Search result for

คุ้มครอง

(42 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุ้มครอง-, *คุ้มครอง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มครอง    [V] protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา, Example: แม่ทุกคนจะยอมสู้จนตัวตายเพื่อคุ้มครองลูกของตน
คุ้มครองรักษา    [V] protect, See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield, Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา, Example: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้, Thai definition: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
คุ้มครองสิทธิ์    [V] guard the rights, Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์, Ant. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์, Example: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุ้มครองก. ป้องกันรักษา, ระวังรักษา, ปกป้องรักษา.
ผูกคุ้มครอง (ใช้ในการเล่นหมากรุก) เช่น เอาม้าผูกโคน เอาเรือผูกม้า
รังรักษ์คุ้มครอง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep   FR: protéger ; garder
คุ้มครองภัย[v. exp.] (khumkhrøng phai) EN: cover a risk   
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng raksā) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield   
คุ้มครองสิทธิ์[v. exp.] (khumkhrøng sit) EN: guard the rights   

English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insure (vi vt ) คุ้มครอง
See also: R. cover, protect

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defend [VT] ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, คุ้มกัน, อารักขา, Syn. protect, shield, guard
guard against [PHRV] ป้องกันจาก, See also: คุ้มครองจาก, Syn. protect against
guard from [PHRV] ป้องกันจาก, See also: คุ้มครองจาก, Syn. protect against
indemnify against [PHRV] ชดใช้ค่าเสียหาย, See also: คุ้มครองค่าเสียหาย, Syn. insure against
preserve from [PHRV] คุ้มครอง, See also: ดูแล
safeguard [VT] ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, อารักขา, Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure
screen [VT] คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง), See also: คุ้มครอง, ปกป้อง
screen from [PHRV] คุ้มครอง, See also: คุ้มกัน, ป้องกันจาก, Syn. protect against, shelter from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
copyright(คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, See also: copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
defencelessadj. ไร้การป้องกัน,ไม่มีการคุ้มครอง
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
grith(กริธ) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,ที่พำนัก
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee

English-Thai: Nontri Dictionary
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
palladium(n) เครื่องคุ้มครอง,เครื่องป้องกัน
preserve(vt) สงวน,รักษาไว้,ดำรง,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
safeguard(vt) ป้องกัน,พิทักษ์,อารักขา,คุ้มกัน,คุ้มครอง
save(vt) ประหยัด,ช่วยชีวิต,รักษา,ป้องกัน,กอบกู้,ช่วยเหลือ,คุ้มครอง
shelter(vt) ให้ที่กำบัง,ให้ที่พัก,ปกป้อง,คุ้มครอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect

Are you satisfied with the result?

Go to Top