Search result for

sip

(100 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sip-, *sip*.
English-Thai: Longdo Dictionary
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sip    [VT] จิบ, See also: ชิม, Syn. drink in, sup, sample, taste
sip    [VI] จิบ, See also: ชิม, Syn. drink in, sup, sample, taste
siphon    [VT] ถ่ายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำ, See also: ดูดน้ำออกด้วยหลักความกดอากาศ, Syn. conduct, pipe, transmit
siphon    [N] ท่อที่ใช้ทำกาลักน้ำ
siphon off    [PHRV] ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย, Syn. siphon out

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sipes; knife cutsร่องดอกละเอียด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
siphonท่อ [สาหร่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
siphonogamousไซโฟโนแกมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
siphonosteleไซโฟโนสตีล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siphon กาลักน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
siphonsiphon, กาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
siphonsiphon, ท่อเชื่อมกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
siphonsiphon, ทางน้ำใต้ดินแบบกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Siphon barometerบารอมิเตอร์แบบไซฟอน หรือกาลักน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
siphon spillwaysiphon spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sipI enjoy sipping on a Margarita with salt around the rim.
sipI had to sip the coffee because it was too hot.
sipHe sipped the hot coffee slowly.
sipMaking love to a expressionless woman is like sipping soup without any seasoning.
sipIt's nice to sip and savour drinks other than beer as well from time to time.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sip(ซิพ) vt.,vi. จิบ,ดื่มทีละนิด,ดื่มจิบ n.. การจิบ,การดื่มทีละนิด,การดื่มจิบ,ปริมาณเล็กน้อยของการจิบ ,ซิป <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า single in-line processor หมายถึง แผ่นวงจรขยายหน่วยความจำคล้าย ๆ กับ SIMM ผิดกันแต่ว่า SIP นั้นประกอบด้วยเข็มเล็ก ๆ เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมาต่อเอาเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลยดู SIMM เปรียบเทียบ, Syn. tipple,nip,imbibe
siphon(ไซ'เฟิน) n. กาลักน้ำ,ท่อดูดของสัตว์,ท่อเก็บน้ำ. vt.,vi. ถ่ายของเหลวโดยใช้ท่อดูดดังกล่าว., Syn. syphon., See also: siphonal,siphonic adj.
diabetes insipidusโรคเบาจืด
dissipate(ดิส'ซะเพท) vt. ทำให้กระจาย,ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา., See also: dissipater n. ดูdissipate dissipator n. ดูdissipate dissipative adj. ดูdissipate
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
gossip(กอส'ซิพ) n. การ (คำ) นินทา,การ (คำ) ซุบซิบ,คนที่ชอบนินทาคน vi. นินทา,ซุบซิบ., See also: gossipingly adv. gossipy adj., Syn. hearsay, See also: gossipry n.
gossipmonger(n. คนที่ชอบนินทาคนอื่น,คนที่ชอบซุบซิบ
gossipy(กอส'ซะพี) adj. ชอบนินทา,ชอบซุบซิบ., See also: gossipiness n.
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll

English-Thai: Nontri Dictionary
sip(vt) จิบ
siphon(n) ท่อเก็บน้ำ,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
gossip(n) คำนินทา,การซุบซิบนินทา
gossip(vi) พูดซุบซิบ,นินทา,กล่าวขวัญถึง
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซด    [V] sip, See also: nip, imbibe, Syn. จิบ, Example: เธอปล่อยให้สามีซดกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์อยู่คนเดียวตรงบริเวณหน้าบ้าน, Thai definition: อาการที่กินน้ำร้อน น้ำชา หรือน้ำแกงร้อน ทีละน้อยๆ
กาลักน้ำ    [N] siphon, See also: syphon, Example: ท่านจะทำโครงการผันน้ำจากแม่โขงด้วยระบบกาลักน้ำ, Thai definition: เครื่องมืออย่างง่ายซึ่งอาศัยความดันของอากาศเพื่อใช้ถ่ายเทของเหลวออกจากภาชนะ โดยใช้หลอดหรือท่อที่ใช้ถ่ายเทของเหลวจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า โดยไหลผ่านระดับที่สูงกว่าระดับทั้ง 2 นั้น
จิบ    [V] sip, See also: taste, drink, Syn. ลิ้ม, Example: นายทหารกุมกำลังของกองทัพบกร่วมวงจิบสุราสรวลเสเฮฮากันอยู่ในงานเลี้ยงต้อนรับนายทหารใหม่ของเหล่าปืนใหญ่, Thai definition: ดื่มทีละนิด
ดื่ม    [V] drink, See also: sip, swallow a liquid, Example: เขาชอบดื่มยิน รัมมี่และเล่นไพ่, Thai definition: กินของเหลวเช่นน้ำ
ถอน    [V] drink, See also: sip, guzzle, gulp, Example: รุ่งเช้าผมต้องตื่นขึ้นมาถอน เพื่อให้สร่างเมา, Thai definition: ดื่มเหล้าโดยถือว่าแก้เมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip   
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab   
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck   FR: boire à petites gorgées ; siroter

CMU English Pronouncing Dictionary
SIP    S IH1 P
SIPP    S IH1 P
SIPS    S IH1 P S
SIPE    S AY1 P
SIPLE    S AY1 P AH0 L
SIPOS    S AY1 P OW0 Z
SIPES    S AY1 P S
SIPPED    S IH1 P T
SIPPLE    S IH1 P AH0 L
SIPHON    S AY1 F AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sip    (v) (s i1 p)
sips    (v) (s i1 p s)
siphon    (v) (s ai1 f @ n)
sipped    (v) (s i1 p t)
siphons    (v) (s ai1 f @ n z)
sipping    (v) (s i1 p i ng)
siphoned    (v) (s ai1 f @ n d)
siphoning    (v) (s ai1 f @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
ゴシップメーカー[, goshippume-ka-] (n) gossip maker [Add to Longdo]
サイフォン;サイホン[, saifon ; saihon] (n) siphon [Add to Longdo]
プラズモン[, purazumon] (n) plasmon (quasiparticle resulting from the quantization of plasma oscillations) [Add to Longdo]
ミシシッピ鰐[ミシシッピわに, mishishippi wani] (n) (uk) American alligator (Alligator mississippiensis) [Add to Longdo]
ルリスズメダイ属[ルリスズメダイぞく, rurisuzumedai zoku] (n) Chrysiptera (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
悪舌[あくぜつ;あくした, akuzetsu ; akushita] (n) evil tongue; gossip [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] sip; spit [Add to Longdo]
啜饮[chuò yǐn, ㄔㄨㄛˋ ˇ, / ] sip [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] sip [Add to Longdo]
四平[Sì píng, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ, ] Siping prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China [Add to Longdo]
四平市[Sì píng shì, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Siping prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] sip; suck [Add to Longdo]
虹吸管[hóng xī guǎn, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ, ] siphon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゴシップ[ごしっぷ, goshippu] GOSIP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sip \Sip\, v. i.
   To drink a small quantity; to take a fluid with the lips; to
   take a sip or sips of something.
   [1913 Webster]
 
      [She] raised it to her mouth with sober grace;
      Then, sipping, offered to the next in place. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sip \Sip\, n.
   1. The act of sipping; the taking of a liquid with the lips.
    [1913 Webster]
 
   2. A small draught taken with the lips; a slight taste.
    [1913 Webster]
 
       One sip of this
       Will bathe the drooping spirits in delight
       Beyond the bliss of dreams.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A sip is all that the public ever care to take from
       reservoirs of abstract philosophy.  --De Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sip \Sip\ (s[i^]p), v. t. [imp. & p. p. {Sipped} (s[i^]pt); p.
   pr. & vb. n. {Sipping}.] [OE. sippen; akin to OD. sippen, and
   AS. s?pan to sip, suck up, drink. See {Sup}, v. t.]
   1. To drink or imbibe in small quantities; especially, to
    take in with the lips in small quantities, as a liquid;
    as, to sip tea. "Every herb that sips the dew." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw into the mouth; to suck up; as, a bee sips nectar
    from the flowers.
    [1913 Webster]
 
   3. To taste the liquor of; to drink out of. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       They skim the floods, and sip the purple flowers.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sip
   n 1: a small drink
   v 1: drink in sips; "She was sipping her tea"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIP
     SCSI-3 Interlocked Protocol (SAM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIP
     Session Initiation Protocol (IETF, VoIP, ENUM, RFC 2543)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIP
     Simulated Input Processor
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIP
     SMDS Interface Protocol (SMDS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIP
     Strategische InformationsPlanung (IM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIP
     Symbolic Input Program
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top