ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amplitude

AE1 M P L AH0 T UW2 D   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amplitude-, *amplitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amplitude[N] ความกว้างขวาง, Syn. largeness
amplitude[N] ความล้นเหลือ, See also: ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, fullness

English-Thai: Nontri Dictionary
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amplitudeแอมพลิจูด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplitudeแอมพลิจูด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amplitudeแอมพลิจูด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
amplitudeความกว้าง, ช่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amplitudeความสูงคลื่นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplitude distortionการเพี้ยนเชิงแอมพลิจูด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplitude modulation (AM)การกล้ำแอมพลิจูด (เอเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplitude modulation noiseสัญญาณรบกวนแบบเอเอ็ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplitude noiseเสียงรบกวนทางแอมพลิจูด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplitude of a complex numberแอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน [มีความหมายเหมือนกับ argument of a complex number และ hase of a complex number] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amplitudeความสูง, ความแรงเสียง, แอมพลิจูด, ความแรง, แอมพลิจูด, ความลึก, ปริมาณ, ความรุนแรง, ช่วงกว้าง, ความกว้าง [การแพทย์]
amplitudeแอมพลิจูด, ค่าสูงสุดของปริมาณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นคาบ เช่น ระยะระหว่างจุดกึ่งกลางและจุดสูงสุด (หรือจุดต่ำสุด) ของคลื่นน้ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amplitude modulation (AM)ระบบเอเอ็ม, ในที่นี้ให้แปลว่า ระบบเอเอ็ม  ตามคำศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย คำศัพท์นี้ในหนังสือเรียนเล่มอื่นบางทีแปลว่า การผสมคลื่นทางแอมพลิจูด ในพจนานุกรมวิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำว่า modulation แปลว่า การกล้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amplitude, Largeภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Amplitude, Tracedความสูงของการหดตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Partially polarized moving pulses, amplitude modulated. We're locked.บางส่วนพัเคลื่อนไหว ขั้วกว้างมอดูเลต Contact (1997)
Wave amplitude is diminished and markedly flattened.ความสูงของคลื่นกำลังลดลง และกำลังแบนราบอย่างชัดเจน Us or Them (2011)
While there are patterns we can study to mitigate the amplitude of the extreme highs and lows that characterize any entrepreneurial journey, they'll come anyway.แม้จะมีรูปแบบที่เราสามารถศึกษา.. เพื่อลดความรุนแรง ของการเพิ่มขึ้น และการตกต่ำอย่างรุนแรง ที่กำหนดเส้นทางของธุรกิจ ซึ่งยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดี The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amplitudeThe mean value of the frequency decreases with increasing amplitude.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai runraēng) FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPLITUDE AE1 M P L AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amplitude (n) ˈæmplɪtjuːd (a1 m p l i t y uu d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波幅[bō fú, ㄅㄛ ㄈㄨˊ, ] amplitude, #21,382 [Add to Longdo]
振幅[zhèn fú, ㄓㄣˋ ㄈㄨˊ, ] amplitude, #26,585 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amplitude {f}; Schwingungsweite {f}amplitude [Add to Longdo]
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit [Add to Longdo]
Amplitudenfrequenzgang {m}amplitude frequency response [Add to Longdo]
Amplitudenfrequenzgangkurve {f}amplitude-frequency response curve [Add to Longdo]
Amplitudengang {f}amplitude characteristic; frequency characteristic [Add to Longdo]
Amplitudenmodulation {f}amplitude modulation [Add to Longdo]
Amplitudenreserve {f}gain margin [Add to Longdo]
Amplitudenspektrum {n}amplitude spectrum [Add to Longdo]
Amplitudentastung {f}amplitude shift keying [Add to Longdo]
Weite {f}; Breite {f}; Fülle {f} | Weiten {pl}; Breiten {pl}amplitude | amplitudes [Add to Longdo]
amplitudenmoduliert {adj} | amplitudenmoduliertes Signalamplitude-modulated | amplitude-modulated signal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
振れ幅[ふれはば, furehaba] (n) amplitude; degree of vibration; range of vibration; degree of instability [Add to Longdo]
振幅(P);振り幅[しんぷく(振幅)(P);ふりはば, shinpuku ( shinpuku )(P); furihaba] (n) amplitude (of vibration); swing of pendulum; (P) [Add to Longdo]
振幅変調[しんぷくへんちょう, shinpukuhenchou] (n) amplitude modulation; AM [Add to Longdo]
震幅[しんぷく, shinpuku] (n) seismic amplitude [Add to Longdo]
直交振幅変調[ちょっこうしんぷくへんちょう, chokkoushinpukuhenchou] (n) {comp} Quadrature Amplitude Modulation; QAM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
振幅[しんぷく, shinpuku] amplitude [Add to Longdo]
振幅変調[しんぷくへんちょう, shinpukuhenchou] amplitude modulation, AM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amplitude \Am"pli*tude\, n. [L. amplitudo, fr. amplus: cf. F.
   amplitude. See {Ample}.]
   1. State of being ample; extent of surface or space;
    largeness of dimensions; size.
    [1913 Webster]
 
       The cathedral of Lincoln . . . is a magnificent
       structure, proportionable to the amplitude of the
       diocese.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Largeness, in a figurative sense; breadth; abundance;
    fullness.
    (a) Of extent of capacity or intellectual powers.
      "Amplitude of mind." --Milton. "Amplitude of
      comprehension." --Macaulay.
    (b) Of extent of means or resources. "Amplitude of
      reward." --Bacon.
      [1913 Webster]
 
   3. (Astron.)
    (a) The arc of the horizon between the true east or west
      point and the center of the sun, or a star, at its
      rising or setting. At the rising, the amplitude is
      eastern or ortive: at the setting, it is western,
      occiduous, or occasive. It is also northern or
      southern, when north or south of the equator.
    (b) The arc of the horizon between the true east or west
      point and the foot of the vertical circle passing
      through any star or object.
      [1913 Webster]
 
   4. (Gun.) The horizontal line which measures the distance to
    which a projectile is thrown; the range.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physics) The extent of a movement measured from the
    starting point or position of equilibrium; -- applied
    especially to vibratory movements.
    [1913 Webster]
 
   6. (math.) An angle upon which the value of some function
    depends; -- a term used more especially in connection with
    elliptic functions.
    [1913 Webster]
 
   {Magnetic amplitude}, the angular distance of a heavenly
    body, when on the horizon, from the magnetic east or west
    point as indicated by the compass. The difference between
    the magnetic and the true or astronomical amplitude (see 3
    above) is the "variation of the compass."
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amplitude
   n 1: (physics) the maximum displacement of a periodic wave
   2: the property of copious abundance [syn: {amplitude},
     {bountifulness}, {bounty}]
   3: greatness of magnitude

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 amplitude /ɑ̃plityd/ 
  amplitude

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 amplitude
  1. bulk; dimension; extend; size
  2. amplitude

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 amplitude /ɑmplitydə/
  amplitude

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top