ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gossipy

G AA1 S AH0 P IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gossipy-, *gossipy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gossipy[ADJ] ซึ่งซุบซิบ, See also: ซึ่งนินทา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gossipy(กอส'ซะพี) adj. ชอบนินทา,ชอบซุบซิบ., See also: gossipiness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, that gossipy bitch!โอ๊ย ยัยขี้นินทานี่ The Herb Garden Germination (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากมอม[ADJ] gossipy and meddlesome, See also: long-tongued, Syn. ปากหมา, ปากเสีย, Example: แถวปากซอยจะมีกลุ่มนักเลงปากมอมคอยแซวเด็กสาวที่เดินผ่านไปมา
ปากเบา[ADJ] gossipy, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากพล่อย, Example: ถ้าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็ต้องเลิกเป็นคนหูเบา ปากเบา, Thai definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากเสีย[ADJ] gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง
ปากเสีย[ADJ] gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากบอน[adj.] (pākbøn) EN: gossipy ; gossipy ; big mouthed ; tale bearing   FR: cafardeur ; indiscret
ปากคัน[X] (pāk khan) EN: loose-tongued ; gossipy   FR: cancanier

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSSIPY G AA1 S AH0 P IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschwätzig; klatschhaft; klatschsüchtig {adj} | geschwätziger; klatschhafter; klatschsüchtiger | am geschwätzigsten; am klatschhaftesten; am klatschsüchtigstengossipy | more gossipy | most gossipy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口喧しい;口やかましい[くちやかましい, kuchiyakamashii] (adj-i) (1) nagging; critical; (2) talkative; gossipy [Add to Longdo]
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gossipy \Gos"sip*y\, a.
   Full of, or given to, gossip.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gossipy
   adj 1: prone to friendly informal communication [syn: {chatty},
       {gossipy}, {newsy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top