ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พิทักษ์*

   
173 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พิทักษ์, -พิทักษ์-
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Door guardian (name ) ผู้พิทักษ์ประตู, ยามเฝ้าประตู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิทักษ์[V] protect, See also: watch over, guard, Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, ดูแล, อภิบาล, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน, Thai definition: ดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย
ผู้พิทักษ์[N] defender, See also: guard, protector, Syn. ผู้รักษา, Example: เจ้านายของเขามักทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องลูกน้องอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่คอยดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์[N] flag of police department, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงของกรมตำรวจ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์[N] police, See also: policeman, policewoman, guardian of peace, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Example: เรื่องนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎ์เขาจะดีกว่าให้พวกเราเข้าไปจัดการ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[N] police, See also: police force, guardian, policeman, cop, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Ant. ผู้ร้าย, โจร, Example: ประชาชนจะอุ่นใจได้ก็ต่อเมื่อมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คอยให้ความคุ้มครองอยู่, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก[N] Foundation of the protection of children's Rights, See also: CPCR, Example: ชมรมครอบครัวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, Thai definition: องค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองเด็ก ในด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในกรณีต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์น. บุคคลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งโดยเฉพาะตัว หรือโดยตำแหน่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สิน และจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย.
ผู้พิทักษ์น. บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถ.
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์น. ตำรวจ.
พิทักษ์ก. ดูแลคุ้มครอง เช่น พิทักษ์สันติราษฎร์.
พิทักษ์ทรัพย์น. คำสั่งศาลในคดีล้มละลายเพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าควบคุมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย.
พิทักษ์ว. สันทัด.
พิทักษ์สันติน. ชื่อเพลงไทย.
โครงการหลวงน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาชีพทางเลือกใหม่แก่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ ซึ่งเดิมปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ให้หันมาปลูกไม้ดอก ไม้ผล พืชผักเมืองหนาว และเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย สร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ทำให้ลดปัญหายาเสพติด ช่วยพิทักษ์รักษาป่าต้นน้ำ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน.
จัตุลังคบาท(จัดตุลังคะบาด) น. จตุลังคบาท เช่น จัตุลังคบาทบริรักษ พิทักษ์เท้ากุญชร (ตะเลงพ่าย).
ฝากก. มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา เช่น ฝากตัว ฝากบ้าน, ให้ปรากฏเป็นเกียรติ เช่น ฝากชื่อเสียง ฝากฝีมือ, ให้นำไปหรือให้ทำแทนตัว เช่น ฝากจดหมาย ฝากหน้าที่.
เล็ดลอดก. แอบซ่อนไป, ลอบเข้าไปหรือออกมาได้ด้วยความยากลำบาก แม้สถานที่นั้นจะมีผู้พิทักษ์รักษาและการป้องกัน เช่น มดเล็ดลอดเข้าไปในถุงน้ำตาลจนได้ ขโมยเล็ดลอดเข้าไปในบ้าน.
อารักษ์เทวดาผู้พิทักษ์รักษา, มักใช้ว่า เทพารักษ์ หรือ อารักษเทวดา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
person placed under curatorship; placed under curatorship, personบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placed under curatorship, person; person placed under curatorshipบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiving orderคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
custodianผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comptroller in bankruptcyเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
curatorผู้พิทักษ์, ผู้ปกครองผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ward๑. ผู้อยู่ในปกครอง, ผู้อยู่ในความควบคุม (ก. ทั่วไป)๒. ผู้อยู่ในความพิทักษ์, ผู้อยู่ในความอนุบาล (ก. แพ่ง)๓. เขตคุ้มครอง, เขตเลือกตั้ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear safeguardsการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์, มาตรการป้องกัน ยับยั้ง และตรวจสอบ มิให้วัสดุนิวเคลียร์สูญหาย แปรสภาพ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
[นิวเคลียร์]
Environmental protectionการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Forest rangersพนักงานพิทักษ์ป่า [TU Subject Heading]
Human rights advocacyการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน [TU Subject Heading]
Protection of civiliansการพิทักษ์สิทธิพลเรือน [TU Subject Heading]
Receiversเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อสองรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกัน เพราะมีการไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรง หรือเพราะเกิดสงคราม จึงไม่มีหนทางติดต่อกันได้โดยตรง ดังนั้น แต่ละรัฐมักจะขอให้มิตรประเทศที่เป็นกลางแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในอีกรัฐหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ช่วยดูแลคนชาติของรัฐนั้น ตัวอย่างเช่น ในตอนที่สหรัฐอเมริกากับคิวบาได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกดัน สหรัฐอเมริกาได้ขอให้คณะผู้แทนทางการทูตของสวิส ณ กรุงฮาวานา ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในประเทศคิวบา ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตเช็คโกสโลวาเกียในกรุงวอชิงตัน ก็ได้รับการขอจากประเทศคิวบา ให้ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในสหรัฐอเมริกาถึงสังเกตว่า การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ มิได้หมายความว่าความสัมพันธ์ทางกงสุลจะต้องตัดขาดไปด้วย มาตรา 45 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติว่า ?ถ้าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองรัฐขาดลง หรือถ้าคณะผู้แทนถูกเรียกกลับเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก. แม้ในกรณีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ รัฐผู้รับจะต้องเคารพและคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทนด้วยข. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการพิทักษ์สถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทน ให้แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่รัฐผู้รับก็ได้ค. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการอารักขาผลประโยชน์ของคนและคนชาติของตน แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับได้แก่รัฐผู้รับก็ได้ [การทูต]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]
nuclear safeguardsการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หมายถึง การควบคุมไม่ให้มีการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติไปใช้เป็นอาวุธ [การทูต]
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A sheriff! But law and order is the last thing I want.นายอำเภอ แต่ฉันไม่อยากให้มี ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ Blazing Saddles (1974)
I try not to work with more than one savior at a time.ผมพยายามจะไม่ทำงานกับ ผู้พิทักษ์มากกว่า 1 คนต่อครั้ง Oh, God! (1977)
Savior? Me?ผู้พิทักษ์ ผมเหรอ Oh, God! (1977)
That you're going to be the savior? And that to tell everybody, what we have down here can work?ว่าคุณจะเป็นผู้พิทักษ์ และบอกทุกคนว่าเราจะอยู่กันรอด Oh, God! (1977)
Lose a job, save a world. Not a bad deal.ตกงานแต่ได้พิทักษ์โลก ไม่เลวเท่าไหร่นะ Oh, God! (1977)
Yeah, after the war, I wanted to get as far away as possible, so Elaine and I joined the Peace Corps.ใช่ หลังสงคราม ผมพยายามหนีให้ไกลที่สุด อีเลนกับผมเลย เข้าร่วมองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Airplane! (1980)
You probably met the king of this forestเค้าต้องเป็นเทพพิทักษ์ป่าแน่เลย My Neighbor Totoro (1988)
The last of three brothers who swore an oath to find the Grail and to guard it.อัศวินสามพี่น้อง ผู้ซึ่งสาบานไว้ว่าจะหาจอกศักดิ์สิทธิ์ ให้พบ และเป็นผู้พิทักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
God bless you, sir. All right.ขอพระเจ้าพิทักษ์คุณ Schindler's List (1993)
God bless him. Yeah. Come on.พระเจ้าพิทักษ์เขา Schindler's List (1993)
God bless you.พระเจ้าพิทักษ์คุณ Schindler's List (1993)
Six wardens have been through here in my tenure, and I've learned one immutable, universal truth.ลูกชายของลูกชาย หกพิทักษ์ได้รับการผ่านที่นี่ในการดำรงตำแหน่งของฉัน และฉันได้เรียนรู้หนึ่งไม่เปลี่ยนรูปจริงสากล The Shawshank Redemption (1994)
And I'd use your body to get to the top!เดี๋ยวฟ้องกลุ่มพิทักษ์สัตว์ซะให้เข็ด Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit.ฉันคือ บัซ ไลท์เยียล์, ทหารอวกาศ ผู้พิทักษ์จักรวาล Toy Story (1995)
As a member of the elite Universe Protection Unit of the Space Ranger Corps,ที่นั่นเป็นกลุ่มคนที่คอยพิทักษ์จักรวาล ตำรวจแห่งอวกาศ Toy Story (1995)
I am. He has always been our greatest protector.ใช่ ท่านเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของเรา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Long has my father, the Steward of Gondor kept the forces of Mordor at bay.นานมาเเล้วที่พ่อข้า ผู้พิทักษ์เเห่งกอร์ดอร์... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This is work for a serious law enforcement professional. You mean like a bathroom attendant?นี่เป็นงานร้ายแรงของ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ Inspector Gadget 2 (2003)
I'm a righteous warrior!ฉันเป็นอัศวินผู้พิทักษ์ความยุติธรรม Crazy First Love (2003)
And then it was administered by the church the aristocracy and then the local manors as stewards of gods creation.โบสถ์ ชนชั้นสูง และขุนนางท้องถิ่น เป็นผู้บริหารการใช้ที่ดิน ในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า The Corporation (2003)
Oh, saviour of China, you have ennobled the House of Fa.โอ,ท่านผู้พิทักษ์แผ่นดินจีน ท่านได้รับการยกย่องจากบ้านแห่งตระกูลฟา Mulan 2: The Final War (2004)
Am I a guardian, or am I a guardian?ข้าเป็นเทพพิทักษ์ ข้าเป็นเทพพิทักษ์ใช่มั๊ย? Mulan 2: The Final War (2004)
All right, dead people.เอาล่ะ เหล่าเทพพิทักษ์ประจำตระกูลทั้งหลาย Mulan 2: The Final War (2004)
It is written, once a woman marries, her husband's ancestors take over the duty of guardianship.มันเขียนไว้ว่า, ในการแต่งงานนั้น เหล่าบรรพชนของผู้เป็นสามี ซึ่งทำหน้าที่เทพพิทักษ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบภาระนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
Man, how could I have been so selfish?ข้าแต่เทพพิทักษ์ ทำไมข้าถึงได้เห็นแก่ตัวเยี่ยงนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
And, after all, I am the girl's guardian.และ นอกจากนั้น ข้าก็ยังเป็นเทพพิทักษ์ของเธอด้วย Mulan 2: The Final War (2004)
Protect Mulan from me? I'm her guardian.ปกป้องมู่หลานเป็นหน้าที่ข้า ข้าคือผู้พิทักษ์ Mulan 2: The Final War (2004)
It is a privilege to meet the hero of China.รู้สึกยินดีมาก ที่ได้พบกับผู้พิทักษ์แผ่นดิน Mulan 2: The Final War (2004)
The spell I'm going to teach you is called the Patronus Charm.คาถาที่ฉันจะพยายามสอนเธอ เรียกว่าคาถาผู้พิทักษ์ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
A Patronus is a positive force.เอาล่ะ คาถาผู้พิทักษ์เป็นคาถาที่มีพลังในด้านบวก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
He'll conjure the Patronus.แล้วพ่อจะใช้คาถาผู้พิทักษ์ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
It was me! I saw myself conjuring the Patronus before.ฉันเห็นตัวเองใช้คาถาผู้พิทักษ์Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Shambhala is said to be protected by the priests of the Kalachakra lamasery.เล่าลือกันว่าชามบาลาถูกพิทักษ์โดย เหล่าสาวกที่อยู่ในนิกายกาลาจักรา Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Watched as we have taken what was to be a paradise and failed in our responsibilities as its steward.ดูสิว่าเราทำอะไรให้กับ สิ่งที่ควรจะเป็นสวรรค์ของเรา เราล้มเหลวในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ที่คอยพิทักษ์โลกของเราเอง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
We're more like treasure-protectors.เรียกเราว่าผู้พิทักษ์ ขุมทรัพย์ จะดีกว่า. National Treasure (2004)
and provide new guards for their future security."มันเป็นสิทธิและหน้าที่ของเขา ที่จะล้มล้างผู้ปกครองที่เลว และสภาปนาผู้พิทักษ์ เพื่อให้อนาคตของพวกเขามั่นคง." National Treasure (2004)
What are you? The fucking defender of all things white?คุณเป็นอะไร เป็นพวก ผู้พิทักษ์คนขาวรึไง Crash (2004)
In the name of justice, I'll not forgive youในนามผู้พิทักษ์ความยุติธรรม / ฉันจะไม่มีวันลืมคุณเลย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
What kind of Sailor Moon is that? Do it correctly!สาวน้อยน่ารัก ผู้พิทักษ์ความยุติธรรม เซลเลอร์มูน / ถูกไหม! 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
In the name of justice, I'll not forgive you!ในนามผู้พิทักษ์ความยุติธรรม / ฉันจะไม่มีวันลืมคุณเลย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I've seen people kill in the name of them and die defending them.ได้เห็นผู้คนเข่นฆ่าเพื่อมัน และยอมพลีชีพพิทักษ์มัน V for Vendetta (2005)
The earth is protected by the Fantastic Four, and Bae Su-eun is protected by Kim Su-ho.โลกได้รับการพิทักษ์จากเหล่ายอดมนุษย์ทั้งสี่ และ เบ ซูอึน ถูกปกป้องโดย คิม ซูโฮ My Girl and I (2005)
maybe we should start up a junior lifeguard association or something.บางที่เราน่าจะตั้งสมาคมเยาวชนพิทักษ์โลก(junior lifeguard association)หรืออะไรแบบนี้นะ Aqua (2005)
We're with the U.S. Wildlife service.จากหน่วยพิทักษ์ป่า อเมริกาครับ Dead in the Water (2005)
Now, I'm sorry, but, why does the wildlife service care about an accidental drowning ?ขอโทษนะครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สนใจอุบัติเหตุการจมน้ำ Dead in the Water (2005)
They're from the wildlife service, about the lake.พวกเขามาจากหน่วยพิทักษ์ป่า เกี่ยวกับเรื่องทะเลสาป Dead in the Water (2005)
I'm Dean, this is Sam. We're rangers with the park service. Ranger Wilkinson sent us over.ฉัน ดีน นี่ แซม เราเป็นหน่วยพิทักษ์สวน จนท วิลกินสันส่งเรามา Wendigo (2005)
but homophobic organizations also sent out hate mail, and are poised to foil the contest, while the police...แต่องค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์ ได้ส่งจดหมายแสดงความไม่พอใจ และได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ เรื่องการประกวด... คำสั่งมาแล้ว Go Go G-Boys (2006)
The order just came, we are to investigate homophobic organizations which are trying to foil the G-Boy contest.เราได้รับการร้องเรียน จากองค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์\ มีคนพยายามที่จะก่อกวน การประกวด G-Boy Contest Go Go G-Boys (2006)
So, anyway, in this tower high above the prince's palace... is what you might call the Department of Fairytale Land Security.แต่ช่างเถอะ, ปราสาทหลังนี้ สูงเหนือขึ้นไปจากวังเจ้าชาย... คุณอาจจะเรียกมันว่า หน่วย พิทักษ์รักษาเมืองแห่งเทพนิยาย Happily N'Ever After (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (jaophanakngān phithak sap) EN: official custodian   
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (khamsang phithak sap) EN: receiving order ; court trust   
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard   FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
พิทักษ์รักษา[v.] (phithakraksā) EN: protect   
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver   FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaksantirāt) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people   FR: gardien de la paix [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak sap) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian   FR: liquidateur [m]
ผู้พิทักษ์ศาสนา[n. exp.] (phūphithak sātsanā) EN: protector of the faith   FR: gardien de la foi [m]
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์[n. prop.] (Somkhit Jātusīphithak) EN: Somkif Jatusripitak   FR: Somkid Jatusripitak

English-Thai: Longdo Dictionary
EPA(n) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, S. Environmental Protection Agency,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fend[VT] ป้องกัน (คำโบราณ), See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, Syn. parry, repel
hedge against[PHRV] ป้องกัน, See also: คุ้มกัน, พิทักษ์ให้พ้นจาก
guard[VT] คุ้มกัน, See also: ระวัง, พิทักษ์, ป้องกัน, Syn. defend, secure, protect, Ant. disregard, neglect, forsake.
guardian[N] ผู้คุ้มครอง, See also: ผู้พิทักษ์, ผู้คุ้มกัน, Syn. guard, protector
guardian[ADJ] ซึ่งคุ้มครอง, See also: ซึ่งพิทักษ์, ซึ่งป้องกัน
official receiver[N] พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย), Syn. receiver
police[N] ี่ตำรวจ, See also: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. policeman, patrol, guard
policeman[N] ตำรวจ, See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. police officer
preserve[VT] ปกป้องจากอันตราย, See also: ปกป้อง, พิทักษ์, Syn. protect, shield, save
preserver[N] สิ่งปกป้อง, See also: ผู้พิทักษ์, Syn. guardian, savior, support
protector[N] ผู้ปกป้อง, See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Syn. defender, guardian, sponsor, safeguard
receiver[N] ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล), See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์, Syn. liquidator, treasurer
sentinel[VT] เฝ้ายาม, See also: ยืนยาม, พิทักษ์, จัดหายามมาเฝ้า
safeguard against[PHRV] ปกป้อง, See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน
tutor[VT] ดูแล, See also: พิทักษ์, ปกครอง
watcher[N] องครักษ์, See also: ผู้พิทักษ์, Syn. guard, guardian, protector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
conservator(คอน'เซอ เวเทอะ) n. ผู้พิทักษ์,ผู้ควบคุม
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defend(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้าน,พิทักษ์,แก้ตัวให้,เป็นทนายให้,แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care
jihad(จิฮาด) n. สงครามพิทักษ์ศาสนามุสลิม,การต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความเลื่อมใสหลักการหรือความคิด, Syn. jehad
keeper(คี'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา,ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง,หัว,หนีบ,เหล็กบังเหียน, Syn. caretaker
peace officern. ผู้พิทักษ์สันติราช
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การอารักขา,ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง,เอกสารคุ้มครอง,หนังสือเดินทาง,ค่าคุ้มครอง,ค่าอารักขา, Syn. security,defense
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
receivership(รีซี'เวอะชิพ) n. การเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์,การเป็นผู้รับ,ฐานะการเป็นผู้รับ
tribune(ทริบ'บิวน์) n. ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน,เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน,เวทีแสดงสุนทรพจน์,เวทีอภิปราย,ยกพื้นสำหรับการแสดงสุนทรพจน์, See also: tribuneship n.
trust(ทรัสทฺ) n. ความเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,ความมั่นใจ,ความหวัง,สิ่งที่ไว้ใจได้,บุคคลที่ไว้ใจได้,บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้,ความรับผิดชอบ,การฝากฝัง,ความพิทักษ์,ความอุปถัมภ์,การปกครอง,สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ
trust fundn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล,เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trust moneyn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล,เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trusteeship(ทรัส'ทีชิพ) n. ตำแหน่ง หน้าที่และการดูแลของผู้พิทักษ์,ดินแดนในอารักขา,ดินแดนในอาณัติ
tuition(ทิวอิช'เชิน) n. ค่าสอน,ค่าอบรม,การสอน,การอบรม,การปกครอง,การพิทักษ์., See also: tuitional,tuitionary adj.
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.
ward(วอร์ด) n. ห้องคนไข้,ตึกคนไข้,แผนกในโรงพยาบาล,ห้องเรือนจำ,ผู้ที่อยู่ในความปกครองหรือความพิทักษ์,ความเป็นผู้ปกครอง,กลุ่มยามรักษาการณ์ vt. ปัดเป่า,ขับออก,ขจัด, Syn. precinct,protege
warden(วอร์'เดิน) n. ยาม,ผู้คุม,พัศดี,ผู้พิทักษ์,ผู้ดูแล,ผู้อุปถัมภ์, See also: wardenship n., Syn. guardian,keeper
wardship(วอร์ด'ชิพ) n. ความปกครอง,การพิทักษ์,การดูแล,การอุปถัมภ์

English-Thai: Nontri Dictionary
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defender(n) ผู้ป้องกัน,ผู้ปกป้อง,ผู้พิทักษ์
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า
guard(vt) เฝ้า,ระวัง,รักษา,ป้องกัน,ปกป้อง,เตรียมพร้อม,คุ้มกัน,พิทักษ์
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
police(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์
protect(vt) ป้องกัน,อารักขา,คุ้มกัน,พิทักษ์,รักษา
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
safeguard(vt) ป้องกัน,พิทักษ์,อารักขา,คุ้มกัน,คุ้มครอง
tribune(n) ผู้พิทักษ์ประชากร,เวทีอภิปราย
trust(n) การดูแลกิจการของผู้อื่น,การพิทักษ์,การปกครอง
tutelage(n) ความคุ้มครอง,การสั่งสอน,การปกครอง,การอนุบาล,การพิทักษ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
human rights defender (n jargon ) ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
receiverผู้พิทักษ์ทรัพย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top