Search result for

prescribe

(54 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prescribe-, *prescribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prescribe[VI] สั่งจ่ายยา, Syn. designate, prescription
prescribe[VT] สั่งจ่ายยา, Syn. designate, prescription
prescribe[VT] แนะนำ
prescribe[VT] กำหนด (ตามกฎหมาย)
prescribe for[PHRV] สั่ง, See also: สั่งยาสำหรับ, กำหนดให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prescribe(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสั่ง,กำหนด,บัญญัติ,ชี้แนะ,แนะนำ,สั่งยา,เสนอ., See also: prescriber n. prescribable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
prescribe(vt) สั่งยา,กำหนด,แนะนำ,บัญญัติ,วางเงื่อนไข,เสนอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prescribe๑. บังคับไว้, บัญญัติไว้, กำหนดไว้๒. สั่งยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescribed diseaseโรคที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I did not prescribe her the flu meds that killed her.แล้วผมก็ไม่ได้สั่งยาแก้ไข้พวกนั้นให้เธอด้วย Dying Changes Everything (2008)
Better prescribe me some skin cream too?จ่ายยามาให้จะดีกว่านะ ครีมทาผิวนี่ด้วยเหรอ Dying Changes Everything (2008)
I'll prescribe you some anti-depressants so don't skip it.ฉันจะให้รายละเอียดเพื่อป้องกันความดันต่ำ งั้น อย่าข้ามมัน Heartbreak Library (2008)
So you can prescribe this shit for me, legal?คุณสามารถจะเขียนใบสั่งยาพวกนี้ให้ฉันใช่ไหม แบบถูกกฏหมาย Pathology (2008)
I'll prescribe some prednisone.ผมจะเขียนใบสั่งยาต้านภูมิแพ้ชนิดหนึ่งให้ 4 Days Out (2009)
To prescribe a treatment for your insomnia.ที่จะสั่งจ่ายยารักษาอาการนอนไม่หลับของคุณ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Tox screen came back positive for potassium nitrate, which can be prescribed for high blood pressure... (on phone):ผลการตรวจหาสารพิษออกมาแล้ว ค่าเป็นบวกใน โพแทซเซียมไนเตรต ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึง ความดันโลหิตสูง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
there's dozens of meds i would prescribe before these, all of them more effective.ถ้าอย่างนั้นทำไมเธอถึงใช้มัน ตามความเห็นของฉัน พวกนี้เป็นหนึ่งในยาที่เธอใช้อยู่ Cradle to Grave (2009)
so the woman was prescribed these drugs maybe for some other illness and figured out that they help to carry a baby to term.แสดงว่าพวกเขาช่วยเพื่อให้ตั้งครรภ์ จนครบกำหนดคลอด แน่นอน ถ้างั้นคำถามตามมาคือ Cradle to Grave (2009)
Oh, one of the drugs that Dr. Paris prescribed is sirolimus- It's an anti-rejection drug.โอ้ ยาตัวหนึ่งที่ ดร.ปารีสสั่งจ่าย ยาไซโรลิมุส-- มันเป็นยาที่ให้เพื่อป้องกัน การปฏิเสธเนื้อเยื่อ Grey Matters (2009)
You have finals clubs OCD and you need to see someone about it who will prescribe you some sort of medication.เธอเป็นโรควิตกจริต "ไฟนอลส์คลับ" แล้วละ สงสัยต้องไปหาหมอ ให้สั่งยาอะไรให้หน่อยแล้วละ The Social Network (2010)
All prescribed to James Woods.พระเจ้า ในนี้มีขวดยาฝิ่น เป็นกระตั่กเลย And Then There Were Fewer (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prescribeHow about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?
prescribeThe law prescribes certain penalties for this offence.
prescribeThe mayor prescribed to the citizens how to act.
prescribeThe medicine he had prescribed failed to take effect.
prescribeThe physician prescribed his patient the medicines.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำหนด[V] specify, See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint, Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ, Example: ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าทุกคนต้องมาทำงานก่อนเวลา 9.00 น.
กำหนดกฎเกณฑ์[V] specify, See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint, Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ, Example: ภาษาที่มนุษย์ใช้นั้นมีวากยสัมพันธ์ซึ่งซับซ้อนจนไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot   FR: assigner ; proposer ; allouer
ครบเกณฑ์[v. exp.] (khropkēn) EN: have reached the prescribed age   
ศัพท์บัญญัติ[n. exp.] (sap banyat) EN: invented word ; coined word ; prescribed words ; terminology   
ท่าบังคับ[n. exp.] (thā bangkhap) EN: prescribed exercise   
วางระเบียบ[v. exp.] (wāng rabīep) EN: prescribe rules ; lay down regulations   FR: réglementer

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESCRIBE    P R AH0 S K R AY1 B
PRESCRIBE    P R IY0 S K R AY1 B
PRESCRIBED    P R IY0 S K R AY1 B D
PRESCRIBER    P R IY0 S K R AY1 B ER0
PRESCRIBES    P R IY0 S K R AY1 B Z
PRESCRIBERS    P R IY0 S K R AY1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prescribe    (v) (p r i1 s k r ai1 b)
prescribed    (v) (p r i1 s k r ai1 b d)
prescribes    (v) (p r i1 s k r ai1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]
型通り[かたどおり, katadoori] (adj-na) formal; proper; prescribed; conventional; stereotypical [Add to Longdo]
所定[しょてい, shotei] (adj-no) fixed; prescribed; certain; given; (P) [Add to Longdo]
所定労働時間[しょていろうどうじかん, shoteiroudoujikan] (n) fixed working hours; prescribed working hours [Add to Longdo]
雛型;雛形;ひな型;ひな形[ひながた, hinagata] (n) (1) model; miniature; pattern; (2) sample; specimen; (3) prescribed form [Add to Longdo]
盛る[もる, moru] (v5r,vi) (1) to serve (food, etc.); (2) to fill up; (3) to prescribe; (P) [Add to Longdo]
前項に規定する[ぜんこうにきていする, zenkounikiteisuru] (exp,vs-i) prescribed in the preceding paragraph [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prescribe \Pre*scribe"\, v. i.
   1. To give directions; to dictate.
    [1913 Webster]
 
       A forwardness to prescribe to their opinions.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To influence by long use [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) To write or to give medical directions; to indicate
    remedies; as, to prescribe for a patient in a fever.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To claim by prescription; to claim a title to a
    thing on the ground of immemorial use and enjoyment, that
    is, by a custom having the force of law.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prescribe \Pre*scribe"\, v. t. [imp. & p. p. {Prescribed}; p. pr
   & vb. n. {Prescribing}.] [L. praescribere, praescriptum; prae
   before + scriebe to write. See {Scribe}.]
   [1913 Webster]
   1. To lay down authoritatively as a guide, direction, or rule
    of action; to impose as a peremptory order; to dictate; to
    appoint; to direct.
    [1913 Webster]
 
       Prescribe not us our duties.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let streams prescribe their fountains where to run.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) To direct, as a remedy to be used by a patient; as,
    the doctor prescribed quinine.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To appoint; order; command; dictate; ordain; institute;
     establish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prescribe
   v 1: issue commands or orders for [syn: {order}, {prescribe},
      {dictate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top