I แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


257 ผลลัพธ์ สำหรับ i  AY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -i-, *i*
Possible hiragana form:

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo IT - TH
insalata(n) สลัด

Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ICAO(n, org) the United Nations agency concerned with civil aviation, See also: S. International Civil Aviation Organization
IDKI don't know
Inertial system(n) a frame of reference in which a body remains at rest or moves with constant linear velocity unless acted upon by forces: any frame of reference that moves with constant velocity relative to an inertial system is itself an inertial system. Also called inertial reference frame. Expand. Compare law of motion.
Infectiona disease that is caused by a pathogen that can spread from a diseased to a healthy plant

Longdo Unapproved MED - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
idiopathic respiratory distress syndrome(n) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS

Longdo Unapproved TH-DHAMMA - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics

Longdo Unapproved NO - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n) อุตสาหกรรม

Longdo Unapproved NO - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
industri(n) industry

Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า

Longdo Approved EN-TH
I rest my case.(idiom) เป็นสำนวน หมายถึง เธอพูดถูก ฉันยอมแล้ว เช่น Ned's mother said he needs to leave home or he'll never be independent. His sister said, “But he can't even do his wash!” and his mother replied, “I rest my case.”, Syn. IRMC
I'm hungry.(phrase) ฉันหิวข้าว.
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50, 000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
iceberg lettuce(n) ผักกาดแก้ว บ้างเรียก crisphead lettuce
identity(n) อัตลักษณ์
if anyถ้ามี
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
IMHO(phrase, slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
immunostimulation(vt) การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น Several prominent researchers have been issued multiple patents for immunostimulation based, hair loss treatments., Syn. immune stimulation
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
I(pron) คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1, See also: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม
I(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
I(n) เสียงสระในภาษาอังกฤษ
ic(suf) เกี่ยวกับ
id(n) ต้นกำเนิดของตัณหา (ทางจิตวิทยา), See also: ต้นกำเนิดของความอยาก
if(conj) ถ้า, See also: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่
il(prf) ใน
im(prf) ใน
im(suf) เกี่ยวกับพหูพจน์
in(prep) ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inside, within

Hope Dictionary
i(ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย
i beam pointerตัวชี้ไอบีมเป็นตัวชี้ตำแหน่งในลักษณะหนึ่งมีรูปร่างเหมือนตัว I จะปรากฏขึ้นเมื่อจะพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลข ตัวชี้ตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความหมายเฉพาะของคำสั่งหลัก ๆ เช่น อาจเป็นลูกศร เป็นกากบาท
i&dabbr. incision and drainage
i'd(ไอด) ดูI would, I should หรือ I had
i'll(ไอลฺ) abbr. I shall, I will
i'm(ไอม) abbr. I am
i've(ไอ'ว) abbr. I have
i.(ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย
i.c.b.m.abbr. intercontinental ballistic missile
i.d.(ไอ'ดี) บัตรประจำตัว, Syn. Identity card

Nontri Dictionary
iambic(n) จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ
ibis(n) นกกระสา, นกช้อน
ice(n) น้ำแข็ง, ความเย็นชา, ความเฉยเมย, สินบน
ICE ice cream(n) ไอศกรีม
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย, เย็นชา, เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
iceboat(n) เรือตัดน้ำแข็ง
ichthyology(n) สัตวศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยปลา
icicle(n) น้ำแข็งย้อย
icing(n) ครีมโรยหน้าขนม, น้ำตาลไอซิง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
I owe you (IOU)หนังสือรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
I-head engineเครื่องยนต์แบบหัวรูปตัวไอ [ มีความหมายเหมือนกับ overhead-valve engine; OHV engine และ valve-in-head engine ] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
I.B.N.R.เกิดแล้วยังไม่รายงาน (ไอบีเอ็นอาร์) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
I.L.U. (Institute of London Underwriters)สถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอน (ไอแอลยู) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
i.o.p. (irrespective of percentage)ปราศจากขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
I.P.A. (International Phonetic Alphabet)ไอพีเอ (สัทอักษรสากล) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
I/O (input/output)ไอ/โอ (รับเข้า/ส่งออก, อินพุต/เอาต์พุต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
I/O bound-เน้นไอ/โอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
iamb; iambic footคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic dimeterมาตราไอแอมบ์สองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
i Pod (Digital music player)ไอพอด (เครื่องเล่นดนตรีระบบดิจิทัล) [TU Subject Heading]
I-DEASไอ-เดียส์ [TU Subject Heading]
I2C (Computer bus)ไอทูซี (บัสคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
IAAไอเอเอ, ดู indole acetic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iatrogenicการติดเชื้อโคยการกระทำของแพทย์ [การแพทย์]
Iatrogenicจากการกระทำของแพทย์, เกิดจากแพทย์เป็นผู้ทำ, จากการกระทำของแพทย์, ซึ่งเกิดจากแพทย์ [การแพทย์]
Iatrogenic Changesการเปลี่ยนแปลงกายรูปวิทยาโดยการกระทำของแพทย์ [การแพทย์]
Iatrogenic Diseaseไออะโทรเจนิก, โรคหมอทำ; โรคหมอทำ [การแพทย์]
Iatrogenic Disease, Complexโรคหมอทำประเภทสลับซับซ้อน [การแพทย์]
Iatrogenic Disease, Simpleโรคหมอทำประเภทตรงไปตรงมา [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i[ไอ] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ฉัน
i already pick the company stamp ((v) )i already pick the company stamp
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my hในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งมายัง ฯพณฯ ท่านด้วย
I beg your pardon(phrase) ฉันขอโทษ
i don't give a damnฉันไม่ห่วง
I love youI love you
I love youI love you
I love you[ไอ เลิฟ ยู] ฉันรักคุณ
i owe you(n) หนังสือรับสภาพหนี้, Syn. IOU
i told you so[ไอ โทล ยู โซ] (jargon) ฉันบอกคุณแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I win. ฉันชนะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I think-- ผมว่า-- Mannequin (1987)
- And who is he? -- In the Name of the Father (1993)
- I know. ผมรู้ Good Will Hunting (1997)
I know. ฉันรู้ City of Angels (1998)
I do. ยอมรับ The Story of Us (1999)
I am. ผมสนใจ Bicentennial Man (1999)
I will. ตกลง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I see เออ Bad Guy (2001)
I see. ฉันรู้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I see. งั้นหรือ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I know. แต่... The Great Jang-Geum (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i10 people were packed into the small room.
i1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
i1980 was the year when I was born.
i1990 saw many incidents.
i2001 is the year when the 21st century begins.
i2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
i2. Cut the radishes into long sticks.
i3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
i3 multiplied by 5 is 15.
i4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
i4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
i4-speed automatic transmission is available as an option.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รายบุคคล(adj) individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ระหว่างชาติ(adj) international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ(adj) international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ยาฉีด(n) intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai Definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
ความนัย(n) implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ความสำคัญ(n) importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
ภาษีเงินได้(n) income tax, Syn. ภาษีรายได้, Example: ผู้มีรายได้มากจากการประกอบอาชีพต้องเสียภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีรายได้(n) income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภิญโญ(adv) more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิญโญภาพ(n) higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาบิดจัน[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [ m ]
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)

CMU Pronouncing Dictionary
I AY1
E IY1
EE IY1
IB AY1 B IY1
I. AY1
IA IY1 AH0
IB IH1 B
E. IY1
EK IY1 K EY1
ID IH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary
E (n) ˈiː (ii1)
I (n) (ai)
e (n) ˈiː (ii1)
i (n) ˈaɪ (ai1)
EC (n) ˌiːsˈiː (ii2 s ii1)
IQ (n) ˌaɪkjˈuː (ai2 k y uu1)
eg (n) ˌiːʤˈiː (ii2 jh ii1)
id (n) ˈɪd (i1 d)
ie (n) ˌaɪˈiː (ai2 ii1)
if (cc) ɪf (i f)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be #5 [Add to Longdo]
[wǒ, ㄨㄛˇ, ] I; me; my #6 [Add to Longdo]
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general #10 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must #24 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] it depends; think; to see; to look at #56 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration #83 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] in; at; to; from; by; than; out of #101 [Add to Longdo]
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior #119 [Add to Longdo]
如果[rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ, ] if; in case; in the event that #120 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
市場[いちば, ichiba] (n) ตลาด
[いちご, ichigo] (n) สตรอเบอร์รี่
一時[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวลาหนึ่ง
銀杏[いちょう, ichou] (n) ต้นแปะก๊วย
遺伝[いでん, iden] (n) พันธุกรรม
井戸[いど, ido] (n) บ่อน้ำ
緯度[いど, ido] (n) เส้นรุ้ง, Ant. 経度
移行[いどう, idou] (vt) เคลื่อนย้าย
異動[いどう, idou] (n) การโยกย้าย (บุคลากร)
[いえ, ie] (n) บ้าน

Longdo Unapproved JP-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
言い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt) ทะเลาะ
いいえ[いいえ, iie, iie , iie] (n) ไม่ใช่, เปล่า
言い寄る[いいよる, iiyoru] (vt) พูดเกี้ยว, จีบ
医院[いいん, iin] (n) คลีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค, See also: R. 病院、診療室
胃炎[いえん, ien] (n) โรคกระเพาะ
硫黄[いおう, iou] (n) กำมะถัน (ธาตุ), See also: R. sulfur
異音する[いおんする, ionsuru] (n, vt) เกิดเสียงดัง
異音する[いおんする, ionsuru] (n, vt) เกิดเสียงดังผิดปรกติ
胃潰瘍[いかいよう, ikaiyou] (n) โรคแผลในกระเพาะอาหาร, See also: R. stomach ulcer
移管[いかん, ikan] (n) การโอนหน้าที่หรือความรับผิดชอบให้หน่วยงานอื่นทำ

Saikam JP-TH-EN Dictionary
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] TH: เปลี่ยนใหม่หมด  EN: complete change
致す[いたす, itasu] TH: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด)  EN: to do (pol)
一行[いっこう, ikkou] TH: ทั้งขบวน
意見[いけん, iken] TH: ความคิดเห็น
挑む[いどむ, idomu] TH: เสี่ยง  EN: to challenge
至る[いたる, itaru] TH: ไปถึง
印紙[いんし, inshi] TH: อากรที่ชำระให้รัฐบาล  EN: a stamp
一本[いっぽん, ippon] TH: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น  EN: one long thing

Longdo Approved DE-TH
ichผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า
ich(pron) ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1รูปประธาน) เช่น Ich bin groß.
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
Ich vermisse dich.ฉันคิดถึงคุณ
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ich muss mal(slang) ต้องการเข้าห้องน้ำ
im Gegenzug(adv) โดยแลกกับ/โดยแลกเปลี่ยนกับ
infektion(n) การติดเชื้อ
infektion(n) การติดเชื้อ
Isuzu(uniq) อีซูซุ

DING DE-EN Dictionary
Infologie { f }infology [Add to Longdo]
in Acht nehmento take care of [Add to Longdo]
in Alpennähenear the Alps [Add to Longdo]
in Anbetracht; unter Berücksichtigungin consideration of; by taking into consideration [Add to Longdo]
in der Annahme, dass ...; gesetzt den Fall, dass ...assuming that; supposing that [Add to Longdo]
in Anschauung versunkenlost in contemplation [Add to Longdo]
im Anschluss ansubsequent to [Add to Longdo]
in Anspruch nehmento make a draft on [Add to Longdo]
im Anstiegon the upward plane [Add to Longdo]
im Anzug sein (Gewitter)to brew [Add to Longdo]
im Aufstieg begriffen seinto be on the rise; to be rising [Add to Longdo]
im Auftrag des Kundenon behalf of the client [Add to Longdo]
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
ins Auge sehento face [Add to Longdo]
ihr Auserwählterher number one man [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย, เขา, มัน
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
il n'y a que(phrase) มีเพียงสิ่งนั้นๆสิ่งเดียวเท่านั้น เช่น Il n'y a que toi qui me comprends. = มีเพียงเธอเท่านั้นที่เข้าใจฉัน
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง, See also: il fait, il fait du soleil
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน
intelligence[แองเตลยีจองซ] (n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: italien

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
in nomine domine(phrase) ในนามของพระเจ้า
intelligence(n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ
interior(n, vi, vt, adv, prep) ตกแต่งภายใน, Syn. ข้างใน

EDICT JP-EN Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
一介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
一個[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1, 1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1014 seconds, cache age: 2.145 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม