ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fullness

F UH1 L N AH0 S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fullness-, *fullness*, fullnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fullness[N] ความสมบูรณ์, See also: ความเต็มเปี่ยม, Syn. completeness, integrality, wholeness

English-Thai: Nontri Dictionary
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fullnessแน่นท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As for me, I grew to manhood and in the fullness of time, I became the leader the Chief of the Great Northern Tribe.ส่วนผม โตเป็นหนุ่มขึ้น... ...ด้วยเรื่องราวที่ซึมซับ ผมกลายเป็นผู้นำ... ...หัวหน้าแห่งดินแดนตอนเหนือ The Road Warrior (1981)
In His presence is the fullness of joy.ทรงประทานความสุขอันอุดม Nowhere Boy (2009)
This kind of fullness is very good, too.นี่ก็ดูอวบอิ่มดีออก Episode #1.8 (2011)
All will become clear in the fullness of Time.ทุกอย่างจะชัดเจนเมื่อถึงเวลาของมัน Alice Through the Looking Glass (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fullnessFrom the fullness of his grace we have all received one blessing after another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอิ่ม[N] fullness, See also: fill, Ant. ความหิว, ความกระหาย, Example: คนที่เอาคำว่า มนุษยธรรม ไปผูกไว้กับความหิวความอิ่มนั้นเป็นคนไม่ค่อยฉลาด, Thai definition: การกินอาหารจนเพียงพอ
บูรณภาพ[N] completeness, See also: fullness, integrity, Example: พระยาตากสินขับไล่ทัพพม่าไปจากแผ่นดินไทย พร้อมทั้งกอบกู้บูรณภาพและเอกภาพแห่งราชอาณาจักรกลับคืนมา, Thai definition: ความครบถ้วนบริบูรณ์
ความเต็ม[N] fullness

CMU English Pronouncing Dictionary
FULLNESS F UH1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fullness (n) fˈulnəs (f u1 l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
咲き誇る[さきほこる, sakihokoru] (v5r,vi) to be in fullness of bloom [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P) [Add to Longdo]
腹持ち[はらもち, haramochi] (n) feeling of fullness; slow digestion [Add to Longdo]
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fullness \Full"ness\, n.
   The state of being full, or of abounding; abundance;
   completeness. [Written also {fulness}.]
   [1913 Webster]
 
      "In thy presence is fullness of joy."  --Ps. xvi. 11.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fullness
   n 1: completeness over a broad scope [syn: {comprehensiveness},
      {fullness}]
   2: the property of a sensation that is rich and pleasing; "the
     music had a fullness that echoed through the hall"; "the
     cheap wine had no body, no mellowness"; "he was well aware of
     the richness of his own appearance" [syn: {fullness},
     {mellowness}, {richness}]
   3: the condition of being filled to capacity [ant: {emptiness}]
   4: greatness of volume [syn: {fullness}, {voluminosity},
     {voluminousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top