Search result for

blip

(26 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blip-, *blip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blip[N] ปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวก่อนจะดีขึ้น
blip[N] จุดและเสียงบนจอเรดาร์เพื่อบอกตำแหน่งบางสิ่ง, Syn. pip
blip[VT] ทำให้เกิดเสียงแหลมสั้นที่เกิดจากเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์
blip[N] เสียงแหลมสั้นที่เกิดจากเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์, Syn. bleep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
then you bring it back, a little blip and it's there!แต่คุณทำให้ฟื้นขึ้นมา แค่พริบตา แล้วก็ฟื้น Just Like Heaven (2005)
You were there for less than a year. What the hell kind of a blip is that?คุณอยู่ที่นั่นไม่ถึงปี มีปัญหาอะไรรึเปล่า The Devil Wears Prada (2006)
But you know the loss that she will be to her family, while young Allen will disappear without a blip on the world's radar.แต่คุณรู้ว่ามันเป็นสูญเสียสำหรับครอบครัวของเขา แทนที่จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่หายไปจากเรดาร์ Saw VI (2009)
Except for this one easily ignorable blip...ยกเว้นก็เรื่องนี้ ถ้าลืมๆไปซะ Remember Paul? (2010)
Just like a blip on the radar.เหมือนกับแค่จุดเล็กๆบนหน้าจอเรดาร์ Chuck Versus the First Fight (2010)
He's a blip.เขามันตัวปัญหา The Guardian (2010)
We had a little blip senior year...เราสะดุดตอนเรียนปีสุดท้าย แต่ Crazy, Stupid, Love. (2011)
Yeah, there were a couple little blips, I guess.ใช่ มันคงกระท่อนกระแท่นไปหน่อย Crazy, Stupid, Love. (2011)
There's no blips or upticks.เสียงหัวใจราบเรียบ The Tell (2011)
The power blip before was caused by the air-conditioning unit.เกิดขึ้นเพราะเครื่องปรับอากาศ Where There's a Will (2011)
Not one blip.ตำแหน่งมันไม่ขึ้น. The Big Sleep No More (2011)
It's just a blip in your timeline.มันก็ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ Halloween: Part 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blipSquad Leader Justin, a blip's appeared on the hyperspace radar!

CMU English Pronouncing Dictionary
BLIP    B L IH1 P
BLIPS    B L IH1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blip    (n) (b l i1 p)
blips    (n) (b l i1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピップ[, pippu] (n) pip; blip [Add to Longdo]
輝点[きてん, kiten] (n) light spot (e.g. blip on radar); always-on pixel (as a defect in LCD screens, etc.); calescence point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blip \blip\ n.
   1. (Radar) a spot of light on a radar screen, showing the
    position of a reflecting surface, such as an airplane or
    ship.
 
   Note: this sense is also used metaphorically to mean a barely
      perceptible object;, Kennedy's candidacy was a mere
      blip on Humphrey's radar screen until he won the West
      Virginia primary. This is the probably origin of sense
      3.
 
   Syn: radar echo, radar target.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a short upward or downward deviation from a trend line on
    a graph, especially in a plot of some variable, such as an
    economic variable, against time; as, a brief blip upward
    in the unemployment rate.
    [PJC]
 
   3. something small or insignificant.
    [PJC]
 
   4. a brief interruption in the continuity of a recorded or
    transmitted signal; as, there is a blip on my CD of
    Beethoven's ninth.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blip
   n 1: a sudden minor shock or meaningless interruption; "the
      market had one bad blip today"; "you can't react to the
      day-to-day blips"; "renewed jitters in the wake of a blip
      in retail sales"
   2: a radar echo displayed so as to show the position of a
     reflecting surface [syn: {blip}, {pip}, {radar target}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top