ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profusion

P R AH0 F Y UW1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profusion-, *profusion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profusion(n) ความมากมาย, Syn. abundance
profusion(n) ความมากมายเกินจำเป็น
profusion(n) ความฟุ่มเฟือย, See also: ความสุรุ่ยสุร่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess, Ant. scarcity

English-Thai: Nontri Dictionary
profusion(n) ความมากมาย, ความสมบูรณ์, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (adj) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive  FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ลานตา[lān tā] (adv) EN: a profusion ; riot of
มาก[māk] (adv) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely  FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
ไสว[sawai] (adv) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously  FR: à profusion

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFUSION P R AH0 F Y UW1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profusion (n) prˈəfjˈuːʒn (p r @1 f y uu1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überfluss { m } | Überflüsse { pl }profusion | profusions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらたら[taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
咲き乱れる(P);咲乱れる(io)[さきみだれる, sakimidareru] (v1, vi) to bloom in profusion; (P) [Add to Longdo]
出盛る[でさかる, desakaru] (v5r, vi) to appear in profusion [Add to Longdo]
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n, vs, adj-no, adj-t, adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements [Add to Longdo]
繚乱[りょうらん, ryouran] (adj-na, n) profusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profusion \Pro*fu"sion\, n. [L. profusio: cf. F. profusion.]
   [1913 Webster]
   1. The act of one who is profuse; a lavishing or pouring out
    without sting.
    [1913 Webster]
 
       Thy vast profusion to the factious nobles? --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. Abundance; exuberant plenty; lavish supply; as, a
    profusion of commodities. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profusion
   n 1: the property of being extremely abundant; "the profusion of
      detail"; "the idiomatic richness of English" [syn:
      {profusion}, {profuseness}, {richness}, {cornucopia}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top