Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ meaning แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


97 ผลลัพธ์ สำหรับ meaning  M IY1 N IH0 NG
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -meaning-, *meaning*, mean

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
meaning(n) ความหมาย, Syn. significant, sense
meaning(n) จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก, Syn. purpose, aim, design, goal
meaning(n) ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์
meaningly(adv) อย่างมีความหมาย
meaningful(adj) ซึ่งมีความหมาย, See also: สำคัญ, Syn. significant, great, Ant. insignificant, unimportant
meaningless(adj) ซึ่งไร้ความหมาย, Syn. insignificant, vague, unimportant
meaningfully(adv) อย่างมีความหมาย, Syn. significantly
meaninglessly(adv) อย่างไร้ความหมาย
meaningfulness(n) การมีความหมาย
meaninglessness(n) การไร้ความหมาย, Syn. futility

Hope Dictionary
meaning(มีน'นิง) n. ความหมาย, จุดประสงค์, ความสำคัญ. adj. มีความหมาย, มุ่งหมายไว้, ตั้งใจไว้., See also: meaningly adv.
meaningful(มีน'นิงฟูล) adj. มีความหมาย, สำคัญ., See also: meaningfully adv. meaningfulness n., Syn. significant
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย, ไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
unmeaning(อันมีน'นิง) adj. ไม่มีความหมาย, ไม่มีความรู้สึก, หน้าตาเฉย, ตีหน้าตาย., See also: unmeaningly adv. unmeaningness n., Syn. cool, unfeeling
well-meaning(เวล'มี'นิง) adj. มีความหมายดี, มีเจตนาดี, หวังด'

Nontri Dictionary
meaning(adj) มีความหมาย, ตั้งใจ, มุ่งหมาย, มีเจตนา
meaning(n) ความหมาย, นัย, คำแปล, เป้าหมาย, ความสำคัญ
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย, ไม่สำคัญ, ไร้ค่า

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Meaning (Psychology)ความหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Meaningfulnessการจัดบทเรียนให้มีความหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's the meaning of this? นี่มันหมายความว่ายังไง The Great Dictator (1940)
What's the meaning of this? นี่มันไม่ตลกนะ The Great Dictator (1940)
"What is the meaning of man's existence?" การประสบความสำเร็จ ของมนุษย์คืออะไร Oh, God! (1977)
"Neo", meaning "new", and "lithic", l-T-H-l-C, meaning "stone". "เนโอ," หมายถึง "ใหม่", และ"ลิทิค", l-T-H-l-C, หมายถึง "กล้อนหิน." Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- No, sorry. I said "no" meaning yes. - ไม่ใช่ ผมขอโทษ ผมบอกว่า "ไม่" หมายความว่า ใช่ Clue (1985)
- "No" meaning yes? - "ไม่" หมายความว่า ใช่? Clue (1985)
Meaning what? - ฉันชอบให้เป็นครอบครัวอีก *batteries not included (1987)
"She will know my meaning because I will give her this swan, เธอจะเข้าใจความหมายของฉัน เพราะฉันจะมอบหงส์นี้ให้เธอ The Joy Luck Club (1993)
I think you misunderstand the meaning of the word. คุณเพี้ยนรึไง Schindler's List (1993)
That you know the meaning of the word "gratitude." เรื่องที่คุณรู้จักบุญคุณคน Schindler's List (1993)
Meaning the other papers. หมายความว่าผลสอบของทุกคน Wild Reeds (1994)
I considered the meaning of the truth... of being... and God. พิจารณาความหมายของความจริง ของการเป็นคน และพระเจ้า Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meaning"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
meaningAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
meaningAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
meaningAs one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.
meaningAt present "consume all consumable resources" is assigned as the operational meaning of TETRA.
meaningCan you get at the meaning of this passage?
meaningCan you make out the meaning easily?
meaningCare over the particulars only has meaning once it gets across to customers.
meaningDon't use any words whose meanings you don't know well.
meaningDo you know the meaning of this word?
meaningEverything that has meaning can be called language.
meaningExaminations interfere with the real meaning of education.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความนัย(n) implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
มีความหมาย(v) meaningful, Syn. สื่อความหมาย, Ant. ไร้ความหมาย, Example: คำสองคำนี้มีความหมายต่างกัน ต้องระวังในการเลือกใช้ให้ดี, Thai Definition: สื่อความในภาษาได้ว่าหมายถึงอะไร
รกสมอง(adj) meaningless, See also: absurd, Example: เรื่องรกสมองแบบนี้ คุณจะไปคิดมากทำไม, Thai Definition: ที่ไม่มีประโยชน์
เงื่อนความ(n) conditional meaning, See also: meaning under a condition, Count Unit: ความ, Thai Definition: ความที่มีความหมายเป็นเงื่อนไข
คำแปล(n) meaning, See also: explanation, exposition, Syn. คำอธิบาย, คำนิยาม, Example: ผู้ทำพจนานุกรมจะต้องหาคำแปลที่สั้นที่สุดและชัดเจนที่สุดมาใช้
ความหมาย(n) meaning, See also: sense, denotation, Example: การแปลเอกสารต้องรักษาความหมายเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด
ไม่ได้ศัพท์(adv) meaningless, See also: senseless, hasty, insignificant, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, Example: เสียงดนตรีดังมากจนฟังเสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์, Notes: (กลอน)
นัย(n) significance, See also: meaning, trace, hint, consequence, point, Syn. ความหมาย, ความสำคัญ, Example: หัวหน้าพรรคเสรีธรรมพูดเป็นนัยว่ารัฐบาลอาจลาออก, Notes: (บาลี)
นัยสำคัญ(n) significance, See also: meaning, trace, hint, consequence, point, theme, Thai Definition: ความหมายที่เป็นข้อสำคัญทางสถิติ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [ prefix meaning ancient, prime, primary, primordial ]  FR: [ préfixe indiquant l'ancienneté ]
จำกัดความ[jamkatkhwām] (v) EN: define ; give meaning of word  FR: définir ; donner la signification
คำนิยาม[khamniyām] (n) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition  FR: définition [ f ]
ความหมาย[khwāmmāi] (n) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation  FR: signification [ f ] ; sens [ m ] ; interprétation [ f ] ; définition [ f ]
กินความ[kinkhwām] (v) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications
นัย[nai = naya] (n) EN: meaning ; sense ; significance  FR: signification [ f ] ; sens [ m ]
เนื้อความ[neūakhwām] (n) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text  FR: contenu [ m ] ; substance [ f ]
เงื่อนความ[ngeūoen khwām] (n, exp) EN: conditional meaning ; meaning under a condition
พจนารถ[phojanāt] (n) EN: meaning of a word ; sense of a word
เสียเกียรติ[sīa kīet] (adj) EN: undignified ; demeaning

CMU Pronouncing Dictionary
MEANING M IY1 N IH0 NG
MEANINGS M IY1 N IH0 NG Z
MEANINGFUL M IY1 N IH0 NG F AH0 L
MEANINGLESS M IY1 N IH0 NG L AH0 S
MEANINGFULLY M IY1 N IH0 NG F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
meaning (v) mˈiːnɪŋ (m ii1 n i ng)
meanings (n) mˈiːnɪŋz (m ii1 n i ng z)
meaningly (a) mˈiːnɪŋliː (m ii1 n i ng l ii)
meaningful (j) mˈiːnɪŋfəl (m ii1 n i ng f @ l)
meaningless (j) mˈiːnɪŋləs (m ii1 n i ng l @ s)
meaningfully (a) mˈiːnɪŋfəliː (m ii1 n i ng f @ l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
意义[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] meaning; significance, #745 [Add to Longdo]
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed, #4,109 [Add to Longdo]
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation, #6,769 [Add to Longdo]
语义[yǔ yì, ㄩˇ ㄧˋ, / ] meaning of words; semantic, #17,140 [Add to Longdo]
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, / ] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes, #28,141 [Add to Longdo]
词义[cí yì, ㄘˊ ㄧˋ, / ] meaning of a word, #32,032 [Add to Longdo]
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, / ] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech, #40,501 [Add to Longdo]
含意[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, ] meaning, #41,845 [Add to Longdo]
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, ] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended, #43,428 [Add to Longdo]
语意[yǔ yì, ㄩˇ ㄧˋ, / ] meaning; content of speech or writing; semantic, #46,471 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Bedeutung { f } | Bedeutungen { pl }meaning | meanings [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
うだうだ[udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless [Add to Longdo]
うんたら[untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
えへらえへら[eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6, 慣れっこ, ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
こじつける[kojitsukeru] (v1, vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning) [Add to Longdo]
イミフ[imifu] (adj-na) (abbr) (sl) (See 意味不明) of uncertain meaning; ambiguous [Add to Longdo]
オバむ[oba mu] (v5m) (sl) (pun on バラク・オバマ) (See 拒む) (various meanings, including) to chant, "Yes we can, yes we can!" [Add to Longdo]
コンパニオン[konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4028 seconds, cache age: 2.365 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม