ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idk

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idk-, *idk*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา idk มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *idk*)
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
IDKI don't know

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
=ÆÆÀÃÐÜ×ÖÄ"×é=- ·­Ò룺kidkitten Peterfat С÷Ë óÍà У¶Ô£ºÐ¡÷Ë Ê±¼äÖ᣺ËÉÊó.. Veritas (2008)
... Midkine... Midkine Death Note: L Change the World (2008)
Midkine may be able to suppress the virus.บางที Midkine อาจจะช่วยกำจัดยับยั้งเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ Death Note: L Change the World (2008)
is it possible to artificially synthesize Midkine?เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างโปรตินสังเคราะห์เทียมขึ้นมาใช้ได้เอง Death Note: L Change the World (2008)
Midkine is abundant in a fetus.โปรตีนสังเคราะห์มีมากในทารกในครรภ์ Death Note: L Change the World (2008)
She was born three kilometers from the Lashkar headquarters in Muridke.เธอเกิดใน Muridkeห่างจาก สำนักงานใหญ่กองกำลังลาชคาร์แค่3กิโลเมตร Sad Professor (2011)
Phone Call History Address Book} They were all women.{Names: Nozaki (probably phone idk);เป็นผู้หญิงทั้งหมด The After-Dinner Mysteries (2013)
We'll bring you the story behind the plot in the following segment.{corneridk better word for next feature in a news show} a newscaster at TV Touto. {pun on tokyo i recommend TOKIO or something}{sign:เราขอนำเสนอเรื่องราวของข่าวนี้ในช่วงต่อไปค่ะ รายแรกคือ ซาวาดะ เอริ ผู้ประกาศข่าวของช่องทีวีโทโตะ The After-Dinner Mysteries (2013)
way. {idk find a better joke for this--I like it}มีสิครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
CompassEin Fluidkompass. Knife in the Water (1962)
That all he needs is a codebook, a cyanide pill and he's in business.Ein Agent brauche nur ein Codebuch und eine Zyanidkapsel... und schon ist er im Geschäft. Charade (1963)
It was epoxy glue.Es war EpoxidkIeber. Ice Station Zebra (1968)
The one significant difference between Parmen's blood and Alexander's is the concentration of kironide broken down by pituitary hormone.Die Unterschied zwischen Parmens und Alexanders Blut ist die Kironidkonzentration, die von Hormonen abgebaut wird. Plato's Stepchildren (1968)
Then they clamped, like, lid-locks on me eyes so that I could not shut them, no matter how hard I tried.Eine Lidklammer hinderte mich daran die Augen zu schließen, auch wenn ich es noch so sehr versuchte. A Clockwork Orange (1971)
She doesn't even know where I keep the key to the safety deposit box.Sie wei? nicht mal, wo der SchIusseI fur die GeIdkassette ist. The Towering Inferno (1974)
Together they conquered the jungles of Evridk.Gemeinsam eroberten sie den Urwald EvridkThe Mystery of the Third Planet (1981)
I mean, right now, clenched in her teeth right now, is a cyanide capsule.Genau in diesem Moment hat sie eine Zyanidkapsel zwischen den Zähnen. Saved by the Bells (1983)
If only we still wore those, uh, celluloid collars. That alone could blow us out.Wenn wir noch diese Zelluloidkrägen hätten, die allein würden uns hier raussprengen. Goliath Returns (1984)
Cecilia, open!Sidka! Mach auf! I Love, You Love (1989)
What you need to do is get yourself a Polaroid Instamatic.Ihr braucht eine Polaroidkamera. CB4 (1993)
The children threw ours in the toilet.- Eine was? Polaroidkamera, Jacques. The Visitors (1993)
You know, it is cougar season, and those things don't mess around.- Da draußen gibt es WiIdkatzen. Und die kennen kein Pardon. Boy Scoutz 'n the Hood (1993)
Captain, we're getting a coded signal from Earth Dome on Gold Channel 1.Captain, eine verschlüsselte Nachricht vom Erd-Dom auf GoIdkanaI 1 . Points of Departure (1994)
Computer, accept and decode Gold Channel signal.Computer, GoIdkanaInachricht entschlüsseln. Points of Departure (1994)
Well, that's why I brought this Polaroid.Deshalb habe ich diese Polaroidkamera dabei. Business Sucks (1994)
I got your favorite person in the whole universe on Gold Channel 3.Ihr LiebIingsmensch im Universum ist auf GoIdkanaI 3. Dust to Dust (1996)
- We've got visual.- Ich habe BiIdkontakt. Messages from Earth (1996)
Only the gold channels are still functioning, but those are for military business only.Nur die GoIdkanäIe funktionieren noch, aber die sind fürs militär reserviert. Point of No Return (1996)
- Do we have visual?- Mit BiIdkontakt. Lines of Communication (1997)
Could I be seeing Billy's asteroid body?Habe ich Billys Asteroidkörper gesehen? Nightmares (1997)
According to my tricorder readings, his water supply has been contaminated with a Iydroxide corrosive.Sein Wasservorrat wurde mit einem Lydroxidkorrosionsmittel kontaminiert. Rise (1997)
Activate Gold Channel one.Aktivieren Sie GoIdkanaI 1 . Babylon 5: A Call to Arms (1999)
... thissnappingturtlehandeddown .... diebeknackteSchiIdkröte hinterlassen hat. The Story of Us (1999)
Yes, a Polaroid. Good idea!Eine Polaroidkamera, gute Idee! A Hell of a Day (2001)
Shat on a turtle.Und dann hat sie auf 'ne Schildkrote geschissen! Auf 'ne SchiIdkrote geschissen! Austin Powers in Goldmember (2002)
Wenders really likes Polaroid camerasWenders steht auf Polaroidkameras. Madeleine (2003)
Team Mayans, what is the unsaturated hydroxysteroid ketone that is formed by the oxidation of steroids?Jetzt das Maya-Team. Wie nennt man das ungesättigte Steroidketon, das bei der Oxidation von Steroiden entsteht? The Challenge (2003)
Listen to me. We just lost one of Ali's men to a cyanide capsule hidden in his tooth.Einer von Alis Leuten hat sich mit einer Zyanidkapsel umgebracht. Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2003)
- OK, look. Your wife injected you with a cyanide caplet. We have to remove it right now.Elsa hat Ihnen eine Zyanidkapsel implantiert. Endgame (2003)
Plan B. We let him untie us. If he's laying on you. I will hit his neck with my hand.-Zuerst muss er uis die Háide losbiidei uid daii, weil er auf dir drauf liegt, daii erledige ich ihi... mit so 'm Haidkaiteischlag. Autobahnraser (2004)
The fore and aft sections have both been outfitted with titanium cutter heads, each of which can withstand or apply thrusts of up to 50 metric tonnes.Bug und Heck sind mit Schneidköpfen aus Titan ausgestattet, die einen Druck von 50 Metertonnen aushalten und auch ausüben können. Fallout (2004)
Modified to work in conjunction with the cutter heads.Modifiziert und an die Schneidköpfe angepasst. Fallout (2004)
Well, I'm doing a round of support for the Joseph Freidkin Memorial Fund for Spinal Cord Research and we're having our annual fundraiser next month.Nun ja, ich unterstütze zum Beispiel die Joseph-Freidkin-Stiftung für Rückenmarksforschung, und unsere jährliche Spenden-Gala ist nächsten Monat. Inside Man (2006)
If she was gangster, she'd have busted a cyanide cap in my s the minute i sniffed out her dog, but she didn't.Wenn Sie ein Gangster wäre, hätte sie eine Zyanidkapsel, in meinem Arsch, hochgehen lassen können, als ich das mit dem Hund 'rausbekommen hatte. Hat Sie aber nicht. Bitches (2007)
Taggart's cocktail affects a different peptide chain.Taggarts Cocktail wirkt auf eine andere Peptidkette. Maneater (2007)
In your biological avian, neurons contain an iron oxide crystal that aligns with magnetic north.In echten lebendigen Vögeln enthalten Neuronen ein Eisenoxidkristall, das sie nach Norden ausrichtet. Duck, Duck Goose (2007)
She got me a Polaroid camera and instead of looking at things for hours, I just photographed them.Sie gab mir einfach eine Polaroidkamera, und statt stundenlang Dinge anzusehen, fotografierte ich sie. 2 Days in Paris (2007)
How do you ignore justice O'Connor inhawaii housing authority v. Midkiff?Allodial. Wie können Sie Richter O'Connor in Hawaiianische Baubehörde vs. Midkiff ignorieren? The Big Floss (2007)
There's a reason we don't give multiple courses of corticosteroids.Es gibt einen Grund warum man nicht mehrere Kortikosteroidkuren verabreicht. Fetal Position (2007)
Your cyanide pill?Ihre Zyanidkapsel? Female Agents (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
MIDKIFF M IH1 D K IH0 F

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewindeschneidkluppe {f} [techn.]die stock [Add to Longdo]
Gewindeschneidkopf {m}die head [Add to Longdo]
Polaroidkamera {f}Polaroid camera [tm] [Add to Longdo]
Ratschen-Gewindeschneidkluppe {f}ratchet tap wrench [Add to Longdo]
Schneidklemmanschluss {m}compliant termination [Add to Longdo]
Schneidklemmfederleiste {f}IDC-receptacle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top