ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

über

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -über-, *über*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antituberculotic(แอนทีทิวเบอคิวลอท' ทิค) adj. ซึ่งต่านวัณโรค. -n. ยาต้านวัณโรค
auberge(โอเบิรจ') n.,Fr. โรงแรม
aubergine(ออ'เบอจิน) n. พืชจำพวก Salanum, melongena ซึ่งมีผลเป็นรูปไข่ที่กินได้ -S...egg plant
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
exuberancy(-ซี) n. ดูexuberance
exuberant(อิคซู'เบอะเรินทฺ) adj. อุดมสมบูรณ์,ฟุ่มเฟือย,ร่าเริงมาก,ลิงโลด,เจริญงอกงาม.
gubernatorial(กูเบอนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับ (ที่ทำการ) ข้าหลวงหรือผู้ว่าการรัฐ
hauberkn. เสื้อเกราะยาวถึงเข่า
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling,bump,bulge
protuberancy(-ซี) n.= protuberance (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
aubergine(n) สีม่วงเข้ม
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
exuberant(adj) สมบูรณ์,อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,เจริญงอกงาม
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก,ซึ่งบวมออก,ซึ่งเป็นปุ่ม
puberty(n) ความแตกเนื้อหนุ่มสาว,วัยหนุ่มสาว
tubercle(n) ตุ่มหูด
tubercular(adj) มีตุ่มบวม,เป็นเม็ด,เป็นวัณโรค
tuberculosis(n) วัณโรค,ฝีในท้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uberrima fidesความสุจริตใจอย่างยิ่ง มีความหมายเหมือนกับ utmost good faith [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Überweiss.- อูเบอร์ไวส์ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Über-tracker.นักแกะรอย! Ice Age (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
ฟัก[v.] (fak) EN: incubate   FR: couver ; incuber
ฝีในท้อง[n.] (fīnaithøng) EN: tuberculosis   FR: tuberculose [f]
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: [classifier : bulbs, tubers]   FR: [classificateur : bulbes, tubercules]
ความเป็นหนุ่ม [n. exp.] (khwām pen num) FR: puberté [f]
ความเป็นหนุ่มเป็นสาว[n. exp.] (khwām pen num pen sāo) FR: puberté [f]
ความเป็นหนุ่มสาว[n. exp.] (khwām pen num-sāo) FR: puberté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UBER    Y UW1 B ER0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ilene Casey[Bernardo Allison, Bernardo Allison] (n vi vt modal ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証 , See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary
über(Präp.) เกี่ยวกับ
überมากกว่า, See also: mehr als
über(prep) ข้าม, พ้น เช่น Der junge Mann hilft dem Blinden über die Straße. เด็กหนุ่มคนนั้นช่วยคนตาบอดข้ามถนน, Kannst du mir über das Problem hinweg helfen? เธอสามารถช่วยให้ฉันผ่านพ้นปัญหานี้ได้ไหม
über(prep) |+A| เกี่ยวกับ เช่น Sie hat viel über den Skandal gelesen. เธอได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวนี้มามาก
über(prep) เหนือ, บน เช่น über dem Meer เหนือระดับน้ำทะเล
über die Kreuzung fahrenขับผ่านสี่แยก
Überfall(n) |der, pl. Überfalle| การโจมตี, การทำร้าย เช่น Sind es auch solche Überfalle, bei welchen Mehrere auf ein einzelnes Opfer einschlagen, es misshandeln und demütigen?, See also: S. Angriff,
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Übersetzung {f}kopf

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlappung {f}overlap [Add to Longdo]
über den Berg kommen [übtr.]to turn the corner [fig.] [Add to Longdo]
über den Berg sein [übtr.]to be over the worst; to be over the hump [Add to Longdo]
überall Bescheid wissento have a wide-ranging knowledge [Add to Longdo]
über Bord; überbord | etw. über Bord werfenoverboard | to throw sth. overboard [Add to Longdo]
über Gebührexcessively; unduly [Add to Longdo]
über jdn. zu Gericht sitzento sit in judgement on someone [Add to Longdo]
überall auf Hindernisse stoßento be thwarted at every turn [Add to Longdo]
über den Kopf wachsen | über den Kopf wachsend | über den Kopf gewachsento outgrow {outgrew; outgrown} | outgrowing | outgrown [Add to Longdo]
über die Runden kommen; gerade so auskommen (mit dem Geld)to pull through; to make ends meet [Add to Longdo]
über Stock und Steinover rough and smooth [Add to Longdo]
über die Stränge schlagento kick over the traces [Add to Longdo]
über den Tod hinausbeyond the grave [Add to Longdo]
Überlappung {f}lapping [Add to Longdo]
Übergewicht {n}overweight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
TB[テーベー, te-be-] (n) tuberculosis; TB [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  über /yːbr/
   about; above; across; at; beyond; by; dabout; of; on; over; sur; via

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  über... /yːbr/
   hyper

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top