid.ทีมเทคนิค FBI เจอเปียโนตัวใหญ่ ที่โรงเรียนสอนดนตรี มีรอยคราบเลือดแห้ง และยังใหม่ ในฝาครอบคีย์บอร์ด The Plain in the Prodigy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบาล[n.] (børibān) EN: conservator ; keeper ; protector   FR: gardien [m]
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøng) EN: protector ; guardian ; legal guardian ; conservator   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSERVATOR    K AH0 N S ER1 V AH0 T ER0
CONSERVATORS    K AH0 N S ER1 V AH0 T ER0 Z
CONSERVATORY    K AH0 N S ER1 V AH0 T AO0 R IY0
CONSERVATORIES    K AH0 N S ER1 V AH0 T AO2 R IY0 Z
CONSERVATORSHIP    K AH0 N S ER1 V AH0 T ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conservatory    (n) (k @1 n s @@1 v @ t r ii)
conservatories    (n) (k @1 n s @@1 v @ t r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサーヴァトーリ[, konsa-vato-ri] (n) conservatory [Add to Longdo]
コンサベーター[, konsabe-ta-] (n) conservator [Add to Longdo]
コンセルバトワール;コンセルヴァトワール[, konserubatowa-ru ; konseruvatowa-ru] (n) conservatorium (fre [Add to Longdo]
温室[おんしつ, onshitsu] (n) greenhouse; hothouse; conservatory; glasshouse; (P) [Add to Longdo]
音楽院[おんがくいん, ongakuin] (n) conservatory; college of music; music academy [Add to Longdo]
音楽学校[おんがくがっこう, ongakugakkou] (n) school of music; academy of music; conservatory [Add to Longdo]
被保佐人[ひほさにん, hihosanin] (n) person subject to a conservatorship or curatorship [Add to Longdo]
保佐人[ほさにん, hosanin] (n) conservator; curator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音乐院[yīn yuè yuàn, ㄩㄝˋ ㄩㄢˋ, / ] conservatory; music college [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conservator \Con"ser*va`tor\ (?; 277), n. [L.: cf. F.
   conservateur.]
   1. One who preserves from injury or violation; a protector; a
    preserver.
    [1913 Webster]
 
       The great Creator and Conservator of the world.
                          --Derham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) An officer who has charge of preserving the public
      peace, as a justice or sheriff.
    (b) One who has an official charge of preserving the
      rights and privileges of a city, corporation,
      community, or estate.
      [1913 Webster]
 
         The lords of the secret council were likewise
         made conservators of the peace of the two
         kingdoms.             --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
         The conservator of the estate of an idiot.
                          --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
   {Conservators of the River Thames}, a board of commissioners
    instituted by Parliament to have the conservancy of the
    Thames.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conservator
   n 1: the custodian of a collection (as a museum or library)
      [syn: {curator}, {conservator}]
   2: someone appointed by a court to assume responsibility for the
     interests of a minor or incompetent person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top