ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conservation

K AA2 N S ER0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conservation-, *conservation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conservation(n) การป้องกันความสูญเสีย, See also: การสงวนไว้, การรักษาไว้, Syn. preservation, protection
conservation(n) การอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservationist(n) นักอนุรักษ์ธรรมชาติ, Syn. environmentalist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน, การเก็บรักษาไว้, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservationist(คอนเซอเว'เชินนิสทฺ) นักอนุรักษ์ธรรมชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
conservation(n) การสงวน, การป้องกัน, การพิทักษ์, การปกปักรักษา
conservationist(n) นักอนุรักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conservationการอนุรักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservation lawsกฎหมายอนุรักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conservation, soilการอนุรักษ์ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conservationการอนุรักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Conservationการอนุรักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Conservationการอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Conservationการอนุรักษ์, ประคับประคอง [การแพทย์]
Conservation and restorationการอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ [TU Subject Heading]
Conservation of Energyการคงปริมาณของพลังงาน, การสงวนพลังงาน [การแพทย์]
Conservation of natural resourcesการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conservation of natural resourcesการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Conservation of Natural Resourcesการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [การแพทย์]
Conservation tillageการเตรียมดินเพาะปลูกเชิงอนุรักษ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My daddy was one of the first mens in these parts to start a soil conservation group.พ่อของฉันคือหนึ่งในพวกผู้ชายแรก\ในชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ เพื่อเริ่มต้นกลุ่มการอนุรักษ์ผิวดิน Black Snake Moan (2006)
Costa Rica has made a choice between military spending and the conservation of its lands.คอสตาริกาได้ตัดสินใจระหว่างขยาย อำนาจทางทหารกับอนุรักษ์ผืนดิน Home (2009)
I first heard Stephen Hawking give a lecture up in San Francisco, in which he made this extraordinary claim that black holes seem to violate the very, very fundamental principle of physics called conservation of information.มากหลักการพื้นฐาน มากของฟิสิกส์ ที่เรียกว่าการอนุรักษ์ข้อมูล เจ็ดปีหลังจากผลงานของเขา The Riddle of Black Holes (2010)
You wouldn't believe how people end up treating what can end up being priceless works of art, especially in our paper conservation laboratory where we're equipped with...กับที่ศิลปินใช้มาตลอดชั่วชีวิต คุณอาจจะไม่เชื่อสายตาเลยว่า หลังการดูแลรักษาเหล่านี้ สามารถสร้างงานศิลปะ ที่มีมูลค่ามหาศาลได้ The Angel of Death (2011)
Art conservation is another one of my passions.อนุรักษ์งานศิลป์ ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ฉันหลงไหลน่ะคะ Trust (2011)
We have chosen a place that fits the sightseeing and conservation of the natural environment on JeJu Island.อย่างแรกที่เราได้เลือกคือบางสิ่งที่เหมาะกับการเที่ยวชมธรรมชาติของเการเชจู Episode #1.1 (2011)
a warehouse rebuilder? Oh, my God. Lavoisier's law of the conservation of mass.โอ้ พระเจ้า กฎการอนุรักษ์มวลของสสารของลาวัวซิเออร์ A New Hope (2012)
Just as Charles Darwin knew there must be an extremely long-nosed creature flying around somewhere in Madagascar, a 20th-century physicist named Wolfgang Pauli... was desperately seeking a particle to rescue one of the pillars of modern physics, the law of the conservation of energy.เช่นเดียวกับชาร์ลส์ดาร์วินรู้ จะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่ยาวนานมากจมูก บินไปรอบ ๆ อยู่ที่ไหนสักแห่งในมาดากัสการ์ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
That's why I was willing to bet this face on the laws of conservation of energy.นั่นเป็นเหตุผลที่ผมก็ยินดีที่ จะเดิมพันหน้านี้ เกี่ยวกับกฎหมายของ การอนุรักษ์พลังงาน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
That's an example of the law of conservation of energy.นั่นเป็นตัวอย่างของกฎหมาย ของการอนุรักษ์พลังงาน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conservationForest conservation in an important issue all over the world.
conservationIt is only recently that people have begun to realize the importance of nature conservation.
conservationI was asked to make a few remarks on energy conservation.
conservationThe organization plays a principal role in wildlife conservation.
conservationThe third is the preservation of environment. In this case, the conservation of energy and resources is needed.
conservationThis has been designated a conservation area.
conservationWe measured the electricity used during air cooling in the same way as heating, and compared the old model air conditioner to the energy conservation (2001) model.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอนุรักษ์(n) conservation, Ant. การทำลาย, Example: ในหลวงทรงแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ, Thai Definition: การเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคต หรือเพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การสงวน(n) preservation, See also: conservation, protection, reservation, Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา, Example: การสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง, การไม่ฆ่าสัตว์ตังแต่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น, Thai Definition: การถนอมรักษาไว้, การหวงแหนไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[anurak thammachāt] (n, exp) EN: nature conservation  FR: conservation de la nature [ f ]
การอนุรักษ์[kān anurak] (n) EN: conservation ; preservation  FR: conservation [ f ] ; préservation [ f ]
การอนุรักษ์พลังงาน[kān anurak phalang-ngān] (n, exp) EN: conservation of energy  FR: conservation de l'énergie [ f ]
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[kān anurak singwaētløm] (n, exp) EN: environment conservation  FR: protection de l'environnement [ f ]
การอนุรักษ์ธรรมชาติ[kān anurak thammachāt] (n, exp) EN: nature conservancy  FR: conservation de la nature [ f ]
การเก็บ[kān kep] (n) EN: saving  FR: conservation [ f ] ; perception [ f ]
การเก็บข้อมูล[kān kep khømūn] (n, exp) FR: conservation des données [ f ]
การประหยัดพลังงาน[kān prayat phalang-ngān] (n, exp) EN: energy saving ; energy conservation  FR: économie d'énergie [ f ]
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ[kān prayat sapphayākøn thammachāt] (n, exp) EN: conservation of natural ressources  FR: conservation des ressources naturelles

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSERVATION K AA2 N S ER0 V EY1 SH AH0 N
CONSERVATIONIST K AA2 N S ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T
CONSERVATIONISTS K AA2 N S ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conservation (n) kˌɒnsəvˈɛɪʃən (k o2 n s @ v ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保护区[bǎo hù qū, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] conservation district #8,234 [Add to Longdo]
守恒定律[shǒu héng dìng lǜ, ㄕㄡˇ ㄏㄥˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, / ] conservation law [Add to Longdo]
能量守恒[néng liàng shǒu héng, ㄋㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˇ ㄏㄥˊ, / ] conservation of energy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehimpulserhaltung { f } [ phys. ]conservation of angular momentum [Add to Longdo]
Energieerhaltung { f }conservation of energy; energy conservation [Add to Longdo]
Impulserhaltung { f }conservation of linear momentum [Add to Longdo]
Impulserhaltungssatz { m }conservation of momentum [Add to Longdo]
Schutz { m }; Bewahrung { f } | Schutz der Meereconservation | marine conservation [Add to Longdo]
Tierschutzgesellschaft { f }conservation society [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保存[ほぞん, hozon] (n, vs) preservation; conservation; storage; saving (e.g. to disk); maintenance; (P) #678 [Add to Longdo]
保守[ほしゅ, hoshu] (n, vs) maintenance; conservation; (P) #4,541 [Add to Longdo]
保全[ほぜん, hozen] (n, vs) preservation; integrity; conservation; maintenance; (P) #6,837 [Add to Longdo]
エネトピア[enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation [Add to Longdo]
エネルギー保存の法則[エネルギーほぞんのほうそく, enerugi-hozonnohousoku] (n) law of conservation of energy [Add to Longdo]
コンサベーション[konsabe-shon] (n) conservation [Add to Longdo]
運動量保存の法則[うんどうりょうほぞんのほうそく, undouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of momentum [Add to Longdo]
角運動量保存の法則[かくうんどうりょうほぞんのほうそく, kakuundouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of angular momentum [Add to Longdo]
環境保全[かんきょうほぜん, kankyouhozen] (n) environmental conservation [Add to Longdo]
湖沼水質保全特別措置法[こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう, koshousuishitsuhozentokubetsusochihou] (n) Law Concerning Special Measures for Conservation of Lake Water Quality (1984) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
節電機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conservation \Con`ser*va"tion\, n. [L. conservatio: cf. F.
   conservation.]
   The act of preserving, guarding, or protecting; the keeping
   (of a thing) in a safe or entire state; preservation.
   [1913 Webster]
 
      A step necessary for the conservation of Protestantism.
                          --Hallam.
   [1913 Webster]
 
      A state without the means of some change is without the
      means of its conservation.        --Burke.
   [1913 Webster]
 
   {Conservation of areas} (Astron.), the principle that the
    radius vector drawn from a planet to the sun sweeps over
    equal areas in equal times.
 
   {Conservation of energy}, or {Conservation of force} (Mech.),
    the principle that the total energy of any material system
    is a quantity which can neither be increased nor
    diminished by any action between the parts of the system,
    though it may be transformed into any of the forms of
    which energy is susceptible. --Clerk Maxwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Energy \En"er*gy\, n.; pl. {Energies}. [F. ['e]nergie, LL.
   energia, fr. Gr.?, fr. ? active; ? in + ? work. See {In}, and
   {Work}.]
   1. Internal or inherent power; capacity of acting, operating,
    or producing an effect, whether exerted or not; as, men
    possessing energies may suffer them to lie inactive.
    [1913 Webster]
 
       The great energies of nature are known to us only by
       their effects.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. Power efficiently and forcibly exerted; vigorous or
    effectual operation; as, the energy of a magistrate.
    [1913 Webster]
 
   3. Strength of expression; force of utterance; power to
    impress the mind and arouse the feelings; life; spirit; --
    said of speech, language, words, style; as, a style full
    of energy.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Capacity for performing work.
    [1913 Webster]
 
   Note: The kinetic energy of a body is the energy it has in
      virtue of being in motion. It is measured by one half
      of the product of the mass of each element of the body
      multiplied by the square of the velocity of the
      element, relative to some given body or point. The
      available kinetic energy of a material system
      unconnected with any other system is that energy which
      is due to the motions of the parts of the system
      relative to its center of mass. The potential energy of
      a body or system is that energy which is not kinetic;
      -- energy due to configuration. Kinetic energy is
      sometimes called actual energy. Kinetic energy is
      exemplified in the vis viva of moving bodies, in heat,
      electric currents, etc.; potential energy, in a bent
      spring, or a body suspended a given distance above the
      earth and acted on by gravity.
      [1913 Webster]
 
   {Accumulation}, {Conservation}, {Correlation}, & {Degradation
   of energy}, etc. (Physics) See under {Accumulation},
    {Conservation}, {Correlation}, etc.
 
   Syn: Force; power; potency; vigor; strength; spirit;
     efficiency; resolution.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conservation
   n 1: an occurrence of improvement by virtue of preventing loss
      or injury or other change [syn: {conservation},
      {preservation}]
   2: the preservation and careful management of the environment
     and of natural resources
   3: (physics) the maintenance of a certain quantities unchanged
     during chemical reactions or physical transformations

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top