ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fecundity

F AH0 K AH1 N D IH0 T IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fecundity-, *fecundity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fecundity[N] การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก, Syn. abundancy, fruitfulness, productivity
fecundity[N] ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดต่างๆ (คำทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก,ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fecundityความสามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fecundity; fertilityความมีลูกดก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fecundityความสามารถมีบุตร [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
FECUNDITY F AH0 K AH1 N D IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fecundity (n) fˈɪkˈʌndɪtiː (f i1 k uh1 n d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡産[かさん, kasan] (n) (obsc) low fecundity [Add to Longdo]
生産性[せいさんせい, seisansei] (n) fecundity; productivity; (P) [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fecundity \Fe*cun"di*ty\, n. [L. fecunditas: cf. F.
   f['e]condit['e]. See {Fecund}.]
   1. The quality or power of producing fruit; fruitfulness;
    especially (Biol.), the quality in female organisms of
    reproducing rapidly and in great numbers.
    [1913 Webster]
 
   2. The power of germinating; as in seeds.
    [1913 Webster]
 
   3. The power of bringing forth in abundance; fertility;
    richness of invention; as, the fecundity of God's creative
    power. --Bentley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fecundity
   n 1: the intellectual productivity of a creative imagination
      [syn: {fecundity}, {fruitfulness}]
   2: the state of being fertile; capable of producing offspring
     [syn: {fertility}, {fecundity}] [ant: {infertility},
     {sterility}]
   3: the quality of something that causes or assists healthy
     growth [syn: {fruitfulness}, {fecundity}] [ant: {aridity},
     {barrenness}, {fruitlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top