ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prescribe

P R AH0 S K R AY1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prescribe-, *prescribe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prescribe(vi) สั่งจ่ายยา, Syn. designate, prescription
prescribe(vt) สั่งจ่ายยา, Syn. designate, prescription
prescribe(vt) แนะนำ
prescribe(vt) กำหนด (ตามกฎหมาย)
prescribe for(phrv) สั่ง, See also: สั่งยาสำหรับ, กำหนดให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prescribe(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสั่ง, กำหนด, บัญญัติ, ชี้แนะ, แนะนำ, สั่งยา, เสนอ., See also: prescriber n. prescribable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
prescribe(vt) สั่งยา, กำหนด, แนะนำ, บัญญัติ, วางเงื่อนไข, เสนอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prescribe๑. บังคับไว้, บัญญัติไว้, กำหนดไว้๒. สั่งยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescribed diseaseโรคที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is called "headache" I'll prescribe some Panadol for youมันเรียกว่า "ปวดหัว" ฉันจะให้ยาแก้ปวดไปกิน Infernal Affairs (2002)
But I had best prescribe a bit of antiseptic.ชั้นจะให้ยาฆ่าเชื้อที่ดีที่สุด Memoirs of a Geisha (2005)
You conformed to prescribe disciplinary practicesคุณควรทำตามกฏที่วางไว้ในการฝึกวินัยนักเรียน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
- Did someone from Harvard prescribe that?- มีใครจากฮาร์วาร์ดสั่งยานี่ให้คุณใช่มั้ย? Numb (2007)
And, of course, there's the possibility of nausea although we'll prescribe an antiemetic and try to counteract that.และแน่นอน เป็นไปได้ที่จะมีอาการอาการคลื่นไส้อาเจียน ถึงแม้ว่าจะทานยายาปฏิชีวนะ และร่างการพยายามต่อต้าน Cancer Man (2008)
And I did not prescribe her the flu meds that killed her.แล้วผมก็ไม่ได้สั่งยาแก้ไข้พวกนั้นให้เธอด้วย Dying Changes Everything (2008)
Better prescribe me some skin cream too?จ่ายยามาให้จะดีกว่านะ ครีมทาผิวนี่ด้วยเหรอ Dying Changes Everything (2008)
I'll prescribe you some anti-depressants so don't skip it.ฉันจะให้รายละเอียดเพื่อป้องกันความดันต่ำ งั้น อย่าข้ามมัน Heartbreak Library (2008)
So you can prescribe this shit for me, legal?คุณสามารถจะเขียนใบสั่งยาพวกนี้ให้ฉันใช่ไหม แบบถูกกฏหมาย Pathology (2008)
I'll prescribe some prednisone.ผมจะเขียนใบสั่งยาต้านภูมิแพ้ชนิดหนึ่งให้ 4 Days Out (2009)
To prescribe a treatment for your insomnia.ที่จะสั่งจ่ายยารักษาอาการนอนไม่หลับของคุณ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
there's dozens of meds i would prescribe before these, all of them more effective.ถ้าอย่างนั้นทำไมเธอถึงใช้มัน ตามความเห็นของฉัน พวกนี้เป็นหนึ่งในยาที่เธอใช้อยู่ Cradle to Grave (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prescribeHow about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?
prescribeThe law prescribes certain penalties for this offence.
prescribeThe mayor prescribed to the citizens how to act.
prescribeThe medicine he had prescribed failed to take effect.
prescribeThe physician prescribed his patient the medicines.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำหนด(v) specify, See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint, Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ, Example: ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าทุกคนต้องมาทำงานก่อนเวลา 9.00 น.
กำหนดกฎเกณฑ์(v) specify, See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint, Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ, Example: ภาษาที่มนุษย์ใช้นั้นมีวากยสัมพันธ์ซึ่งซับซ้อนจนไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[banyat] (v) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate  FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดให้[kamnot hai] (v, exp) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot  FR: assigner ; proposer ; allouer
ครบเกณฑ์[khropkēn] (v, exp) EN: have reached the prescribed age
ศัพท์บัญญัติ[sap banyat] (n, exp) EN: invented word ; coined word ; prescribed words ; terminology
ท่าบังคับ[thā bangkhap] (n, exp) EN: prescribed exercise
วางระเบียบ[wāng rabīep] (v, exp) EN: prescribe rules ; lay down regulations  FR: réglementer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRESCRIBE P R AH0 S K R AY1 B
PRESCRIBE P R IY0 S K R AY1 B
PRESCRIBED P R IY0 S K R AY1 B D
PRESCRIBER P R IY0 S K R AY1 B ER0
PRESCRIBES P R IY0 S K R AY1 B Z
PRESCRIBERS P R IY0 S K R AY1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prescribe (v) prˈɪskrˈaɪb (p r i1 s k r ai1 b)
prescribed (v) prˈɪskrˈaɪbd (p r i1 s k r ai1 b d)
prescribes (v) prˈɪskrˈaɪbz (p r i1 s k r ai1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n, adj-no, vs, adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) #2,609 [Add to Longdo]
所定[しょてい, shotei] (adj-no) fixed; prescribed; certain; given; (P) #15,925 [Add to Longdo]
型通り[かたどおり, katadoori] (adj-na) formal; proper; prescribed; conventional; stereotypical [Add to Longdo]
所定労働時間[しょていろうどうじかん, shoteiroudoujikan] (n) fixed working hours; prescribed working hours [Add to Longdo]
雛型;雛形;ひな型;ひな形[ひながた, hinagata] (n) (1) model; miniature; pattern; (2) sample; specimen; (3) prescribed form [Add to Longdo]
盛る[もる, moru] (v5r, vi) (1) to serve (food, etc.); (2) to fill up; (3) to prescribe; (P) [Add to Longdo]
前項に規定する[ぜんこうにきていする, zenkounikiteisuru] (exp, vs-i) prescribed in the preceding paragraph [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prescribe \Pre*scribe"\, v. i.
   1. To give directions; to dictate.
    [1913 Webster]
 
       A forwardness to prescribe to their opinions.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To influence by long use [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) To write or to give medical directions; to indicate
    remedies; as, to prescribe for a patient in a fever.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To claim by prescription; to claim a title to a
    thing on the ground of immemorial use and enjoyment, that
    is, by a custom having the force of law.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prescribe \Pre*scribe"\, v. t. [imp. & p. p. {Prescribed}; p. pr
   & vb. n. {Prescribing}.] [L. praescribere, praescriptum; prae
   before + scriebe to write. See {Scribe}.]
   [1913 Webster]
   1. To lay down authoritatively as a guide, direction, or rule
    of action; to impose as a peremptory order; to dictate; to
    appoint; to direct.
    [1913 Webster]
 
       Prescribe not us our duties.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let streams prescribe their fountains where to run.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) To direct, as a remedy to be used by a patient; as,
    the doctor prescribed quinine.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To appoint; order; command; dictate; ordain; institute;
     establish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prescribe
   v 1: issue commands or orders for [syn: {order}, {prescribe},
      {dictate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top