Search result for

lit

(200 entries)
(1.3229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lit-, *lit*
English-Thai: Longdo Dictionary
little cormorant(n name uniq ) นกกาน้ำเล็ก
little finger(n) นิ้วก้อย
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lit[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1, See also: จุดไฟ
lit[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1, See also: จุดไฟ
lit[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light2, Syn. literature
liter[N] ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน), Syn. litre
lithe[ADJ] โค้งงอได้, Syn. lissome, flexible
lithe[ADJ] อ่อนช้อย (เช่น การเต้นบัลเล่ย์)
litre[N] ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน), Syn. liter
litany[N] เพลงสวด, See also: บทสวด
litchi[N] ลิ้นจี่, Syn. lichee, lichi, lychee
litmus[N] กระดาษลิตมัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lit(ลิท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ light (จุดไฟ,ลง,ลงจากม้า..)
litany(ลิท'ทะนี) n. เพลงสวดหรือการอธิษฐานแบบตอบถามที่ต่อเนื่องกัน
litchi(ลี'ชี) n. ต้นลิ้นจี่ pl., See also: litchis, Syn. lichee,lichi
liter(ลิท'เทอะ) n. ลิตร., Syn. litre
literacy(ลิท'เทอระซี) n. ความสามารถอ่านออกเขียนได้, การรู้หนังสือ
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
literature(ลิททะเร'เชอะ) n. วรรณคดี,อักษรศาสตร์,อาชีพนักอักษรศาสตร์,ผลงานประพันธ์,ผลงานวรรณคดี,สิ่งตีพิมพ์,สรรพหนังสือ, Syn. writings,letters
lithe(ไลธฺ) adj. งอได้,โค้งได้,อรชร,อ่อนระทวย., See also: litheness n., Syn. lithesome

English-Thai: Nontri Dictionary
lit(vt) pt และ pp ของ light
litany(n) การสวดมนตร์,การอธิษฐาน,เพลงสวด
literacy(n) การรู้หนังสือ
literal(adj) ตามตัวอักษร,แท้จริง
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
literary(adj) ทางวรรณคดี,เกี่ยวกับการประพันธ์,ในเชิงอักษรศาสตร์
literate(adj) รู้หนังสือ,มีการศึกษา,มีความรู้
literature(n) วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์
lithe(adj) อ่อน,ดัดได้,โค้งได้
lithograph(n) รูปพิมพ์หิน,สิ่งพิมพ์เรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
literacyการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy ratioอัตราส่วนการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy statisticsสถิติการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy testการทดสอบการรู้หนังสือ (เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
literalสัญพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
literal construction; literal methodวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal equationสมการเชิงตัวอักษร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
literal meaning of the wordsถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal method; literal constructionวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literary criticismวรรณคดีวิจารณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Litchiลิ้นจี่ [TU Subject Heading]
Literacyการรู้หนังสือ [TU Subject Heading]
Literacyการรู้หนังสือ [การแพทย์]
Literacy programsโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Literacy Rateอัตราผู้อ่านออกเขียนได้ [การแพทย์]
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Literary artความสามารถทางการประพันธ์ [TU Subject Heading]
Literary awardรางวัลวรรณกรรม
รางวัลวรรณกรรม (Literary award) หมายถึง รางวัลที่มอบให้เป็นเกียรติยศแก่ผู้เขียนหรือผู้วาดภาพประกอบสำหรับการสร้างผลงานที่เฉพาะเจาะจงหรือการรับรู้ในผลงานที่โดดเด่น โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่การตัดสินใจของผู้ตัดสินที่มีคุณภาพ ผู้ได้รับรางวัลวรรณกรรมและรางวัลที่ได้รับเป็นประจำทุกปีส่วนมากจะได้รับเงินทุนจากเอกชนหรือมูลนิธิ ซึ่งรางวัลที่ได้นี้อาจรวมทั้งเหรียญรางวัล เงินทุนและ / หรือการได้รับรางวัลเงินสด การรับรู้มักจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายของผลงานของผู้ได้รับรางวัลให้มากขึ้น และยังหมายถึงความก้าวหน้าในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ด้วย รางวัลวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ส่วนในสหรัฐอเมริการางวัลที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดี คือ รางวัลพูลิตเซอร์ สำหรับในประเทศไทย ได้แก่ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Literary collectionsรวมวรรณกรรมหลายรูปแบบ [TU Subject Heading]
Literary prizesรางวัลทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Literature Review (n phrase) การทบทวนงานวิจัย, การกล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
See also: S. Related Research,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
I should feel so blessed that you would include me in your little group.ที่จะได้ถูกรวมอยู่ในกลุ่มเล็กๆของเธอหนะ The Serena Also Rises (2008)
- All this thanks to little Jenny Humphrey. - Ah, the girl is quite a talent.ต้องขอบคุณเจนนี่ ฮัมฟรีย์จริงๆ // เธอมีพรสวรรค์มากๆเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Looks like little J. just started her own trend-- wearing a bull's-eye on her back.ดูเหมือนว่าลิตเติล เจ เพิ่งเริ่มสร้างกระแสของเธอ โดยการติดเป้าไว้กลางหลังของตัวเองซะแล้วซิ The Serena Also Rises (2008)
Even the most Chivalrous knight is not above a little romantic retaliation.ถึงแม้ว่าอัศวินอันทรงเกียรติที่สุด ก็หนีความโรแมนติกบน การแก้แค้นไม่ได้ The Ex-Files (2008)
We can either let everyone else tell us how we should be jealous and compete, or we can just deal with it and try to preserve at least a little of our friendship.เราจะให้คนอื่นๆ พูดได้ว่า เราต่างหึงหวงและแข่งขันกัน หรือเราจัดการมันซะ แล้วพยายามยุติมัน The Ex-Files (2008)
Oh, little J., just because we've been ignoring you doesn't mean we've forgotten.โอ้ เจน้อย ที่พวกเราเมินเธอน่ะ ไม่ได้หมายความว่าเราลืม เรื่องไปแงล้วนะ The Ex-Files (2008)
I had margaurite make you up a little something.ชั้นมีมาการิต้ามาให้เธอ The Ex-Files (2008)
I have to say, I was pecting a little more now that you're seniors.ที่จริงฉันหวังไว้มากกว่านี้ด้วยซ้ำ พวกเธอเป็นซีเนียร์แล้วนะ The Ex-Files (2008)
See, I was thinking something a little more tangible.ฉันมาคิดถึงสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อย The Ex-Files (2008)
What a lovely little gallery.ช่างเป็นแกลเลอรี่ที่น่ารักอะไรเช่นนี้ The Ex-Files (2008)
Thanks to your little performance last week, the hrd and I are better than ever.ขอบใจสำหรับการแสดงจิ๊บจ้อย ของเธอเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ลอร์ดและฉันดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
litNow the Little House only saw the sun at noon, and didn't see the moon stars at night at all because light of the city were too bright.
litA little walk will give you a good appetite for breakfast.
litYou're considerate but don't you think you might not need to work a little more at understanding the niceties of the human sprit.
litI remember you often went to Betty's house to tea when you were a little girl.
litThe detective questioned literally thousands of people about the incident.
litHe saved all of what little money he earned.
litWe had little water.
litGovernment spending is getting a little out of hand.
litI was only a little child then.
litI have little know ledge of biochemistry.
litGenerally speaking, there is little rain here in June.
litI took it in a literal sense.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเล็ก[N] little kid, See also: kiddy, kiddie, little child, Syn. เจ้าตัวเล็ก, ลูกเล็ก, Example: แม่ไม่ค่อยอยากไปไหนไกลๆ เพราะเป็นห่วงเจ้าตัวเล็กที่บ้าน, Thai definition: เป็นคำที่เรียกลูกเล็กๆ อย่างเอ็นดู
ล.[CLAS] litre; liter, Syn. ลิตร
ไม่เท่าไหร่[ADV] little, See also: not much, not many, Syn. ไม่มาก, Ant. มาก, Example: มีของเหลืออีกไม่เท่าไหร่ในกล่อง
สักหน่อย[ADV] little, See also: a little bit, Syn. สักนิด, สักนิดสักหน่อย, Ant. ทั้งหมด, Example: อากาศเย็นๆ แบบนี้ได้กินอาหารประเภทหม้อไฟร้อนๆ สักหน่อยจะช่วยให้ทั้งอิ่มทั้งอุ่นขึ้นมาทันที, Thai definition: เพียงเล็กน้อย
ขลุกขลิก[ADJ] little, See also: small, Thai definition: ที่มีน้ำน้อย
ลิตร[CLAS] liter, See also: litre, Example: รัฐบาลได้ตัดสินใจขึ้นภาษีน้ำมันเบนซินอีกลิตรละ 1 บาท, Thai definition: ชื่อหน่วยมาตราตวงตามวิธีเมตริก เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เทียบกับอัตราวิธีประเพณีเท่ากับ 1 ทะนานหลวง
วรรณกรรมชิ้นเอก[N] literary masterpiece, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช
วรรณคดี[N] literature, Example: การวิจารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผู้เสพวรรณคดีที่มีมาพร้อมกับการแต่ง อันเป็นกิจกรรมของผู้สร้าง, Thai definition: งานที่เขียนหรือแต่งขึ้น และเรื่องเล่าทั่วๆ ไป
วรรณกรรม[N] literature, See also: literary works, writings, Example: ถ้าเธอได้อ่านเรื่องราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะทำให้จิตใจดีขึ้นก็ได้, Thai definition: งานหนังสือ
เล็กๆน้อยๆ[ADJ] small, See also: little, tiny, slight, Syn. นิดๆ หน่อยๆ, Example: เขาทำงานประณีตมาก ให้ความสนใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIT    L IH1 T
LITZ    L IH1 T S
LITS    L IH1 T S
LITE    L AY1 T
LITT    L IH1 T
LITA    L IY1 T AH0
LITEM    L AY1 T EH0 M
LITHE    L AY1 DH
LITCO    L IH1 T K OW2
LITEM    L IY1 T EH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lit    (v) (l i1 t)
liter    (n) (l ii1 t @ r)
lithe    (j) (l ai1 dh)
litre    (n) (l ii1 t @ r)
litany    (n) (l i1 t @ n ii)
litchi    (n) (l ai1 ch ii)
litmus    (n) (l i1 t m @ s)
litres    (n) (l ii1 t @ z)
litter    (v) (l i1 t @ r)
little    (n) (l i1 t l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Literatur(n) |die, meistens Sg.| วรรณคดี, วรรณกรรม, ผลงานประพันธ์, สิ่งตีพิมพ์
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Politik(n) |die,nur Sing.| การเมือง, See also: adj. politisch ที่เกี่ยวกับการเมือง
Politiker(n) |der, pl. Politiker| นักการเมือง, See also: die Politikerin
politischเกี่ยวกับการเมือง
politische, See also: politisch
politischen, See also: politisch
Koalition(n) |die, pl. Koalitionen| พรรคร่วมรัฐบาล
blitzschnell(adj) เร็วมาก เร็วดั่งสายฟ้าแลบ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Litschi (n ) ลิ้นจี่
Little Devil (n) ปีศาจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Litanei {f}litany [Add to Longdo]
Liter {m} | Liter {pl}litre; liter [Am.] | litres; liters [Am.] [Add to Longdo]
Literatur {f} | fantastische Literaturliterature | fantasy literature [Add to Longdo]
Literaturangabe {f}; Literaturliste {f}bibliographical reference; bibliography [Add to Longdo]
Literaturangabe {f}reference [Add to Longdo]
Literaturbeilage {f}literary supplement [Add to Longdo]
Literaturhinweise {pl}literature review; references [Add to Longdo]
Literaturhinweise {pl}further reading [Add to Longdo]
Literaturhistoriker {m}; Literaturhistorikerin {f}literary historian [Add to Longdo]
Literaturkritik {f}literary criticism [Add to Longdo]
Literaturkritiker {m}; Literaturkritikerin {f}literary critic [Add to Longdo]
Literaturpreis {m}literary prize [Add to Longdo]
Literaturrecherche {f}literature research [Add to Longdo]
Literaturstelle {f}citation; reference [Add to Longdo]
Literaturszene {f}literary scene [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lit(n) |m| เตียงนอน, See also: R. pucier
nationalité(n) |f| สัญชาติ
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
QOL[キューオーエル, kyu-o-eru] (n) (See クオリティーオブライフ) quality of life; QOL [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文学[wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] literature, #2,474 [Add to Longdo]
文艺[wén yì, ㄨㄣˊ ㄧˋ, / ] literature and art, #2,627 [Add to Longdo]
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe, #4,580 [Add to Longdo]
语文[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, / ] literature and language, #4,723 [Add to Longdo]
[niū, ㄋㄧㄡ, ] little girl, #4,816 [Add to Longdo]
陷阱[xiàn jǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ, ] lit. a pit for trapping animals; a trap; a snare; a boobytrap, #9,026 [Add to Longdo]
怪不得[guài bu de, ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, ] lit. you can't blame it!; no wonder!; so that's why!, #9,199 [Add to Longdo]
千方百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means, #9,953 [Add to Longdo]
才华[cái huá, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] literary or artistic talent, #10,224 [Add to Longdo]
新颖[xīn yǐng, ㄒㄧㄣ ˇ, / ] lit. new bud; fig. new and original, #10,338 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
クオリティ[くおりてい, kuoritei] quality [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
グリッチ[ぐりっち, guricchi] glitch [Add to Longdo]
コンピューターユーティリティー[こんぴゅーたーゆーていりていー, konpyu-ta-yu-teiritei-] computer utility [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[もん, mon] Literatur, Text, -Satz [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
文壇[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
文学[ぶんがく, bungaku] Literatur [Add to Longdo]
文学史[ぶんがくし, bungakushi] Literaturgeschichte [Add to Longdo]
文学賞[ぶんがくしょう, bungakushou] Literaturpreis [Add to Longdo]
文献[ぶんけん, bunken] Literatur, Dokumente [Add to Longdo]
文芸批評[ぶんげいひひょう, bungeihihyou] Literaturkritik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\, v. t. [imp. & p. p. {Lighted} (l[imac]t"[e^]d) or
   {Lit} (l[i^]t); p. pr. & vb. n. {Lighting}.] [AS. l[=y]htan,
   l[imac]htan, to shine. [root]122. See {Light}, n.]
   1. To set fire to; to cause to burn; to set burning; to
    ignite; to kindle; as, to light a candle or lamp; to light
    the gas; -- sometimes with up.
    [1913 Webster]
 
       If a thousand candles be all lighted from one.
                          --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
       And the largest lamp is lit.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Absence might cure it, or a second mistress
       Light up another flame, and put out this. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To give light to; to illuminate; to fill with light; to
    spread over with light; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Ah, hopeless, lasting flames! like those that burn
       To light the dead.          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       One hundred years ago, to have lit this theater as
       brilliantly as it is now lighted would have cost, I
       suppose, fifty pounds.        --F. Harrison.
    [1913 Webster]
 
       The sun has set, and Vesper, to supply
       His absent beams, has lighted up the sky. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To attend or conduct with a light; to show the way to by
    means of a light.
    [1913 Webster]
 
       His bishops lead him forth, and light him on.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   {To light a fire}, to kindle the material of a fire.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\, v. i. [imp. & p. p. {Lighted} (l[imac]t"[e^]d) or
   {Lit} (l[i^]t); p. pr. & vb. n. {Lighting}.] [AS. l[imac]htan
   to alight orig., to relieve (a horse) of the rider's burden,
   to make less heavy, fr. l[imac]ht light. See {Light} not
   heavy, and cf. {Alight}, {Lighten} to make light.]
   1. To dismount; to descend, as from a horse or carriage; to
    alight; -- with from, off, on, upon, at, in.
    [1913 Webster]
 
       When she saw Isaac, she lighted off the camel.
                          --Gen. xxiv.
                          64.
    [1913 Webster]
 
       Slowly rode across a withered heath,
       And lighted at a ruined inn.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel light; to be made happy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It made all their hearts to light.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To descend from flight, and rest, perch, or settle, as a
    bird or insect.
    [1913 Webster]
 
       [The bee] lights on that, and this, and tasteth all.
                          --Sir. J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
       On the tree tops a crested peacock lit. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To come down suddenly and forcibly; to fall; -- with on or
    upon.
    [1913 Webster]
 
       On me, me only, as the source and spring
       Of all corruption, all the blame lights due.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To come by chance; to happen; -- with on or upon; formerly
    with into.
    [1913 Webster]
 
       The several degrees of vision, which the assistance
       of glasses (casually at first lit on) has taught us
       to conceive.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
       They shall light into atheistical company. --South.
    [1913 Webster]
 
       And here we lit on Aunt Elizabeth,
       And Lilia with the rest.       --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lit \Lit\ (l[i^]t),
   1. a form of the imp. & p. p. of {Light}.
    [1913 Webster]
 
   2. Under the influence of alcohol; intoxicated; inebriated;
    drunk; -- often used with up. [slang]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lit
   adj 1: provided with artificial light; "illuminated
       advertising"; "looked up at the lighted windows"; "a
       brightly lit room"; "a well-lighted stairwell" [syn:
       {illuminated}, {lighted}, {lit}, {well-lighted}]
   2: set afire or burning; "the lighted candles"; "a lighted
     cigarette"; "a lit firecracker" [syn: {lighted}, {lit}] [ant:
     {unlighted}, {unlit}]
   n 1: the humanistic study of a body of literature; "he took a
      course in Russian lit" [syn: {literature}, {lit}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lit [li]
   bed
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 lit
 lit	(n) |m| เตียงนอน, Related: R. pucier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top